Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L'AVALUACIÓ PRELIMINAR DEL RISC D'INUNDACIÓ A LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DES LES ILLES BALEARS

2n cicle de la gestió del risc d'inundacionsD'acord amb l'article 21 de Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, s'està tramitant l'actualització del Pla de gestió del risc d'inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears aprovat per Reial decret 159/2016, de 15 d'abril. Com a part del procediment, s'ha redactat el document de Revisió i Actualització de l'Avaluació Preliminar de Risc d'Inundacions (APRI) corresponent a al 2n cicle de planificació.L'article 7 de l'esmentat Reial decret 903/2010 regula l'elaboració de la APRI i estableix que el resultat de la APRI se sotmetrà a consulta pública durant un termini mínim de tres mesos. A aquest efecte, s'exposa en aquesta pàgina WEB i a les oficines de la Direcció General de Recursos Hídrics (C / Gremi de Corredors, 10 - Polígon Son Rossinyol - 07009 Palma) en horari d'atenció al públic, la documentació de la "Revisió i Actualització de l'Avaluació preliminar de Risc d'Inundacions (APRI 2n Cicle) en la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears ".Aquest document es podrà consultar per un termini de 3 mesos (fins el 28 de febrer de 2021) , després de la publicació d'aquest anunci en el BOIB i, dins d'aquest termini, els interessats podran formular les observacions i suggeriments que considerin oportunes, davant la Direcció General de Recursos Hídrics o per qualsevol altre mitjà previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques; tenint en compte que fa a la forma de presentació les obligacions derivades de l'article 14 de l'esmentada Llei 39/2015.

Així, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de tres mesos des de la publicació de la consulta (fins dia 28 de febrer de 2021). Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.


 

PDF  Anunci BOIB 
FASE I. AVALUACIÓ PRELIMINAR DEL RISC D'INUNDACIÓ (APRI)

PDF  Memoria

 

Arxiu Compres Anexo1_Parte1

Arxiu Compres Anexo1_Parte2

 

Arxiu Compres Anexo2_Parte1

Arxiu Compres Anexo2_Parte2

Arxiu Compres Anexo2_Parte3

 

PDF  Anexo3

 

Contacte per formular suggeriments i observacions:

Servei de Gestió del DPH
971176655
construccio@dgreghid.caib.es