Torna

Servei de Joventut

ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

Actualment són competència del consells insulars.

D’acord amb l’article 6.2, lletres g), i) i k) de la Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears, els consells insulars són, dins dels seus territoris respectius, les úniques administracions públiques competents per a la inscripció d’escoles de formació, per a expedir els diplomes de personal monitor i director d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, i per a exercir la potestat inspectora i sancionadora relativa a les activitats d’aquest tipus. A més, d’acord amb l’article 21, qualsevol persona que, complint el requisits, vulgui organitzar una activitat de lleure educatiu, ha de presentar una declaració responsable davant del consell insular corresponent

Per aquesta raó, les preguntes relatives a les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil s’han dirigir només a les administracions insulars, ja que en són les exclusivament competents. Tot el contingut següent s’inclou a títol purament informatiu, sense validesa jurídica i com a explicació no exhaustiva de la normativa vigent (a setembre de 2023).


AVÍS: AQUESTA PÀGINA WEB ESTÀ ACTUALMENT EN PROCÉS DE REVISIÓ. PREGAM DISCULPIN LES MOLÈSTIES.

ENLLAÇOS ALS RESPECTIUS DEPARTAMENTS DELS CONSELLS INSULARS:

DIRECCIÓ INSULAR DE JOVENTUT DEL CONSELL DE MALLORCA

DIRECCIÓ INSULAR DE JOVENTUT I ESPORTS DEL CONSELL DE MENORCA

DEPARTAMENT DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL CONSELL D'EIVISSA

ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL DE FORMENTERA

Normativa i documents d'interès