desc_Foto associacionisme.jpg

Cens d'entitats juvenils (i d'entitats prestadores de serveis a la joventut)

El 1997 es va crear el Cens d'Entitats Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut com un dels eixos bàsics del programa d'actuacions del Servei de Joventut (de la llavors Direcció General d'Esports i Joventut) per reforçar la creació i consolidació de l'associacionisme juvenil com a canal fonamental per a la participació del jovent en la vida social balear.

Des de la seva entrada en vigor, l’article 48 de la Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears, regula l’actual Cens d’entitats juvenils. S’estableix que cada consell insular ha de crear-ne un per a totes les entitats juvenils de la seva illa que compleixin els requisits, i que el Govern de les Illes Balears en gestionarà un d’autonòmic a partir de les dades insulars rebudes. D’acord amb l’article 89.2, les entitats prestadores de serveis a la joventut han d'estar inscrites en una secció específica del Cens d’entitats juvenils.

La Llei estableix que el Cens ha de ser públic i contenir, com a mínim, les dades actualitzades següents: nom de l'entitat, NIF, data de creació, tipologia, principals activitats o programes, seu o seus, illes d'actuació, nombre de socis i sòcies i edats, telèfon i correu electrònic de contacte i pàgina web, si escau, tot amb respecte a la normativa de protecció dades de caràcter personal vigent.

Qui s'hi pot inscriure?

És important que totes les associacions juvenils (i les entitats prestadores de serveis a la joventut, com s'indicarà) s’inscriguin en el Cens insular corresponent per conèixer i agrupar la xarxa associativa juvenil de les Illes Balears.

Resumint l’article 49 de la Llei 5/2022, poden fer-ho:

a) Les associacions que compleixin els dos requisits següents:

- Disposar d'uns estatuts inscrits dels quals se’n dedueixi el caràcter juvenil o estudiantil.

- Acreditar que el 75% o més de les persones sòcies i el 75% o més dels membres de la junta directiva tenen entre els 14 i els 30 anys.

b) Les associacions i les federacions o unions de qualsevol tipus d'associacions sempre que, mínim, el 80% de les entitats part siguin associacions juvenils.

c) Les seccions juvenils d'entitats i associacions no juvenils, partits polítics i sindicats amb òrgans de decisió propis i que estiguin reconegudes com a grups juvenils pels estatuts de les entitats matriu.

d) Els consells de la joventut insulars, locals i d'àmbit supramunicipal.

e) Els grups de joves sense personalitat jurídica que compleixin els requisits establerts.

Com s'inscriu una entitat al cens?

D’acord amb l’article 50 de la Llei 5/2022 i els articles 91.4, 98 i 99 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure —i sense perjudici d’altres normes reglamentàries que pugui aprovar cada consell insular—, el/la representant legal de l’entitat ha de presentar una sol·licitud d'inscripció davant l’autoritat de cada illa on es tengui seu, amb la documentació següent (llevat que ja s’hagi presentat prèviament):

- Document descriptiu dels objectius, les funcions, la composició, les normes bàsiques i els òrgans interns.

- Còpia de l'acta de constitució.

- Còpia dels estatuts inscrits.

- Còpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent.

- Còpia del NIF.

- Acreditació de la representació de la persona signant

- Els components de l'òrgan de direcció

Realitzada la inscripció, l'entitat està obligada a comunicar qualsevol modificació de les dades (forma jurídica, junta directiva, domicili, estatuts, etc.) i, al gener de cada any (art. 101.2 del Decret 23/2018), ha de presentar una memòria-resum d'activitats de l'any anterior, d’acord amb el model normalitzat aprovat pel consell insular, etc.

Quins efectes té la inscripció?

D’acord amb l’article 51 de la Llei 5/2022, la inscripció no té caràcter constitutiu però suposa el reconeixement del següent:

a) Capacitat d'interlocució.

b) Capacitat de participar en òrgans consultius quan escaigui.

c) Possibilitat de rebre subvencions de caire juvenil.

Enllaç a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca

Enllaç a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca

Enllaç a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa

Enllaç a la seu electrònica del Consell Insular de Formentera

Veure normativa i documents d'interès