ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

02. 02.2022

El Consell de la Joventut escull la nova Comissió Permanent que liderarà la transformació de l'òrgan en un ens autònom sense dependència del Govern

Pau Emili Muñoz, de Joves de Mallorca per la Llengua, encapçala el nou equip que integra entitats de sensibilitats i sectors molt diversos

El Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) ha escollit avui dissabte la nova Comissió Permanent d'aquest òrgan de participació juvenil que dona veu als prop de 200.000 joves balears. La candidatura encapçalada pel jove Pau Emili Muñoz, l'única que es va presentar a les eleccions, ha estat escollida per unanimitat. El nou equip es caracteritza per aglutinar representants de fins a set entitats diferents, cosa que posa de manifest la voluntat d'integració de les diferents sensibilitzats i sectors que componen el CJIB.

El nou equip de govern del CJIB arrenca amb una missió molt específica: liderar el procés de transformació de l'òrgan en un ens autònom i independent del Govern i consolidar-lo com un referent en l'impuls de les polítiques públiques que facilitin el desenvolupament del jovent en tots els àmbits.

En aquest sentit, cal recordar que el CJIB va ser recuperat l'any 2016 com a òrgan sense personalitat jurídica adscrit a la conselleria competent en matèria de joventut després que el 2012 fos abruptament suprimit per Decret llei. El nou CJIB, però, no va acabar de satisfer les pretensions de les entitats juvenils, que prest van demanar constituir-se com a entitat autònoma. Finalment, això serà possible mitjançant la nova Llei de polítiques de joventut que es troba en tramitació parlamentària i que preveu que el CJIB serà una corporació pública sectorial de base privada.

Precisament, la Comissió sortint ha tengut un paper fonamental en la redacció del capítol IV del Projecte de llei de polítiques de joventut, dedicat a la participació juvenil, en el qual es preveu la nova forma jurídica per al CJIB. Durant la sessió, s'ha agraït la tasca de l'anterior equip per aglutinar el jovent i donar-li veu a totes les institucions.

Durant la sessió també s'han aprovat els informes de gestió de 2021 i el pressupost de l'ens per a 2022, fixat en 92.500 euros. Aquests fons es destinen exclusivament a finançar polítiques de joventut, ja que cap dels membres de la Comissió Permanent cobra un sou de l'entitat i tots realitzen la seva tasca de manera voluntària i desinteressada.

El Ple del CJIB on s'ha renovat la Comissió Permanent ha comptat amb la presència de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, Marta Carrió, que ha encoratjat el nou equip a seguir amb la seva funció d'influir en els poders públics perquè s'atenguin les demandes del jovent. També hi ha estat present la presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Elena Ruiz.

El Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears elegeix nova Comissió Permanent

El CJIB celebra el dia 2 d'abril de 2022 dos plens de gran importància perquè l'òrgan de participació juvenil escollirà una nova Comissió Permanent.

Si estau interessats en presentar una candidatura, us recordam que ho podeu fer fins al dia 18 de març de 2022. Us fem un breu resum de les passes que heu de fer per presentar les candidatures, d'acord amb el Reglament de funcionament intern del CJIB.

- La Comissió Permanent està composta per les persones que ocupin els càrrecs següents:

a) La Presidència

b) Les vicepresidències primera i segona.

c) Una vocalia per a cadascun dels consells de joventut insulars.

d) Quatre vocalies com a màxim.

e) La Secretaria


- En el termini que hi hagi entre la convocatòria del Ple per a l'elecció de càrrecs fins a quinze (15) dies abans que aquesta es dugui a terme, les associacions, organitzacions i entitats membres del CJIB podran presentar candidatures als càrrecs electius de la Comissió Permanent, mitjançant una comunicació remesa a aquesta. Aquestes candidatures han de ser tancades i incloure, com a mínim, les persones candidates a la Presidència i les dues vicepresidències.


- La Comissió Permanent, sempre en un termini no inferior a deu (10) dies abans que es dugui a terme el Ple, ha d'informar totes les associacions, organitzacions i entitats membres del CJIB de les candidatures presentades.

- Per procedir a la provisió dels càrrecs electius de la Comissió Permanent, en el moment de la votació d'aquests, hi han de ser presents la majoria de les persones representants que composen el Ple. Si arribat el moment de la votació resultàs que no hi ha el quòrum abans esmentat, es posposarà la votació durant un termini màxim de 30 minuts. Transcorregut aquest termini es podrà procedir vàlidament a la votació, només en el cas que hi hagi reglamentàriament reunides un terç de les persones representants del Ple.

