ORGANS COL·LEGIATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

- El Ple

- Comissió Tècnica Permanent

- Comissió per a la creació del Pla Estratègic

CONFERÈNCIA INTERINSULAR EN MATÈRIA DE JOVENTUT

- Conferència interinsular

- Comissió Interinsular

- Grup Tècnic Permanent

 

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Marc normatiu:

- Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears.

- Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la Comissió interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut

L’article 19.1 de la Llei 5/2022 estableix que la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut, adscrita a la conselleria competent en matèria de joventut, és l'òrgan específic de coordinació, consulta i proposta en l'àmbit de la planificació, la programació i l'execució de les polítiques que, en matèria de joventut, són competència i promou el Govern de les Illes Balears des de les conselleries i l'IBJOVE d'acord amb les seves competències.

.

El Ple

FUNCIONS:

Art. 19.2 de la Llei 5/2022:

La Comissió interdepartamental de polítiques de joventut té com a funcions, a més de les que reglamentàriament se li puguin atribuir següents:
a) Proposar les línies d'actuació en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears.
b) Aprovar la proposta de Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears i elevar-la, per mitjà de la conselleria competent en matèria de joventut, a l'aprovació del Consell de Govern.
c) Impulsar l'acció del Govern de les Illes Balears en matèria de joventut i sensibilitzar les diferents àrees del Govern de les Illes Balears de la necessitat de dur a terme  polítiques per a la gent jove i d'orientar-les segons les especificitats del col·lectiu.
d) Facilitar la coordinació de les actuacions en el si de l'Administració de la comunitat autònoma i la d'aquesta amb la resta d'administracions i agents implicats en polítiques de joventut.
e) Crear i impulsar comissions tècniques de treball, segons les línies d'actuacions, per executar polítiques de joventut. En tot cas, en el si de la Comissió interdepartamental hi ha d'haver una comissió tècnica específica per a l'elaboració del Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears, que té com a funció l'elaboració de la proposta de Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears. En aquesta comissió tècnica hi han de participar també el Consell de la Joventut de les Illes Balears, els departaments de joventut dels consells insulars, la Federació de Municipis de les Illes Balears i els altres organismes que acordi el Ple de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut.
f) Assegurar l'aplicació correcta de les polítiques de joventut que es facin des de les conselleries.

 

MEMBRES:

El Ple està integrat pels membres següents:
a) La presidència de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut de les Illes Balears.
b) Les vicepresidències de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut de les Illes Balears.
c) La secretaria.
d) Vint-i-tres vocals en representació de les conselleries i dels organismes implicats en el compliment dels principis i els
objectius de la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears, concretament:
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de cultura.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de formació professional.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria d'universitat.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de famílies.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de serveis socials.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria d'infància i adolescència.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria d'educació.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de salut pública.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de salut mental.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de treball.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de sectors primaris.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria d'habitatge.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de transports.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de drets i de diversitat.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de participació i voluntariat.
—1 vocal en representació de la conselleria competent en matèria d'esports.
—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de política lingüística.
—1 vocal del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
—1 vocal de l'Institut Balear de la Dona.
—1 vocal de l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar.
—1 vocal de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
—2 vocals en representació del Consell de la Joventut de les Illes Balears

Dia 17 de febrer de 2023 es va dictar resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es nomenaren les persones membres del Ple de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut. Ha quedat constituït de la següent manera:

PRESIDÈNCIA
Consellera d’Afers Socials i Esports

VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA
Directora general d’Infància, Joventut i Famílies

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA
Director de l’Institut Balear de la Joventut

SECRETARIA
Cap del Servei de Joventut, 

VOCALIES:

Vocalia en matèria de participació i voluntariat: directora general de Participació, Transparència i Voluntariat

Vocalia corresponent a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears: directora gerent

Vocalia en matèria de drets i diversitat: director general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Vocalia en matèria de treball: directora general de Treball i Salut Laboral

Vocalia corresponent al Servei d’Ocupació de les Illes Balears: directora general del SOIB

