Normativa

Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears

Vegeu especialment el Títol III (articles 12 a 17), que regula la formació en el lleure educatiu infantil i juvenil.

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure

Vegeu especialment el Títol I, que regula les escoles (articles 2 a 20), i el Títol II, que regula els programes formatius conduents a les titulacions de director/a i de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (articles 21 a 36).

Documents d'interès

Per demanar un certificat de la titulació de monitor/a o de director/a o un duplicat del carnet, heu de presentar la documentació i els tràmits que es descriuen a l'enllaç següent a la Seu Electrònica de la CAIB:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/205955

Teniu en compte que a través d'aquest tràmit únicament poden sol·licitar el certificat o el duplicat de la titulació aquelles persones que haguessin obtingut la titulació a través d'una escola que no hagi estat inscrita en cap cens insular d'escoles reconegudes pels consells insulars respectius, pel fet d'haver-se dissolt abans d'haver-se transferit les competències a cadascun dels consells insulars.

En la resta de casos, les persones interessades s'hauran de dirigir als consells insulars competents en funció de l'àmbit territorial d'actuació de l'escola per obtenir el certificat o el duplicat de la titulació.

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca 

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrònica del Consell de Menorca 

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrònica del Consell d'Eivissa

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrónica del Consell insular de Formentera