Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

2n cicle de la gestió del risc d'inundació

FINALITZAT EL PROCÉS DE REVISIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DE LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DE LES ILLES BALEARS (consultau aquí el Pla)


D'acord amb l'article 21 de Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, s'ha tramitat l'actualització del Pla de gestió del risc d'inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears aprovat per Reial decret 159/2016, de 15 d'abril.

El procediment de revisió del PGRI comprèn tres fases:

Fase I - Revisió i actualització de l'Avalució preliminar de risc d'inundació (APRI)_FINALITZADA

L'objectiu  de l'APRI és determinar aquelles zones del territori per a les quals s'hagi arribat a la conclusió que hi ha un risc potencial d'inundació significatiu o en les quals la materialització d'aquest risc es pot considerar probable. S'identifiquen les zones amb major risc d'inundació, les Àrees de risc potencial significatiu d'inundació  (ARPSIs)

Fase II - Elaboració dels Mapes de perillositat i de risc d'inundació (MAPRI)_FINALITZADA

Per a cada Àrea de Risc Potencial Significatiu d'Inundació (ARPSI), s'elaboren els mapes de perillositat d'inundació (càlcul de la zona inundable) i de risc d'inundació (incorporació a la zona inundable dels usos de terra en aquesta zona i dels principals danys esperats).

Fase III - Elaboració del Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI)_FINALITZADA

Els plans de gestió tenen com a objectiu aconseguir una actuació coordinada de totes les administracions públiques i la societat per reduir les conseqüències negatives de les inundacions, basant-se en els programes de mesures que cada administració ha d'aplicar en l'àmbit de les seves competències per assolir l'objectiu previst


FASE I. AVALUACIÓ PRELIMINAR DEL RISC D'INUNDACIÓ (APRI)

  Finalitzada

El resultat de la avaluació preliminar del risc d'inundació (APRI v1) va estar 3 mesos en informació pública, fins a 28 de febrer 2021 (BOIB 201 de 28-11-2020). Amb el resultat de l'exposició pública (2 al·legacions) es va elaborar la v2 de la documentació, que va ser informada favorablement pel Sucomitè depenent del Consell Balear de l'Aigua, de cooperació entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat.

APROVACIÓ.  El 9 de juny de 2021, per Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta de la directora general de Recursos Hídrics, s'aprova l'APRI de 2n cicle de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears (BOIB 17-06-2021- aprovació APRI 2n cicle.pdf BOIB 17-06-2021- aprovació APRI 2n cicle.pdf )

DOCUMENTS (només hi ha versió en castellà):

EPRI_2CICLO_MEMORIA_FINAL.pdf  EPRI_2CICLO_MEMORIA_FINAL.pdf

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_1_parte_1.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_1_parte_2.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_1_parte_3.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_2_parte_1.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_2_parte_2.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_2_parte_3.zip

EPRI_2CICLO_ANEXO_3.pdf  EPRI_2CICLO_ANEXO_3.pdf


FASE II. ELABORACIÓ DELS MAPES DE PERILLOSITAT I DEL RISC D'INUNDACIÓ (MAPRI)

 Finalitzada

Els MAPRI van estar 3 mesos en consulta pública, fins al 15 d'cotubre de 2021 (BOIB 94 de 15-07-2021).

Amb el resultat de l'exposició pública es va elaborar la v2 de la documentació, que va ser informada favorablement pel Sucomitè depenent del Consell Balear de l'Aigua, de cooperació entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat.