- Prèviament a cada votació, les persones candidates acreditades han de disposar d'un període de temps de deu minuts per exposar davant el Ple el seu pla d'actuació.

- Cada representant tindrà un vot i serà elegida la candidatura que obtengui el vot de la majoria dels representants presents. Si cap l'obtengués, en una primera votació, es repetirà l'elecció entre les candidatures que hagin obtengut les dues votacions majors i serà elegida la que obtengui més vots. Si en aquesta segona votació cap candidatura no obté la majoria assenyalada, es procedirà a la convocatòria d'un nou procés electoral, en un termini màxim de tres mesos.

- En el supòsit que la candidatura guanyadora no inclogui cap o algunes de les vocalies a què fa referència l'article 30, apartat 2 d (quatre vocalies com a màxim), seran escollides les persones que obtinguin més vots.

Teniu models de document de presentació de candidatures i d'avals d'entitats de les persones que s'hi volen presentar en aquest enllaç.

Doble sessió plenària del Consell de la Joventut de les Illes Balears dia 02.04.2022

El proper dissabte, 2 d'abril de 2022, hi haurà una doble sessió del Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears, amb els ordres del dia següents:

Primer Ple: 02.04.2022 a les 10.00 hores

Per ordre de la Comissió Permanent, us convoc al Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), prevista per al dissabte, dia 2 d'abril de 2022, a les 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern, en un lloc encara per determinar, amb l'ordre del dia següent:


1. Inici del plenari i benvinguda

2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del dia de la sessió anterior.

3. Aprovació, si s'escau, de les sol·licituds d'admissió realitzades per formar part del CJIB.

4. Precs i preguntes.

Segon Ple: 04.02.2022 a les 11.00 hores.


Per ordre de la Comissió Permanent, us convoc al Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), prevista per al dissabte, dia 2 d'abril de 2022, a les 11.00 hores, en primera sessió; i a les 11.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern, en un lloc encara per determinar, amb l'ordre del dia següent:

1. Inici del plenari i benvinguda

2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del dia de la sessió anterior.

3. Aprovació, si s'escau, de les sol·licituds d'admissió realitzades per formar part del CJIB.

4. Aprovació, si s'escau, de la memòria d'actuacions de 2021.

5. Aprovació, si s'escau, de la memòria econòmica corresponent a 2021.

6. Explicació del procés de la nova llei de joventut.

7. Comiat de la Comissió Permanent del CJIB sortint per expiració del mandat.

8. Elecció de la nova Comissió Permanent del CJIB.

9. Aprovació, si s'escau, de les línies bàsiques d'actuació del CJIB per a l'any 2022.

10. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost del CJIB per a 2022.

11. Exposició de la Memòria de la Fundació Triangle Jove corresponent a 2021.

12. Aprovació, si s'escau, de propostes de resolució.

13. Aprovació, si s'escau, de l'acord en relació a la creació de comissions

14. Precs i preguntes

IMPORTANT: Com a molt tard el dia del Ple, heu de dur emplenats el fulls de nomenanent de dos representants de l'entitat que us adjuntam, degudadement emplenat i segellat. Recordau que, segons l'article 26.4 del Reglament de funcionament intern: A l’hora de designar les persones representants, les entitats s’han de regir pel criteri de paritat i de discriminació positiva i nomenar un home i una dona, o dues dones. En cas que la representació no segueixi cap d’aquests criteris, l’entitat només tindrà dret a un vot.

IMPORTANT: Data límit per presentar propostes de resolució: 28 de març de 2022. Recordau d'enviar-les en word per facilitar fer-hi els canvis que es pactin.


En aquest enllaç trobareu tota la documentació d'ambós plens.

Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 02.10.2021

Dia: 2 d'octubre de 2021

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc:  Casal de Joves de Sa Fàbrica d'Inca (Avinguda de Lluc, 299, 07300, Inca)

Ordre del dia

1. Inici del plenari i benvinguda
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del dia de la sessió anterior.
3. Aprovació, si s’escau, de les sol·licituds d’admissió realitzades per formar part del CJIB.
4. Informacions Triangle Jove.
5. Entrada de noves persones membres a la Comissió Permanent del CJIB, si s'escau
Pausa cafè
6. Aprovació, si s’escau, de propostes de resolució.
7. Informacions de la CP.
8. Precs i preguntes

Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 29.05.2021
Dia: 29 de maig de 2021

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc:  Casal Can Alcover de Palma (carrer de Sant Alonso, 24, 07001, de Palma)

Ordre del dia


1. Inici del plenari i benvinguda

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del dia de la sessió anterior.