Vocalia en matèria de famílies: directora general d’Infància, Joventut i Famílies

Vocalia en matèria d’infància i adolescència: directora general d’Infància, Joventut i Famílies

Vocalia en matèria de serveis socials: directora general de Serveis Socials

Vocalia en matèria d’esports: director general d’Esports

Vocalia en matèria d’educació: secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Vocalia en matèria de formació professional: secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Vocalia corresponent a l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar: secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Vocalia en matèria de salut pública: directora general de Salut Pública

Vocalia en matèria de salut mental: coordinador autonòmic de Salut Mental de les Illes Balears,

Vocalia en matèria de cultura: directora general de Cultura

Vocalia en matèria d’universitat: director general de Política Universitària i Recerca

Vocalia en matèria de política lingüística: directora general de Política Lingüística

Vocal en matèria de sectors primaris: director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària

Vocalia en matèria d’habitatge: gerent de l’Ibavi

Vocalia en matèria de transports: director general de Mobilitat i Transport Terrestre

Vocalia de l'Institut Balear de la Dona, directora de l‘IBDONA

2 Vocalíes del Consell de la Joventut de les Illes Balears

 SESSIONS:

1a reunió celebrada dia 3 de febrer de 2023

.

Comissiò Tècnica Permanent

La Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears, modifica el títol del Decret 29/2013, de 26 de juliol, que passa a denominar-se Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula l’organització i el funcionament de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut,

La Llei 5/2022, de 8 de juliol també modifica diversos articles i crea, al seu article 8, la Comissió tècnica permanent com a grup de treball de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut i com a òrgan col·legiat per donar-li suport.

L'article 8 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera següent:


"Article 8
La Comissió tècnica permanent i altres comissions tècniques


1. Es crea la Comissió tècnica permanent com a grup de treball de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut i com a òrgan col·legiat per donar-li suport.


2. La Comissió tècnica permanent té les funcions següents:
a) Preparar les reunions de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut.
b) Rebre'n propostes i iniciatives.
c) Elevar-hi propostes en temes específics.
d) Confeccionar informes tècnics i específics.
e) Dur a terme les tasques de recerca necessàries per confeccionar els informes tècnics.
f) Proposar el pla d'execució de les actuacions que es duguin a terme.
g) Proposar el calendari de les sessions de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut.


3. La Comissió tècnica permanent està integrada per les persones membres següents:
a) La presidència, que ha de ser exercida per la persona titular de la prefectura de joventut de la direcció general competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears.
b) La vicepresidència, que ha de ser exercida per una persona tècnica de l'Institut Balear de la Joventut designada per la direcció d'aquest organisme.
c) Una persona tècnica de l'Institut Balear de la Joventut designada pel director o la directora d'aquest organisme; i una persona tècnica de cada conselleria o organisme amb representació en el Ple indicats a l'apartat 2 de l'article 5 anterior.
d) El secretari o la secretària, que ha de ser un membre d'entre els anteriors, nomenat per la persona titular de la direcció general competent en matèria de joventut.


4. La Comissió tècnica permanent pot convidar a les seves reunions de treball tècnics o tècniques d'altres departaments i persones expertes qualificades.


5. En cas d'absència de qualsevol membre de la Comissió tècnica permanent, l'ha de suplir una persona designada per la persona que representa a cada entitat o organisme amb representació.


6. La Comissió interdepartamental de polítiques per a la joventut pot crear aquelles altres comissions tècniques interdepartamentals necessàries per impulsar les accions del Pla estratègic de polítiques per a la joventut del Govern de les Illes Balears. Les comissions tècniques interdepartamentals tenen la composició següent:

a) La presidència l'exerceix la persona titular de la prefectura del Servei de Joventut de la direcció general competent en matèria de joventut.
b) La vicepresidència l'exerceix una persona tècnica de l'Institut Balear de la Joventut designada per la direcció d'aquest organisme.
c) Les vocalies. L'acord del Ple de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut pel qual es creï cada comissió tècnica interdepartamental ha d'establir les conselleries que en formaran part.
d) La secretaria l'exerceix una persona adscrita a la direcció general competent en matèria de joventut o a l'IBJOVE."

