Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Participació pública

Antecedents: Fòrum de l'Aigua de les Illes Balears (2001 i 2003)

Durant els anys 2001 i 2003 el Govern dels Illes Balears va donar els seus primers passos d'adaptació de la política hídricca balear a la DMA en matèria de participació amb el plantejament i implementació del Fòrum de l'Aigua de les Illes Balears.

Aquesta experiència constitueix un precedent en el panorama estatal i un bagatge en la cultura participativa de les illes en temes hídrics. En aquest apartat es posen a disposició els documents generats, ja que constitueixen un referent a considerar i un bon punt de partida.

Documents del Fòrum de l'Aigua de les Illes Balears

Memòria del Taller de Mallorca, que va seguir la metodologia EASW (European Awareness Scenario Workshop). Presenta en primer lloc les visions de futur i posteriorment les propostes dels 4 grups de treball: cicle de l'aigua, tancament del cicle de l'aigua, utilització de les aigües en els diferents usos i gestió del recurs.
Memòria del taller de Menorca que va ser estructurat en 4 grups de treball: Desenvolupament sostenible/urbanisme sostenible, reutilització, inversions, polítiques. També inclou el detall dels panells treballats i aspectes metodològics relatius a l'organització i difusió del Fòrum de l'Aigua.
Memòria del taller que va ser estructurat en 4 camps de treball: falta de consens polític, depuració i reutilización d'aigües, creixement excessiu, sobreexplotació i qualitat de l'aigua.
Document que recull les conclusions dels diferents tallers insulars realitzats entre el 2001 i 2003. Es presenta com una proposta per orientar la política i gestió de l'aigua a les Illes Balears.