Cens autonòmic d'entitats juvenils (i d'entitats prestadores de serveis a la joventut)

En aquest document podeu consultar les dades bàsiques del Cens autonòmic d'entitats juvenils (que inclou la referència a les entitats prestadores de serveis a la joventut), elaborat a partir de la informació aportada pels consells insulars. En concret, l'art. 48.1 de la Llei 5/2022 estableix que els consells insulars han de proporcionar aquesta informació anualment, sens perjudici que el Govern de les Illes Balears pugui reclamar puntualment informació o dades amb una periodicitat superior. De fet, l’art. 91.3 del Decret 23/2028 ho concreta més, exigint que aquesta comunicació sigui al final de cada trimestre natural.

Cens autonòmic entitats

El cens autonòmic es regula al Títol VI del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure

Si trobau alguna errada en la informació, per favor, posau-vos en contacte amb el Servei de Joventut a través del correu joventut@caib.es