Torna

Servei de Joventut

ESCOLES DE FORMACIÓ

 

desc_Foto escoles de formació.jpg

QUÈ SÓN LES ESCOLES DE FORMACIÓ EN EL LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL?

Són aquelles escoles reconegudes pels departaments de Joventut de cada illa que imparteixen la formació conduent als diplomes de director/a i monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. Es regulen al Títol III de la Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears, i al Títol I del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure.

QUÈ NECESSIT PER POSAR EN MARXA UNA ESCOLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE EDUCATIU?

Presentar una declaració responsable, segons model normalitzat, davant el consell insular respectiu, abans de l'inici de l'activitat.

Aquesta declaració responsable suposa manifestar, sota la responsabilitat del interessat, que es compleixen tots els requisits establerts al Decret 23/2018, de 6 de juliol, per posar en marxa una escola de formació en el lleure educatiu i per mantenir-los en el temps que duri l'activitat.

QUÈ HA DE CONSTAR A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE?

- Identificació de la persona o entitat responsable (nom i DNI/CIF)

- Mitjà electrònic o lloc físic, a efectes de notificació

- Denominació de l'escola

- Data en que s'iniciarà l'activitat

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER POSAR EN MARXA UNA ESCOLA DE FORMACIÓ?

Requisits de recursos humans

La persona directora de l'escola ha de tenir:

- Titulació universitària

- Diploma de director d'activitats d'educació en el lleure educatiu infantil i juvenil o el certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil.

- Una experiència en l'àmbit de l'educació en el lleure educatiu d'almenys sis mesos en els darrers tres anys.

- Un equip docent en el qual al menys la meitat del professorat tengui el diploma de director/a o el certificat de professionalitat equivalent. A més, tot el professorat ha de tenir alguna de les titulacions següents:

a) Per al curs de monitor/a:

-Grau universitari o equivalent

-Títol de tècnic/a superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

-Certificat de professionalitat de nivell 3 del àrea professional d'activitats culturals i recreatives de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat o Diploma de Director d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil

b) Per al curs de director/a:

-Grau universitari o equivalent

Requisits de les instal·lacions:

- Aula polivalent de 1,5m2 per alumne/a.

- No superar els 25 alumnes per grup.

- Un espai interior o exterior d'almenys 60 m2.

- Lavabos en un nombre adequat a la capacitat del centre.

- Normativa de prevenció d'incendis.

- Sala de reunions per al personal docent.

- Accés de persones amb discapacitats als espais formatius.

QUINA DOCUMENTACIÓ HAN DE TENIR LES ESCOLES DE FORMACIÓ?

- En cas de persona jurídica: escriptures de constitució amb el segell registral i on consti, com a objecte social de l'entitat, que la seva finalitat és la d'impartir formació en el lleure infantil i juvenil.

- Certificat de la persona secretària de l'òrgan de govern de l'entitat de l'acord i sol·licitud de creació de l'escola.

- Estatuts amb: l'objecte, denominació, domicili social, àmbit territorial, òrgans de representació, de direcció i administració i funció que tenen, recursos econòmics i regulació del seu funcionament intern.

- Projecte pedagògic amb: finalitats, objectius, cursos a impartir, planificació didàctica, metodologia, recursos de seguiment i avaluació.

- Acreditació que el Director/a de l'escola ha de tenir titulació universitària i el diploma de Director/a d'activitats de lleure educatiu o el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil , i una experiència mínima de sis mesos als darrers tres anys.

- Acreditació de la infraestructura necessària dels locals i les instal·lacions de l'escola.

- Titulacions del personal docent.

- Certificacions en vigor negatius,de tot el personal de l'escola, del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

- Programació dels cursos d'acord amb els programes oficials establerts.

- Pòlisses d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil en les condicions establertes a la normativa.

HE DE COMUNICAR ELS CANVIS UNA VEGADA PRESENTADA LA DECLARACIÓ RESPONSABLE?

Sí, qualsevol canvi posterior a la presentació de la declaració, ha se ser comunicat al més aviat possible, i concretament:

a) Respecte del personal directiu o docent o de la documentació presentada per al seu reconeixement, en el termini d’un mes a comptar de la modificació.

b) Respecte de la realització d’accions formatives, quan difereixi en algun aspecte del previst, amb quinze dies d’antelació a l’inici de l’obertura d’un curs.

c) Respecte d’imprevists en el desenvolupament d’un curs, al més aviat possible i sense superar mai els 10 dies hàbils des que aquests es produeixin.

QUINES OBLIGACIONS TENEN LES ESCOLES DE FORMACIÓ EN EL LLEURE EDUCATIU?

Impartir cada dos anys almenys algun curs per a monitor/a o director/a de lleure educatiu infantil i juvenil.

Garantir a l'alumnat la informació, l'orientació i l'assessorament, a més de les certificacions dels mòduls tant teòrics com el de pràctiques amb qualificació d'aptes/no aptes.

Disposar d'un projecte educatiu de l'escola.

Desenvolupar la programació amb tota la metodologia i els criteris d'avaluació segons les competències formatives.

Elaborar, presentar i comunicar la programació general anual de les activitats formatives.

Elaborar i presentar el mes de setembre, el resum de les activitats del curs anterior.

Emetre les actes d'aptitud de l'alumnat i sol·licitar-ne els diplomes al consell insular corresponent.

Comunicar qualsevol canvi a l'òrgan compentent del consell insular respectiu.

Subscriure:

Assegurança d'accidents per a l'alumnat, per als docents i la resta de personal, d'un mínim de:

- Despeses d'assistència sanitària - 6.000 €

- Defunció – 5.000 €

- Invalidesa – 6.500 €

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'un mínim de:

- Per víctima – 300.000 €

- Per sinistre - 1.200.000 €

Custodiar els expedients de l'alumnat al menys cinc anys. Aquest expedient ha de tenir:

- Nom complet, DNI i titulació d'accés.

- Full d'assistència.

- Mòduls realitzats i la seva qualificació obtinguda.

- Memòria de les pràctiques.

Vetlar perquè l'alumnat pugui ser atès en català.

Estar inscrites en el CENS d'escoles de formació en el lleure educatiu infantil i juvenil.

Veure normativa i documents d'interès