DOCUMENTS (només hi ha versió en castellà):

Índex

01_INDICE_GENERAL.pdf 01_INDICE_GENERAL.pdf

Memòria

02_DHIB_MAPRI_2CICLO_MEMORIA_def.pdf 02_DHIB_MAPRI_2CICLO_MEMORIA_def.pdf

Annex 1 - Relació d'Àrees de Risc Potencial Significatiu d'Inundació (ARPSIs)

03_DHIB_MAPRI_2CICLO_ANEXO_1_def.pdf 03_DHIB_MAPRI_2CICLO_ANEXO_1_def.pdf

Annex 2 - Mapes de Perillositat i Riscs i Zones legals

04_DHIB_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_PORTADA.pdf 04_DHIB_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_PORTADA.pdf

   mapes de zones inundables

01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 1 de 6.pdf 01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 1 de 6.pdf

01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 2 de 6.pdf 01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 2 de 6.pdf

01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 3 de 6.pdf 01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 3 de 6.pdf

01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 4 de 6.pdf 01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 4 de 6.pdf

01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 5 de 6.pdf 01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 5 de 6.pdf

01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 6 de 6.pdf 01_MAPRI_2CICLO_ANEXO2_01_ZONAS_ INUNDABLES_parte 6 de 6.pdf

   mapes de perillositat

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte 4 de 4.pdf

   mapes de velocitats

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte 4 de 4.pdf

   mapes de risc- població

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T10_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T100_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACION_T500_parte 4 de 4.pdf

   mapes de risc-activitats econòmiques

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 1 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 1 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 2 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 2 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 3 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 3 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 4 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 4 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 5 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 5 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 6 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 6 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 8 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 8 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 9 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T10_parte 9 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 1 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 1 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 2 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 2 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 3 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 3 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 4 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 4 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 5 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 5 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 6 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 6 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 7 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 7 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 8 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 8 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 9 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 9 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 10 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T100_parte 10 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 1 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 1 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 2 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 2 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 3 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 3 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 4 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 4 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 5 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 5 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 6 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 6 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 7 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 7 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 8 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 8 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 9 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 9 de 10.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 10 de 10.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONOMICAS_T500_parte 10 de 10.pdf

   mapes de risc-punts d'especial importància

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T10_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T100_parte 4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_INTERES_T500_parte 4 de 4.pdf

   mapes de risc- àrees d'importància mediambiental

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 1 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 1 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 2 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 2 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 3 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 3 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 4 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 4 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 5 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 5 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 6 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 6 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 7 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 7 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 8 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 8 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 9 de 9.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte 9 de 9.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 1 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 1 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 2 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 2 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 3 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 3 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 4 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 4 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 5 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 5 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 6 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 6 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 7 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 7 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 8 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte 8 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 1 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 1 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 2 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 2 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 3 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 3 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 4 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 4 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 5 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 5 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 6 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 6 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 7 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 7 de 8.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 8 de 8.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_AREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte 8 de 8.pdf

   mapes de Domini Públic Hidràulic, Zona de Servitud i Zona de Policia

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Barbara_Gros_Coanegra_4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Campos.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Campos.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Es Riuet.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Es Riuet.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Llavanera_1 de 2.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Llavanera_1 de 2.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Llavanera_2 de 2.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Llavanera_2 de 2.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Major.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Major.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Peguera.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Peguera.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Sant Jordi_Vall den Marc.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Sant Jordi_Vall den Marc.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Santa Ponça.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Santa Ponça.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Ses Planes.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER-ZPOL_Ses Planes.pdf

   mapes de Zona de Fluxe Preferent

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_1 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_1 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_2 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_2 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_3 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_3 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_4 de 4.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Barbara_Gros_Coanegra_4 de 4.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Campos.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Campos.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Es Riuet.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Es Riuet.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Llavanera_1 de 2.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Llavanera_1 de 2.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Llavanera_2 de 2.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Llavanera_2 de 2.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Major.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Major.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Peguera.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Peguera.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Sant Jordi_Vall den Marc.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Sant Jordi_Vall den Marc.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Santa Ponça.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Santa Ponça.pdf

02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Ses Planes.pdf 02_MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_Ses Planes.pdf


FASE III. ELABORACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ (PGRI)

Finalitzada

Els Documents aprovats inicialment mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2022, pel que s'aprova amb caràcter inicial el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de la Demarcació de les Illes Balears, 2n cicle són els següents:

RD_198-2023,_21_de_marzo.pdfAcord del Consell de Govern d'aprovació inicial del PGRI.pdf

DOCUMENTS (només hi ha versió en castellà)