3. Aprovació, si s’escau, de les sol·licituds d’admissió realitzades per formar part

del CJIB.

4. Elecció d’una nova persona representant al Triangle Jove.

5. Entrada de nous membres a la Comissió Permanent del CJIB, si es cau.

6. Aprovació, si s’escau, de propostes de resolució.

7. Informació del procés de participació en el procés d’elaboració dels avantprojectes de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears i de la llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears i presentació de suggeriments, si s’escau, a ambdues normes.

8. Precs i preguntes

Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 13.03.2021

Dia: 13 de març de 2021

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc: exclusivament de manera telemàtica a travès de l'enllaç https://meet.google.com/hcg-uztq-yax

Ordre del dia 

1. Inici del plenari i benvinguda
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del dia de la sessió anterior.
3. Aprovació, si s’escau, de les sol·licituds d’admissió realitzades per formar part
del CJIB.
4. Informacions diverses de la comissió Permanent.
5. Entrada de nous membres a la Comissió Permanent del CJIB, si escau.
6. Aprovació, si s’escau, de propostes de resolució.
7. Precs i preguntes

Més informació en aquest enllaç

Ple ordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 19.12.2020

Dia: 19 de desembre de 2020

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc: exclusivament de manera telemàtica a travès Google Meet.

Més informació, en aquest enllaç

07.01. 2020 

El CJIB comença una nova legislatura, amb una nova Comissió Permanent


El Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB), el passat 14 de desembre de 2019, a Es Generador, a Calvià, va celebrar la darrera assemblea general ordinària de la legislatura 2017-2019; i va escollir la seva nova Comissió Permanent, que romandrà fins al 2021.


El CJIB és el màxim òrgan de representació juvenil de les Illes Balears. Es regeix per uns estatuts propis i el seu òrgan sobirà és el Ple, que està format per delegats de totes les associacions que en són membre. La Comissió Permanent és l'òrgan encarregat d'executar els acords del Ple i de la gestió ordinària del CJIB. Aquesta, està formada per una presidència, dues vicepresidències i un màxim de quatre vocalies. Aquests càrrecs són d'ocupació voluntària i sense retribució.


A l'assemblea hi van assistir representants de les entitats membres. Allà, es va revisar el treball realitzat, es van estudiar i debatre, per després aprovar, els informes d'execució del pressupost de 2018 i de 2019, i el pressupost de 2020.

També, el director de  l'IBJOVE, Tià Lliteres, que va assistir-hi per donar unes paraules, va assegurar que: "Donarem la independència que li pertoca al CJIB mitjançant la nova Llei de Joventut".

Llavors, es va acomiadar, emotivament, a la permanent sortint (Àngela Palou Ozcáriz, presidència; Andrea Cañal Hernández, i Antònia Maria Dols, vicepresidències i Rafael Campos Garcia, vocalia) i es van presentar els candidats per la permanent entrant (Pere Riera Ortega, presidència; Maria del Mar Roig Sierra, vicepresidència de dinamització d’entitats; Pau Roig Mas, vicepresidència d’incidència política; Joan Ximenes Anglada, vocalia d’illes (És la persona encarregada, específicament, de dinamitzar la participació juvenil a totes les illes per parts iguals i que en un Consell de la Joventut on tant la gran part de les entitats com de la gent que hi participa tenen una gran incidència a Mallorca, s’actuï d’una manera descentralitzada i sempre procurant tenir en compte les diferents realitats insulars); i Neus Duran Massanet, vocalia de comunicació) que van ser escollits per majoria absoluta.

El nou president, Pere Riera, membre del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGEM), va donar unes paraules agraint la confiança a les entitats membres i encoratjant a la resta per dur a terme una gran tasca en aquests anys de legislatura vinent.

Contacte:


Correu: conselljoventutib@gmail.com

22.12.2018

El Consell de la Joventut de les Illes Balears reclama una nova forma jurídica per gaudir de més autonomia

El Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) ha acordat avui per unanimitat reclamar un canvi en la forma jurídica d'aquest òrgan de participació juvenil que li permeti tenir personalitat jurídica pròpia. Des de 2016, el CJIB és un òrgan col·legiat que està adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. El CJIB valora que aquesta figura va ser positiva en el seu moment per recuperar un òrgan que es va suprimir el 2012, però que, dos anys després de la seva recuperació, és necessari deslligar-se del Govern per tenir més autonomia en la seva tasca de defensar els interessos dels joves. El CJIB reclama, a més, que el nou òrgan es creï i es reguli mitjançant una llei del Parlament, i no a través d'un decret aprovat pel Govern, com ara.

