Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Juntes d'explotació

Les Juntes d’explotació d’aqüífers es poden crear a instàncies de l'Administració Hidràulica quan les circumstàncies que s’hi produeixin ho justifiquin. L’àmbit i la composició es fixen per la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, havent escoltat la Junta Insular d’Aigües competent.

De moment no n’hi ha cap de conformada.