Dia 20 de febrer de 2023 es va dictar resolució de Resolució de la directora general d’Infància, Joventut i Famílies per la qual es nomenen les persones membres de la Comissió Tècnica Permanent i de la Comissió tècnica per a l’elaboració del pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears (ambdues òrgans interns de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut).
Ha quedat constituït de la següent manera:

COMISSIÓ TÈCNICA PERMANENT

PRESIDÈNCIA cap del Servei de Joventut
VICEPRESIDÈNCIA tècnica en polítiques de joventut de l’IBJove
SECRETARIA i VOCALtècnica en polítiques de joventut de l’IBJove
VOCALIES
Institut Balear de la Joventut, tècnica en polítiques de joventut de l’IBJove
Vocalia en matèria de participació i voluntariat, cap del Departament de Coordinació de la Conselleria de Transició Energètic, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Vocalia corresponent a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), Gestora de projectes de l’IDI
Vocalia en matèria de drets i diversitat, cap del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere
Vocalia en matèria de treball, cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica del SOIB
Vocalia corresponent al Servei d’Ocupació de les Illes Balears, cap del Departament d’Orientació i Intermediació del SOIB
Vocalia en matèria de famílies, cap de Servei de Famílies
Vocalia en matèria d’infància i adolescència, cap de Servei de justícia juvenil
Vocalia en matèria de serveis socials, cap de Servei de Serveis Socials
Vocalia en matèria d’esports, cap del Servei de Planificació i Formació
Vocalia en matèria d’educació,assessor docent (coordinació de Secretaria General)
Vocalia en matèria de formació professional, assessor docent (coordinació de Secretaria General)
Vocalia corresponent a l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, assessor docent (coordinació de Secretaria General)
Vocalia en matèria de salut pública, tècnica d’implantació de programes de la OSMIB
Vocalia en matèria de salut mental, coordinadora autonòmica PADIB
Vocalia en matèria de cultura, tècnica Bibliotecària
Vocalia en matèria d’universitat, cap del Servei d'Universitat
Vocalia en matèria de política lingüística, assessor lingüístic del Servei de Foment de l'Ús del Català
Vocal en matèria de sectors primaris, cap de Negociat de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Vocalia en matèria d’habitatge, treballador social / Àrea social IBAVI, de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Vocalia en matèria de transports, cap de Departament de Transports
Institut Balear de la Dona, cap de Secció I de l’Institut Balear de la Dona
Consell de la Joventut de les Illes Balears, un vocal
Consell Insular de Mallorca, No se’n preveuen
Consell Insular de Menorca, No se’n preveuen
Consell Insular d’Eivissa, No se’n preveuen
Consell Insular de Formentera, No se’n preveuen
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, No se’n preveuen

.

Comissió per a la creació del Pla Estratègic

D'acord amb la Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears i a la modificació dels articles 9 i 10 del Decret 39/2013, de 26 de juliol, es crea la comissió per a la creació del pla estratègic en matèria de joventut.

L'article 9 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera següent:
"Article 9
Comissió tècnica per a l'elaboració del Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears


1. Es crea la Comissió tècnica per a l'elaboració del Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears per complir les funcions previstes a l'apartat 2.e) de l'article 19 de la Llei de polítiques de joventut de les Illes balears.


2. La Comissió tècnica per a l'elaboració del Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears ha de tenir la composició següent:


a) La presidència, que ha de ser exercida per la persona titular de la prefectura del Servei de Joventut de la direcció general competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears.
b) La vicepresidència, que ha de ser exercida per una persona tècnica de l'Institut Balear de la Joventut designada per la direcció d'aquest organisme.
c) Una persona tècnica de l'Institut Balear de la Joventut designada pel director o la directora d'aquest organisme; dues persones tècniques especialitzades en joventut en representació de cada consell insular; dues persones tècniques especialitzades en joventut en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears; i dues persones representants del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
d) Les altres persones representants d'altres conselleries o organismes que, si escau, estableixi el Ple de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut.
e) El secretari o la secretària, que ha de ser membre d'entre els anteriors, nomenat per la persona titular de la direcció general competent en matèria de joventut."