   Proposta de PGRI

Memoria_PGRI_DHIB.pdf Anejo1_Caracterización ARPSIs_DHIB_CP_Completo.pdf

Memoria_PGRI_DHIB.pdf Anejo2_Descripción_Programa_Medidas_DHIB_CP_Completo.pdf

Anejo2_Desc Prog Medidas_DHIB.pdf Anejo3_Justificación_Medidas_Estructurales_DHIB_CP_completo.pdf

Anejo3_Justificación_Medidas_Estructurales_DHIB.pdf Anejo4_Participacion_publica_y_consultas_DHIB_CP_completo.pdf

Apéndice_1_ACB_Medidas_Estructurales_DHIB.pdf Anejo5_Listado_Autoridades_Competentes_DHIB.pdf

Anejo4_Participacion_publica_y_consultas_DHIB_Completo.pdf Memoria_PGRI_DHIB.pdf

   Estudi ambiental estratègic

MEMORIA AMBIENTAL.pdf Anejo_1_Informe_alcance_CMAIB.pdf

Anejo_1_Inf_CMAIB.pdf Anejo_2_Descripción_Programa_Medidas_DHIB.pdf

Anejo_2_Desc Prog Medidas_DHIB.pdf Anejo_3_Justificación_Medidas_Estructurales_DHIB.pdf

Anejo_3_Justificación_Medidas_Estructurales_DHIB.pdf Anejo_4_Listado_ Indicadores_PGRI_DHIB.pdf

Anejo_4_List Indic_PGRI_DHIB.pdf Anejo_5_Fotos_Medidas_Estructurales_PGRI_DHIB.pdf

Anejo_5_Fotos_Med_Estruct_PGRI_DHIB.pdf Anejo_6_Resumen.pdf

Anejo_6_Resumen.pdf Anejo_7_Estudio_Incidencia_Paisajística.pdf

Anejo_7_Inc_paisajística.pdf Anejo_8_Evaluación_Repercusiones_Ambientales.pdf

Anejo_8_Ev_Rep_Amb.pdf Anejo_9_Información_Publica.pdf

Anejo_6_Resumen.pdf Certificado_acuerdo_Pleno_DAE_PGRI.pdf

Anejo_7_Inc_paisajística.pdf Informe del servicio posterior DAE.pdf

Anejo_8_Ev_Rep_Amb.pdf MEMORIA AMBIENTAL_ABRIL.pdf


PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DE LA DEMARCACIÓ DE LES ILLES BALEARS, 2023

Mitjançant el Reial Decret 198/2023, de 21 de març, s'ha aprovat la revisió i actualització del pla de gestió del risc d'inudació de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.

RD_198_2023_21_de_marzo.pdfReial Decret 198/2023, de 21 de març.pdf

DOCUMENTS DEFINITIUS (només hi ha versió en castellà):

Anejo1_Caracterizacion_ARPSIs_DHIB_CP_Completo.pdf Anejo1_Caracterizacion_ARPSIs_DHIB_CP.pdf

Anejo2_Descripcion_Programa_Medidas_DHIB_CP_Completo.pdf Anejo2_Descripcion_Programa_Medidas_DHIB_CP.pdf

Anejo3_Justificacion_Medidas_Estructurales_DHIB_CP_completo.pdf Anejo3_Justificacion_Medidas_Estructurales_DHIB_CP.pdf

Anejo4_Participacion_publica_y_consultas_DHIB_v04_Completo.pdf Anejo_4_Participacion_publica_y_consultas_DHIB.pdf

Anejo5_Listado_Autoridades_Competentes_DHIB.pdf Anejo5_Listado_Autoridades_Competentes_DHIB.pdf

Memoria_PGRI_DHIB.pdf Memoria_PGRI_DHIB.pdf


PLANS ANTERIORS:

Pla de gestió del risc d'inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, aprovat pel Reial Decret 159/2016, de 15 d'abril.Contacte per formular suggeriments i observacions:

Servei de Gestió del DPH
971176655
construccio@dgreghid.caib.es