En el decurs de la sessió, el CJIB ha aprovat també el pressupost per a 2019, que ascendeix a 125.500 €, enfront dels 45.500 € d'enguany. L'increment es deu a la voluntat del CJIB de contractar, mitjançant un concurs públic, un servei d'assistència tècnica que li permeti dur a terme projectes i programes destinats als joves. Altres objectius per l'any que ve són dur a terme un pla de formació per a les entitats juvenils i descentralitzar les trobades de l'òrgan entre les diferents illes, a fi que tots els joves illencs s'hi puguin sentir millor representants.

El Ple d'avui ha aprovat també la incorporació de tres nous vocals a la Comissió Permanent, l'òrgan de govern del CJIB. Es tracta de Rafael Campos (Projecte Naüm) i Maria del Mar Roig (Escoltes i Guies de Mallorca), els quals ocupen les dues vocalies que encara quedaven vacants a la Comissió; i de Pau Roig, de la associació IDEES, que s'incorpora en subsistució de Jorge Soler, que ha renunciat al càrrec.

Màxim òrgan de canalització de la participació juvenil

El CJIB és, segons la seva norma de creació, el máxim òrgan de canalització de la participació dels joves en el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de les Illes Balears. Està format íntegrament per entitats juvenils i per consells de joventut d’àmbit insular i local i té com a funcions representar el jovent de les Illes Balears, impulsar la participació activa i dinàmica del col·lectiu i promoure i defensar l’associacionisme juvenil a la Comunitat Autònoma.

La constitució del CJIB suposa recuperar un òrgan de participació juvenil que es va suprimir l’any 2012, mitjançant un Decret llei, després de gairebé tres dècades de funcionament. A diferència de llavors, quan era un ens públic, el nou CJIB adopta la forma d’òrgan col·legiat adscrit al Govern, però sense sotmetre-se’n a l’estructura jeràrquica, amb la qual cosa en queda garantida l’autonomia i la independència. Comunitats autònomes com ara Andalusia, Canàries o Madrid han optat també per aquesta fórmula jurídica, que suposa un menor cost per al pressupost públic i que permet als seus membres dedicar-se única i exclusivament a les tasques assignades de consulta i participació.

El nou CJIB és també més plural que el que va funcionar fins l’any 2012, ja que dóna cabuda a les entitats més petites (han de tenir un mínim de 10 persones afiliades, enfront de les 100 del passat) i, en una fase posterior, s’obrirà també als col·lectius no organitzats, com a membres no observadors.

Cal dir que cap de les persones que formen part de l’òrgan cobren remuneració ni dietes.

 

28.04.2018 

El Consell de la Joventut de les Illes Balears torna a la Fundació Triangle Jove


/Es tracta de l'espai de col·laboració entre els consells de la joventut de Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears que es va fundar el 1999 per fomentar l'associacionisme entre el jovent

El Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) ha acordat en el Ple de dia 28 d'abril de 2018  tornar a incorporar-se a la Fundació Triangle Jove, l'espai de col·laboració entre els consells de la joventut de Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears que va ser fundat per aquests tres òrgans l'any 1999 amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme entre el jovent d'aquests territoris. L'antic CJIB hi va formar part des de la seva fundació fins que es va extingir, l'any 2012. Amb la reincorporació en la Fundació, el CJIB disposa d'un instrument per multiplicar esforços en defensa de la joventut i per compartir idees i bones pràctiques.

El CJIB ha pres aquest acord durant el ple ordinari que es va celebrar al casal de barri de l'Escorxador de Palma. Un altre acord important ha estat l'admissió de sis nous membres -Creu Roja Joventut, Noves Generacions de les Illes Balears, Fundació Pere Tarrés, Asociación Amiticia, Associació d'Altes Capacitats i Talents d'Eivissa i Formentera i Joventuts d'Esquerra Republicana-, amb la qual cosa ja són 30 les entitats de l'àmbit juvenil que pertanyen a aquest òrgan que canalitza la participació dels joves en el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de les Illes Balears. 

