Torna

Servei de Joventut

desc_Foto associacionisme.jpg

Cens d'Entitats Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut

Desde 1997 existeix el Cens d'Entitats Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut com un dels eixos bàsics del programa d'actuacions del Servei de Joventut de la Direcció General d'Esports i Joventut per reforçar la creació i consolidació de l'associacionisme juvenil com a canal fonamental per a la participació del jove en la vida social balear.

És important que les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut s'hi inscriguin per conèixer i agrupar la xarxa associativa juvenil de les Illes Balears.

Qui s'hi pot inscriure?

- Les associacions juvenils i les unions de qualsevol tipus d'associacions juvenils legalment constituïdes.

- Les entitats prestadores de serveis a la joventut legalment constituïdes.

- Les seccions juvenils d'entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de decisió propis i que estiguin reconegudes com a grups juvenils per les entitats respectives, qualsevol sigui la seva denominació i naturalesa jurídica.

Com inscriure una entitat al cens?

S'ha de presentar una sol·licitud d'inscripció i la documentació següent: 

- Còpia de l'acta de constitució.

- Còpia dels estatuts.

- Còpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent, segons la naturalesa jurídica de cada entitat.

- Components de l'òrgan de direcció (certificat emès per la persona o càrrec de l'entitat amb facultat per fer-ho, d'acord amb els seus estatuts en el que faci constar els components de l'òrgan de govern i administració amb les dades d'identificació següents: càrrec, nom i DNI. Al certificat s'hi adjuntaran les fotocòpies del DNI de cada component).

La documentació s'ha de presentar davant el consell insular respectiu.

Enllaç a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca

Enllaç a la Seu Electrònica Joventut del Consell Insular de Menorca

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera

Si l'entitat té seu activa a més d'una illa, la sol·licitud s'ha de presentar davant el Servei de Joventut de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies 

Una vegada realitzada la inscripció, l'entitat està obligada a comunicar les modificacions de les dades (junta directiva, domicili, modificació estatuts, etc.) i, al gener de cada any, presentar un resum de la memòria d'activitats de l'any anterior (veure model memòria anual).

Veure normativa i documents d'interès

Veure webs dels consells insulars respectius