Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Consell de Govern de les Illes Balears

El Consell de Govern té la potestat reglamentària en matèria d’aigües. Entre altres competències, aprova els Plans Hidrològics de Conca de les Illes Balears abans de l’aprovació definitiva de l’Administració de l’Estat, programa i aprova l’aprofitament dels recursos i les infraestructures hidràuliques i pot declarar una massa sobreexplotada i adoptar mesures excepcionals per a la seva gestió.

La seva composició actual es pot consultar aquí.

Es pot accedir a tota la informació sobre els Consells de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a aquest enllaç.