En el decurs de la reunió s'ha acordat també el pla d'actuació del CJIB per a 2018, amb propostes com ara la creació d'un nou logotip o la posada en marxa d'una pla de comunicació per arribar al màxim nombre de joves.

El de dia 28 d'abril ha estat el primer ple presidit per Àngela Palou Ozcáriz, la qual va ser escollida, juntament amb els altres integrants de la Comissió Permanent del CJIB, en la reunió del passat 16 de desembre.

Màxim òrgan de canalització de la participació juvenil

El CJIB és, segons la seva norma de creació, el màxim òrgan de canalització de la participació dels joves en el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de les Illes Balears. Està format íntegrament per entitats juvenils i per consells de joventut d’àmbit insular i local i té com a funcions representar el jovent de les Illes Balears, impulsar la participació activa i dinàmica del col·lectiu i promoure i defensar l’associacionisme juvenil a la Comunitat Autònoma.

La constitució del CJIB suposa recuperar un òrgan de participació juvenil que es va suprimir l’any 2012, mitjançant un Decret llei, després de gairebé tres dècades de funcionament. A diferència de llavors, quan era un ens públic, el nou CJIB adopta la forma d’òrgan col·legiat adscrit al Govern, però sense sotmetre-se’n a l’estructura jeràrquica, amb la qual cosa en queda garantida l’autonomia i la independència. Comunitats autònomes com ara Andalusia, Canàries o Madrid han optat també per aquesta fórmula jurídica, que suposa un menor cost per al pressupost públic i que permet als seus membres dedicar-se única i exclusivament a les tasques assignades de consulta i participació.

El nou CJIB és també més plural que el que va funcionar fins l’any 2012, ja que dóna cabuda a les entitats més petites (han de tenir un mínim de 10 persones afiliades, enfront de les 100 del passat) i, en una fase posterior, s’obrirà també als col·lectius no organitzats, com a membres no observadors.

Cal dir que cap de les persones que formen part de l’òrgan cobren remuneració ni dietes.


16.01.2018

ESCOLLIDA LA PRIMERA COMISSIÓ PERMANENT DEL NOU CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS

El 16 de desembre de 2017 es va escollir la primera Comissió Permanent del nou Consell de la Joventut de les Illes Balears. 

La Comissió Permanent, òrgan encarregat d’executar els acords del Ple i de la gestió ordinària del CJIB, ha quedat formada per les persones següents:

Presidenta: Àngela Palou Ozcáriz (Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca)
Vicepresidenta primera: Andrea Cañal Hernández (Joves d’Esquerra Nacionalista)
Vicepresident segona: Antònia Maria Dols Pujol (Joves de Mallorca per la Llengua)

Vocals:
Xisco Peris Luque (Joventuts Socialistes de les Illes Balears)
Jorge Soler Cantero (Associació Iniciativa d'Estudiants d'Esquerres)

La candidatura va ser escollida per una àmplia majoria (93,3%) en les que s’ha convertit les primeres eleccions del CJIB des que es va recuperar, l’any 2017.

El CJIB és, segons la seva norma de creació, el máxim òrgan de canalització de la participació dels joves en el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de les Illes Balears. Està format íntegrament per entitats juvenils i per consells de joventut d’àmbit insular i local i té com a funcions representar el jovent de les Illes Balears, impulsar la participació activa i dinàmica del col·lectiu i promoure i defensar l’associacionisme juvenil a la Comunitat Autònoma.

La constitució del CJIB suposa recuperar un òrgan de participació juvenil que es va suprimir l’any 2012, mitjançant un Decret llei, després de gairebé tres dècades de funcionament. A diferència de llavors, quan era un ens públic, el nou CJIB adopta la forma d’òrgan col·legiat adscrit al Govern, però sense sotmetre-se’n a l’estructura jeràrquica, amb la qual cosa en queda garantida l’autonomia i la independència. Comunitats autònomes com ara Andalusia, Canàries o Madrid han optat també per aquesta fórmula jurídica, que suposa un menor cost per al pressupost públic i que permet als seus membres dedicar-se única i exclusivament a les tasques assignades de consulta i participació.

El nou CJIB és també més plural que el que va funcionar fins l’any 2012, ja que dóna cabuda a les entitats més petites (han de tenir un mínim de 10 persones afiliades, enfront de les 100 del passat) i, en una fase posterior, s’obrirà també als col·lectius no organitzats, com a membres no observadors.

Pel que fa a l’estructura, el CJIB s’organitza en ple i en comissió permanent.

