Torna

Servei de Joventut

desc_subvencions.jpg

Informació relativa a les convocatòries de subvencions que gestiona la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, en matèria de joventut

AJUTS CONTRACTACIÓ MONITORS I MONITORES ADDICIONALS PER ATENDRE PERSONES AMB UN GRAU DE DEPENDÈNCIA RECONEGUT

Dia 23 d'abril de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 54), la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023.

Dia 16 de juny de 2022 (BOIB núm. 78) es va publicar una correcció d'errades detectades a la convocatòria.

Dia 20 d'agost de 2022 (BOIB núm. 110) es va publicar la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria per tal d'ampliar l'objecte de la convocatòria i subvencionar també la contractació del personal necessari per atendre participants amb qualsevol grau de dependència, sempre i quan això impliqui la necessitat de contractar un monitor addicional, d'acord amb l'article 48.9 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques; les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense; els ens integrants de l'Administració Local (consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents); les agrupacions de persones físiques o jurídiques, i les entitats sense personalitat jurídica.

Terminis per a la presentació de sol·licituds:

Per a l'exercici 2022: Del 15 de setembre fins al 7 d'octubre de 2022.

Per a l'exercici 2023: Del 15 de setembre fins al 9 d'octubre de 2023.

Informació addicional i models de presentació

Podeu accedir al text de la convocatòria i a tota la informació addicional a través del següent enllaç amb la Seu Electrònica de la CAIB:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5183178

També hi trobareu una versió consolidada de la convocatòria (sense validesa jurídica) on ja estan integrades totes les modificacions aprovades.

Podeu consultar les titulacions que habiliten per treballar amb participants amb un grau III de depència, entrant en aquest enllaç (pàgines 18 i 19 del document). Recordau que per atendre participants amb graus I o II de dependència, només calen les titulacions habituals per actuar com a monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.

SUBVENCIONS ORGANITZACIÓ ACTIVITATS LLEURE VACANCES ESCOLARS 2022-2023 (PLA CORRESPONSABLES)

Dia 2 de juny de 2022 s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 72), la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, amb caràcter d'urgència, la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts els ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents; i les associacions de famílies d'alumnat de centres docents inscrites en el cens d'associacions de pares i mares d'alumnes.

Terminis per a la presentació de sol·licituds:

Activitats d'estiu i Nadal de 2022 (només les associacions de famílies d'alumnat de centres docents): Fins un màxim de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Activitats de Pasqua i estiu de 2023: De l'1 de setembre al 3 d'octubre de 2022.

Podeu accedir al text de la convocatòria i a tota la informació addicional a través del següent enllaç a la Seu Electrònica de la CAIB:

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/5235424