CENS DE LA XARXA D'INSTAL·LACIONS INFANTILS I JUVENILS

 

CONSULTEU LES NOVETATS EN MATÈRIA D'ALBERGS EN AQUEST ENLLAÇ

L'actual Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears, estableix que totes les instal·lacions destinades a activitats de lleure educatiu regulades en aquesta llei, tant si són de titularitat pública com privada, s’integren en la Xarxa d’instal·lacions infantils i juvenils de les Illes Balears.

En segon lloc, cada consell insular ha de crear i gestionar un cens de la xarxa d’instal·lacions infantils i juvenils del seu àmbit territorial, que serveixi pel coneixement, planificació, ordenació i publicitat de totes les instal·lacions que hagin presentat una declaració responsable.

En tercer lloc, la conselleria competent en matèria de lleure educatiu ha de crear i gestionar el Cens autonòmic de la xarxa d’instal·lacions infantils i juvenils, on apareguin les dades de les instal·lacions prèviament inscrites en els censos insulars.

En darrer lloc, el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure, regula els principis generals en matèria d’instal·lacions infantils i juvenils radicades a les Illes Balears en el Títol IV (arts. 55 a 80).


 

Objectiu

L’objectiu del Decret és establir els principis generals en matèria d’instal·lacions infantils i juvenils radicades a les Illes Balears, tant per a les instal·lacions de nova obertura com per a les ja existents.

 

Què es considera "instal·lació infantil i juvenil"?

Són aquelles instal·lacions de titularitat de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que es troben al servei dels infants i joves, en faciliten la convivència, l’allotjament, la formació, la participació en activitats socials i culturals o la utilització adequada del temps lliure. Han de tenir necessàriament un projecte educatiu per desenvolupar, sempre destinat a una millor formació integral dels infants i joves.

 

Tipus d’instal·lacions

Amb allotjament: alberg per al lleure, campament juvenil, casa de colònies, residència juvenil, granges escola amb allotjament i refugi juvenil.

Sense allotjament: granges escola sense allotjament, aules de natura i casals, espais per a joves, o centres infantils o juvenils de temps lliure.

 

Persones usuàries

Les instal·lacions infantils i juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el lleure educatiu i activitats d’oci i formatives.

No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions infantils i juvenils si compleixen els requisits que especifica el Decret 23/2018.

També s’han de tenir en compte els drets i els deures de les persones usuàries de les instal·lacions infantils i juvenils que regula el Decret.

 

Cens de la xarxa d’instal·lacions infantils i juvenils de les Illes Balears

Aquest Cens és de caràcter autonòmic i és un instrument de coneixement, planificació, ordenació i publicitat en el qual s’han d’inscriure, d’ofici o a instància de part, les instal·lacions infantils i juvenils de titularitat pública i privada que compleixen els requisits i les condicions que estableix el Decret 23/2018 i la normativa reglamentària que dictin els diferents consells insulars sobre la matèria.

En aquest document podeu consultar les dades bàsiques del Cens autonòmic de la xarxa d'instal·lacions infantils i juvenils de les Illes Balears, elaborat a partir de la informació aportada pels consells insulars. Concretament i d'acord amb l'art. 6.2.h de la Llei 10/2022, els consells insulars han de comunicar a la conselleria competent en matèria de lleure educatiu del Govern de les Illes Balears les inscripcions, les cancel·lacions i les modificacions fetes en els censos insulars anualment en el quart quadrimestre, sens perjudici que el Govern de les Illes Balears pugui reclamar, puntualment, la informació o les dades amb una periodicitat superior. 

Cens_aut._Xarxa_instal·lacions_infantils_i_juvenils_(set_2023,_web).pdfCens_aut._Xarxa_instal·lacions_infantils_i_juvenils_(set_2023,_web).pdf

En cas de detectar alguna errada en la informació, per favor, avisau el Servei de Joventut a través del correu joventut@caib.es.

Veure normativa i documents d'interès