Cal dir que cap de les persones que formen part de l’òrgan cobren remuneració ni dietes, cosa que permet que la partida que s’assigni a aquest òrgan es podrà dirigir completament a realitzar activitats i serveis a favor del jovent.

Entitats que en formen part

Les entitats que, ara per ara, formen part del Consell de la Joventut són les següents:

Grup d’Esplai El Cercle.
Fundació Diocesana isidor Macabich
Escoltes i Guies de Mallorca.
Casal de Joves de Tramuntana.
Associació Juvenil Centre d’Esplai La Cadernera.
Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül Naüm.
Associació Juvenil Onit.
Associació Illa de Cultura.
Organización Juvenil Española.
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
Club d’Esplai Es Turó.
Associació Reis Mags de Formentera.
Amadip Esment Fundació.
Ben amics. Associació de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de les Illes Balears.
Joves de Mallorca per la Llengua.
Centre d’Estudis de l’Esplai.
Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera.
Grup d’Esplai Sa Calatrava.
Joventuts Socialistes de les Illes Balears.
Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres (IDEES).
Fundació Maria Ferret–Escoltisme i Guiatge de Mallorca.
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
Joves d’Esquerra Nacionalista.
Centre Jove de Llubí

8.11.2017 

CONVOCATÒRIA DEL PLE DEL

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS

 

 

Convocatòria de la reunió del Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears, prevista per al dissabte, dia 16 de desembre de 2017, a les 10.30 hores, en primera sessió; i a les 11.00 hores, en segons sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern, que tendrà lloc a la sala de conferències del Centre Flassaders de Palma (c/ de la Ferreria, núm. 10), amb l’ordre del dia següent:

 

 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 8 de juliol de 2017

2) Constitució de la Mesa Electoral del CJIB.

3) Presentació de candidatures als càrrecs electius de la la Comissió Permanent del CJIB.

4) Votació i elecció dels vocals electius de la Comissió Permanent.

5) Precs i preguntes

 

Entitats convocades al Ple del Consell de la Joventut:

 

—       Grup d’Esplai El Cercle.

—       Fundació Diocesana Isidor Macabich.

—       Escoltes i Guies de Mallorca.

—       Casal de Joves de Tramuntana.

—       Associació Juvenil Centre d’Esplai La Cadernera.

—       Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül Naüm. Projecte Socioeducatiu.

—       Associació Juvenil Onit.

—       Associació Illa de Cultura.

—       Organización Juvenil Española.

—       Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

—       Club d’Esplai Es Turó.

—       Associació Reis Mags de Formentera

—       Amadip Esment Fundació.

—       Ben amics. Associació de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de les Illes Balears.

—       Joves de Mallorca per la Llengua.

—       Centre d’Estudis de l’Esplai.

—       Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera.

—       Grup d’Esplai Sa Calatrava.

—       Joventuts Socialistes de les Illes Balears.

—       Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres (IDEES).

—       Fundació Maria Ferret–Escoltisme i Guiatge de Mallorca.

—       Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

—       Joves d’Esquerra Nacionalista.

—       Centre Jove de Llubí.

 

 

Per participar en aquest Ple, la vostra entitat ha de: 


- D'una banda, nomenar dues persones representants entre les persones que estiguin afiliades. Aquestes persones han de tenir entre 18 i 30 anys i tenir veïnatge administratiu a les Illes Balears. El nomenament de les dues persones representants s'ha de fer mitjançant el model de document "Representants"REPRESENTANTS.odtREPRESENTANTS.odt


- De l'altra, si voleu presentar candidatura a la Comissió Permanent, cal que ompliu el model de document "Candidatura conjunta" i "Aval de candidatura" i que proposeu, al menys, una persona per a la presidència i dues per a les vicepresidències. Optativament, també podeu proposar altres quatre persones per ocupar les vocalies electives restants. 

candidatura conjunta (1).odtcandidatura conjunta (1).odt

AVAL CANDIDATURA ple.odtAVAL CANDIDATURA ple.odt


Aquestes candidatures han de ser tancades i s'han de presentar, com a molt tard, fins al dia 29 de novembre de 2017, en el Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (c/de l'Uruguai s/n, edifici Palma Arena, 07010 de Palma).


El dia del ple, cada responsable de candidatura tendrà deu minuts per exposar el seu pla d'actuació. 


Si teniu interès a contactar amb els responsables d'alguna entitat del CJIB, per favor, posau-vos en contacte amb el Servei de Joventut i us passarem les dades.