Torna

Servei de Joventut

ACTUALITAT EN MATÈRIA D'ALBERGS A LES ILLES BALEARS (resum sense validesa jurídica, a agost de 2023)

La Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears va suspendre, des del 18 de juny de 2022, l’obertura «d’albergs juvenils» a totes les illes, tret dels que fossin de titularitat o de gestió públiques. Aquesta suspensió va estar vigent fins a la publicació de la Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears, el dia 29 de desembre de 2022.


A partir d’aquesta data, es pot iniciar l’activitat «d’alberg per al lleure», d’acord amb la nova denominació legal, sempre que es compleixin tots els requisits de la normativa vigent, això és, la Llei 10/2022 i el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure, etc.


La disposició transitòria quarta de la Llei 10/2022 va establir un règim transitori de 6 mesos per a les instal·lacions considerades «albergs juvenils» que complissin amb la normativa anterior (la ja derogada la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut i el Reglament de desplegament) i que es trobassin en funcionament abans del 18.6.2022, a més d’altres supòsits especials. Entre d’altres aspectes, aquest règim establia tres excepcions al compliment de la nova norma en relació a: 1) la finalitat pedagògica o social, 2) la possibilitat d’allotjar persones majors de 30 anys i 3) la possibilitat de tenir la proporció anterior d’habitacions individuals i dobles. La resta d’obligacions i prohibicions de la Llei 10/2022 entraren en vigor i són exigibles des del 29 de gener de 2023. Aquest règim transitori va tenir una validesa màxima de 6 mesos des de la publicació de la Llei 10/2022 al BOIB. Per tant, va regir des del dia 29 de desembre de 2022 fins al 29 de juny de 2023. A partir d’aquesta data, les instal·lacions afectades que no s’hagin adaptat i no compleixin íntegrament la normativa respecte dels «albergs per al lleure» queden sotmeses a la normativa turística, sens perjudici del règim previst a la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.


Aquesta DA 22a estableix que, dins del termini que acaba l’11 de febrer de 2024, s’han de regular reglamentàriament els requisits d’obertura i funcionament dels «albergs com a empreses turístiques d’allotjament», previstos però no regulats en la Llei 8/2012. Fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret, no es pot iniciar cap activitat d’aquest tipus. Això no obstant, aquesta disposició estableix un «règim especial» que permet aquesta activitat precisament per als albergs juvenils afectats pel règim transitori de la Llei 10/2022 i que, en finalitzar, no s’hagin adaptat a la nova normativa d’instal·lacions infantils i juvenils i, per tant, es sotmetin a la norma turística. Així les coses, la DA 22a estipula els drets i deures que provisionalment tenen aquests nous «albergs turístics». A més, també indica que el futur Reglament autonòmic preveurà les excepcions que escaiguin per a incloure aquests albergs prèviament juvenils que s’han acollit al «règim especial». Per tant, aquestes instal·lacions romanen en tot moment regulades per la norma escaient i poden continuar amb la seva activitat, sense cap perjudici.


En definitiva, a partir del 30 de juny de 2023 els òrgans competents en lleure educatiu dels consells insulars (les úniques administracions públiques competents per a rebre i examinar les declaracions responsables en relació a les instal·lacions infantils i juvenils) tenen la funció d’inspeccionar els albergs sotmesos a la DT 4a esmentada per tal d’avaluar el compliment i l’adaptació a la normativa de lleure i, en cas negatiu, resoldre ex lege el sotmetiment d’aquestes instal·lacions a la normativa turística. En aquest supòsit, serien els òrgans insulars competents en matèria turística els que haurien d’intervenir per comprovar el posterior compliment de la Llei 8/2012, etc.

Cal tenir en compte que, per a la inscripció dels albergs per al lleure en qualsevol organització internacional, nacional, interregional o regional d’albergs juvenils és un requisit imprescindible que compleixin amb els requisits prevists en la Llei 10/2022 i la resta de normativa aplicable i que, a més, estiguin inscrits en el Cens de la xarxa d’instal·lacions infantils i juvenils del consell insular respectiu.


Per a dubtes o consultes sobre el futur Reglament que regularà els «albergs com a empreses turístiques d’allotjament», us podeu dirigir a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Pel que fa als «albergs per al lleure» —ja siguin els de nova iniciativa o els anteriors «albergs juvenils» que s’hagin adaptat completament a la normativa vigent—, us recomanam que us poseu en contacte amb els departaments competents en lleure educatiu dels consells insulars respectius. I per al compliment dels requisits i de les obligacions establerts en el «règim especial» de la DA 22a de la Llei del turisme, que afecta els «albergs turístics» prèviament juvenils, cal adreçar-se als òrgans competents en turisme dels consells insulars.