Dia 20 de febrer de 2023 es va dictar resolució de Resolució de la directora general d’Infància, Joventut i Famílies per la qual es nomenen les persones membres de la Comissió Tècnica Permanent i de la Comissió tècnica per a l’elaboració del pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears (ambdues òrgans interns de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut).
Ha quedat constituït de la següent manera:

COMISSIÓ TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PRESIDÈNCIA cap del Servei de Joventut
VICEPRESIDÈNCIA tècnica en polítiques de joventut de l’IBJove
SECRETARIA i VOCALtècnica en polítiques de joventut de l’IBJove
VOCALIES
Institut Balear de la Joventut, tècnica en polítiques de joventut de l’IBJove
Vocalia en matèria de drets i diversitat, cap del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere
Vocalia en matèria de treball, cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica del SOIB
Vocalia corresponent al Servei d’Ocupació de les Illes Balears, cap del Departament d’Orientació i Intermediació del SOIB
Vocalia en matèria de famílies,cap de Servei de Famílies
Vocalia en matèria d’infància i adolescència, cap de Servei de justícia juvenil
Vocalia en matèria de serveis socials, cap de Servei de Serveis Socials
Vocalia en matèria d’esports, cap del Servei de Planificació i Formació
Vocalia en matèria d’educació, assessor docent (coordinació de Secretaria General)
Vocalia en matèria de formació professional. assessor docent (coordinació de Secretaria General)
Vocalia corresponent a l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar,assessor docent (coordinació de Secretaria General)
Vocalia en matèria de salut pública, tècnica d’implantació de programes de la OSMIB
Vocalia en matèria de salut mental, coordinadora autonòmica PADIB
Vocalia en matèria de cultura, tècnica Bibliotecària
Vocalia en matèria d’universitat, cap del Servei d'Universitat
Vocalia en matèria de política lingüística, assessor lingüístic del Servei de Foment de l'Ús del Català
Vocal en matèria de sectors primaris, cap de Negociat de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Vocalia en matèria d’habitatge, treballador social / Àrea social IBAVI, de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Vocalia en matèria de transports, cap de Departament de Transports
Institut Balear de la Dona, cap de Secció I de l’Institut Balear de la Dona
Consell de la Joventut de les Illes Balears, vicepresident i vocal
Consell Insular de Mallorca, cap de la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca i tècnica superior del Servei Insular de Joventut
Consell Insular de Menorca, tècnica de Joventut del CI de Menorca i tècnica de l’Institut de la Joventut de Menorca
Consell Insular d’Eivissa, gerent del campament de Sa Cala de Jondal i tècnic del Departament de Joventut i auxiliar administrativa del Departament de Joventut
Consell Insular de Formentera, tècnica de Joventut i director d’oci i temps lliure del Casal de Joves de Formentera
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, regidora de l’Ajuntament de Banyalbufar i secretària general FELIB

.

CONFERÈNCIA INTERINSULAR EN MATÈRIA DE JOVENTUT

 
Conferència interinsular

Marc normatiu:


- Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears.
- Reglament d'organització i règim intern de la Conferència interinsular en matèria de joventut, aprovat pel seu Ple en la sessió constitutiva de dia 7 de novembre de 2022

Article 22 de la Llei 5/2022:
Conferència interinsular en matèria de joventut

1. La Conferència interinsular en matèria de joventut és l'instrument de cooperació permanent entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars amb funcions consultives, decisòries i de coordinació en aquest àmbit.

