Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Participació pública

Fase III del Pla de Participació (2007-2009)

Durant la tercera fase del Pla de Participació de la Directiva Marc de l’Aigua (període de juny de 2007 fins a desembre de 2009), es celebraren diversos tallers participatius sectorials que van tractar aspectes del pla hidrològic de conca per a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears (article 13 de la DMA) amb l'objectiu de:

  • Facilitar la comprensió i enteniment de l'Esborrany del PHIB, que ja recull les aportacions realitzades per les unitats de participació en les fases anteriors, a través de l'apartat 8. Programa d'actuacions de la Memòria del PHIB.
  • Afavorir l'intercanvi d'idees i compartir el sentit de les al·legacions i arguments plantejats pels altres.
  • Formulació d'observacions i propostes concretes sobre la base de l'experiència local per a la millora de l'Esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
  • Contribuir amb els anteriors objectius a millorar la governabilitat de la gestió de l'aigua, dotant-la de major solidesa i suport social, encaminant-nos a llarg termini, cap a una cultura de corresponsabilització dels diferents agents socials.

En aquests tallers van participar 250 agents socials de les Illes Balears, aportant la seva percepció i coneixement local, enriquint els debats i contribuint a l'enteniment entre diferents sectors, complementant així la visió tècnica i dels gestors respecte a la planificació hidrològica de la conca de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.

En relació a la informació i consulta pública, s'han obert diversos periodes i tràmits públics:

Com novetat metodològica en aquesta fase, i a fi d'acabar amb un enfocament integral del medi aquàtic, s'han assegut en la mateixa taula agents implicats en la gestió de les aigües continentals i costaneres, així com el tècnic responsable del Servei de Planificació i Estudis de la Direcció General de Recursos Hídrics.

En aquesta secció es poden consultar els Informes de Resultats dels tallers, així com les fitxes tècniques i les galeries de fotos. Aquests documents es troben en la Direcció General de Recursos Hídrics i han estat considerats en la implementació de la Directiva Marc de l'Aigua a les Illes Balears i en l'elaboració del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Resultats de la participació:

PDF Memòria de la Fase III del Pla de Participació Pública de la Directiva Marc de l'Aigua (versió castellana)

PDF Versió final de l'Informe de síntesi i contestació motivada al procés de participació activa de la Fase III (versió castellana)

PDF Versió preliminar de l'Informe de síntesi i contestació motivada al procés de participació activa de la Fase III (versió castellana)

PDF Anàlisi qualitativa del grau d'inclusió en l'esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears de les aportacions efectuades en la Fase II del Pla de Participació (versió castellana)

PDF Informe de sintesi i contestació motivada a les al·legacions de la consulta pública (versió castellana)

Actes dels tallers participatius:

PDF Reunió Administració Local

PDF Taller de la Zona Pitiüses

PDF Taller de la Zona Nord-est

PDF Taller de la Zona Menorca

PDF Taller de la Zona Mallorca Sud

PDF Taller de la Zona Mallorca Tramuntana

PDF Taller Interdepartamental

PDF Taller Tècnic

PDF Guia de participació

PDF Anàlisi d'involucrats: Entitats i agents socials convocats