Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Manual de control i actuació en tancs i conduccions soterrades d'hidrocarburs

Les instal·lacions relacionades amb l'emmagatzematge, la distribució i la venda de combustibles estan àmpliament distribuïdes pel territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A les Balears, les estacions de servei
que dispensen combustible superen el centenar, i els tancs d'emmagatzematge soterrats són especialment significatius pel que fa a risc potencial de contaminació d'aigües subterrànies.
Els productes que es manipulen en aquestes instal·lacions són substàncies incloses a la Relació I de substàncies contaminants de l'annex III del Reglament del domini públic hidràulic, per la toxicitat, la persistència o la bioacumulació elevades que presenten. Per la importància de la seva presència en les aigües superficials, aquestes substàncies varen catalogar-se com a substàncies preferents en el Reial decret 995/2000, de 2 de juny, i es varen
definir objectius de qualitat per aconseguir un bon estat ecològic de les aigües.
Les situacions derivades d'incidències diverses (fuites, accidents, ruptures de conduccions, pèrdua d'estanquitat en dipòsits, etc.) que tenen l'origen en aquest tipus d'instal·lacions poden produir afeccions en les aigües
continentals i, en particular, en les aigües subterrànies. Quan aquestes afeccions es produeixen la seva esmena és enormement costosa i llarga, tal com s'ha constatat a escala mundial i també en els episodis produïts a les
Balears.
Malgrat tots els elements tècnics preceptius segons la legislació existent per a aquestes instal·lacions industrials, es provoquen accidents i pèrdues "ocultes" que provoquen greus episodis de contaminació de les aigües subterrànies. Per això és necessari millorar els sistemes de les instal·lacions que dificultin al màxim la possibilitat de contaminació.

PDF Criteris de control i protocol d'actuació de descontaminació de les aigües subterrànies (produïda per fuites en tancs i conduccions soterrades d'hidrocarburs)