2. En particular, la Conferència ha d'exercir, entre d'altres, les funcions següents:
a) Ser informada sobre els avantprojectes de llei i els projectes de reglament del Govern de les Illes Balears, així com tots els instruments de programació i planificació de polítiques, quan afectin de manera directa l'àmbit competencial dels consells insulars o quan així estigui previst en la normativa sectorial aplicable; així com de la proposta del Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears abans que l'aprovi la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut, bé mitjançant el Ple o bé mitjançant la comissió o els grups de treball que es puguin crear a l'efecte.
b) Coordinar actuacions i establir plans específics de cooperació en matèria de joventut, tot procurant la supressió de duplicitats i la consecució d'una millor eficiència dels serveis públics.
c) Intercanviar informació sobre les actuacions programades pel Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en exercici de les seves competències, i que puguin afectar les altres administracions.
d) Establir mecanismes d'intercanvi d'informació, especialment de contingut estadístic.
e) Fixar els criteris objectius que serveixin de base per a la distribució territorial dels crèdits pressupostaris, si escau, com també la seva distribució al començament de l'exercici econòmic.
f) Harmonitzar els interessos propis de les institucions participants
g) Ponderar la totalitat dels interessos públics implicats quan una activitat o un servei superi l'àmbit dels interessos propis dels consells insulars o incideixi i condicioni, de manera rellevant, l'exercici de les competències autonòmiques.
h) Convenir paràmetres d'homogeneïtzació tècnica en els aspectes que pertoquin.
i) Presentar informes i propostes per a l'obtenció de subvencions d'àmbit estatal.
j) Les altres que estableixin aquesta o altres lleis.

3. La Conferència interinsular en matèria de joventut està integrada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears, qui la presideix; i pels consellers i les conselleres competents en matèria de joventut dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. També en formen part amb veu, però sense vot, el director o la directora general competent en matèria de joventut, el director o la directora de l'IBJOVE i els directors o les directores insulars competents en matèria de joventut de cada consell insular.

4. La Conferència interinsular pot crear també grups de treball, de caràcter permanent o temporal, formats per personal tècnic de les administracions públiques que formen part d'aquesta conferència, per dur a terme les tasques tècniques que els assigni la Conferència interinsular. A aquests grups de treball podran ser convidats experts de reconegut prestigi en la matèria a tractar. El director o la directora del grup de treball, que ha de ser una persona representant de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en pot sol·licitar, amb el vot favorable de la majoria dels seus membres, la participació de les organitzacions representatives d'interessos afectats, per tal de recaptar-ne propostes o formular-hi consultes.

5. La Conferència interinsular en matèria de joventut n'ha d'elaborar el reglament d'organització i de funcionament intern, que s'ha d'aprovar per acord de l'òrgan.

6. Sens perjudici d'allò que estableixen els apartats anteriors, es podran crear altres instruments de col·laboració, de composició bilateral o multilateral, amb els consells insulars o els ens que integren l'administració local de les Illes Balears, a més de signar-hi convenis de col·laboració.

 

.

Comissió Interinsular

Membres:

Presidenta, directora general d’Infància, Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears
Secretari, cap de Servei de Joventut del GOIB
Directora insular de Joventut, Hisenda i Gestió Econòmica del CI d’Eivissa
Tècnica en Joventut, en substitució de la consellera de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies del CI de Formentera
Directora insular d’Educació, Joventut i Esports del CI de Menorca
Director insular de Participació i Joventut del CI de Mallorca

Sessions
1a, dia 15 de febrer de 2023 

.

Grup Tècnic Permanent

Resolució de la directora general d’Infància, Joventut i Famílies per la qual es nomenen les persones membres del Grup tècnic, òrgan intern de la Conferència interinsular en matèria de joventut de dia 20 de febrer de 2023.

En representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el càrrec de director, el cap de Servei de Joventut
En representació de l'IBJove, una tècnica de Joventut
En representació del Consell Insular d'Eivissa, gerent del campament de Sa Cala de Jondal i tècnic del Departament de Joventut
En representació del Consell Insular de Menorca, una tècnica de Joventut
En representació del Consell Insular de Formentera, una tècnica de Joventut
En representació del Consell Insular de Mallorca, una tècnica superior de Joventut

Sessions:
1a reunió: 3 de març de 2023