Torna

Servei de Joventut

Informació relativa a les convocatòries de subvencions que gestiona la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, en matèria de joventut

Dia 18 de desembre de 2021 s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 173), la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, pel procediment d'urgència i pel procediment d'anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts els ajuntaments, les entitats locals menors i les mancomunitats, i les entitats que en depenen.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació i finalitza dia 7 de febrer de 2022.

Podeu accedir al text de la convocatòria i a tota la informació addicional a través del següent enllaç amb la Seu Electrònica de la CAIB:

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/5031130