Torna

Servei de Joventut

cens

 

CONSULTEU LES NOVETATS EN MATÈRIA D'ALBERGS JUVENILS EN AQUEST ENLLAÇ

El Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es deplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut regula els principis generals en matèria d’instal·lacions juvenils radicades a l’àmbit territorial de les Illes Balears, en el Títol IV (art. 55 a 80).

 

Objectiu

L’objectiu del Decret és establir els principis generals en matèria d’instal·lacions juvenils radicades a l’àmbit territorial de les Illes Balears, tant per a les instal·lacions de nova obertura com per a les ja existents.

 

Què són Instal·lacions juvenils?

Són aquelles instal·lacions de titularitat de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que es troben al servei dels infants i joves, en faciliten la convivència, l’allotjament, la formació, la participació en activitats socials i culturals o la utilització adequada del temps lliure. Han de tenir necessàriament un projecte educatiu per desenvolupar, sempre destinat a una millor formació integral dels infants i joves.

 

Tipus d’instal·lacions

Amb allotjament: alberg juvenil, campament juvenil, casa de colònies, residència juvenil, granges escola amb allotjament i refugi juvenil.

Sense allotjament: granges escola sense allotjament, aules de natura i casals, espais per a joves, o centres infantils o juvenils de temps lliure.

 

Persones usuàries

Les instal·lacions juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives.

No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions juvenils si compleixen els requisits que especifica el Decret.

També s’han de tenir en compte els drets i els deures de les persones usuàries de les instal·lacions juvenils que regula el Decret.

 

Cens de la Xarxa d’instal·lacions Juvenils de les Illes Balears

Aquest Cens és de caràcter autonòmic i és un instrument de coneixement, planificació, ordenació i publicitat en el qual s’han d’inscriure, d’ofici o a instància de part, les instal·lacions juvenils de titularitat pública i privada que compleixen els requisits i les condicions que estableix el Decret 23/2018 i la normativa reglamentària que dictin els diferents consells insulars sobre la matèria.

 

Veure normativa i documents d'interès