QUÈ ÉS UN CONSELL DE LA JOVENTUT LOCAL O D'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL?

Els consells de la joventut locals o d'àmbit supramunicipal es constitueixen com a òrgans de participació i representació en matèria de joventut en el seu àmbit respectiu (un municipi o un grup de tres municipis propers, en el cas dels consell de la joventut d'àmbit supramunicipal).

A les Illes Balears, els consells de la joventut locals són entitats de dret privat que tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per complir les seves finalitats.

Es configuren com a associacions o federacions, segons el cas, i han d’estar inscrits en el Registre d’Associacions de les Illes Balears o en el que correspongui, o, almenys, haver sol·licitat la inscripció en el moment de demanar el seu reconeixement.

QUI POT CREAR UN CONSELL DE LA JOVENTUT LOCAL O D'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL?

Per formar part d’un consell de la joventut local, almenys tres organitzacions de les esmentades en l’article 4 (associacions de joves, federacions d'associacions de joves, seccions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut) han d’expressar la seva voluntat en una acta signada, a la qual han d’adjuntar les normes estatutàries per les quals es regiran.

En el cas dels consells de la joventut d’àmbit supramunicipal, han de ser sis entitats corresponents a, com a mínim, tres municipis propers.

En els municipis de menys de 5.000 habitants o en aquells en què no hi hagi un mínim de tres associacions juvenils constituïdes, els consells de la joventut locals es poden constituir amb un mínim de deu persones físiques, segons les disposicions següents:

a) En poden ser membres les persones joves d’entre 14 i 30 anys residents al municipi.

b) Els objectius, la constitució, els òrgans i el funcionament han de ser els mateixos que per als consells de la joventut locals, els membres dels quals s’han d’entendre sempre com a persones físiques, en lloc d’entitats.

c) Les persones esmentades han d’expressar per escrit la seva voluntat de constituir- se en consell de la joventut local.

QUINA FORMA JURÍDICA HA D'ADOPTAR UN CONSELL DE LA JOVENTUT LOCAL O D'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL?

Ha d'adoptar la forma d'associació o de federació d'associacions.

Per constituir una federació d'associacions, obligatòriament totes les entitats que la volen crear han de ser associacions. És a dir, no es poden crear amb persones diferents (físiques amb jurídiques, o jurídiques diferents).

En canvi, una associació la poden constituir diferents persones jurídiques (associacions, fundacions, etc) i persones jurídiques.


QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER CREAR UN CONSELL DE LA JOVENTUT LOCAL O D'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL?

En primer lloc, cal constituir-se en federació o associació i inscriure's en el Registre d'Entitats Jurídiques de les Illes Balears.

Una vegada inscrita, s'ha de sol·licitar a la consellera de Cultura, Participació i Esports, o als titulars dels òrgans competents dels diferents consells insulars, el reconeixement com a consell de la joventut d'àmbit local o supramunicipal. Abans de fer el reconeixement, la Conselleria ha de demanar un informe a la Comissió Permanent del CJIB, que ha de ser favorable a aquest reconeixement.

Un cop reconegut, el consell de la joventut local o d'àmbit suprainsular s'ha d'inscriure en el Cens d'entitats juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut.

Cada un dels consells de la joventut local o d'àmbit suprainsular reconeguts tenen una representació de dues persones en el Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

COM S'ORGANITZEN ELS CONSELLS DE LA JOVENTUT LOCAL O D'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL?

Han de tenir una assemble generals i una Comissió Permanent.

La comissió permanent ha d'estar formada, com a mínim, per una presidència, dues vicepresidències, una secretaria i quatre vocalies.

A m´és, els consells de la joventut locals han de tenir uns estatuts propis, els quals han de regular el seu funcionament intern i els aspectes següents:

a) Denominació

b) Àmbit d’actuació

c) Objectius

d) Procediment d’elecció dels òrgans

e) Drets i deures dels membres

f) Competències dels òrgans que es creïn

g) Recursos econòmics i procediment de comptes

 COM S'INSCRIU UNA ASSOCIACIÓ

Els documents que s'han presentar per inscriure un associació d'àmbit autonòmic són:

Acta Fundacional, que ha de contenir:

- Nom i cognoms dels promotors si són persones físiques o la denominació o raó social si són persones jurídiques. En ambdós casos, la nacionalitat i el domicili (que ha d'incloure el codi postal) i el número de DNI, NIE o passaport.

- La voluntat dels promotors de constituir una associació i la denominació d'aquesta, que ha de ser coincident amb la que figura en els Estatuts. Si la denominació és en un idioma estranger, s'ha d'aportar un certificat amb la traducció del nom al català o al castellà.

- L'aprovació dels estatuts.

- El lloc, data d'atorgament de l'acta i la signatura dels promotors o dels seus representants en el cas de persones jurídiques i la identificació de les persones que exerceixen la representació de l'entitat i dels seus càrrecs en l'òrgan de govern de govern i representació (junta directiva).

S'ha de presentar un exemplar original de l'acta fundacional, amb la signatura de tots els membres fundadors.

L'acta fundacional ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

- Per a les persones físiques promotores, document acreditatiu de la seva identitat, i si actua mitjançant representant l'acreditació de la identitat d'aquest (còpia de DNI, NIE o passaport).

- Per a les persones jurídiques, certificat de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent on hi aparegui la voluntat de constituir l'associació i formar part d'ella, juntament amb la dessignació de la persona física que la representarà.

- Els promotors menors no emancipats majors de catorze anys, sense perjudici d'allò que estableixi el règim previst per a les associacions infantils, juvenils o d'alumnes, han d'aportar document acreditatiu del consentiment de la persona que hagi de suplir la seva capacitat (pare, mare o tutor legal).

- Si qualque promotor és estranger ha d'aportar la documentació acreditativa de comptar amb l'autorització d'estada o residència a Espanya.

Estatuts, que formen part de l'acta fundacional i han de contenir tots els extrems de l'article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002). 

S'ha de presentar un exemplar original dels estatuts, signats en totes les pàgines per tots els membres fundadors.

Taxes, s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes)

Sol·licitud, (original i còpia), formulada pel representat de l'entitat en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili, número de telèfon, etc).

La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2- 07012 Palma).

 COM S'INSCRIU UNA FEDERACIÓ, CONFEDERACIÓ O UNIÓ D'ASSOCIACIONS?

Per poder tramitar la inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions, es requereix un mínim de tres associacions constituïdes d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002), i que els membres siguin persones jurídiques de naturalesa associativa constituïdes i inscrites en el registre d'associacions corresponent, d'acord amb la llei orgànica esmentada.

Els documents que s'han de presentar per a la inscripció són:


- Acta Fundacional de la federació, confederació o unió d'associacions, en la qual s'ha de fer constar, a més de l'acord de constitució i d'aprovació dels Estatuts, la denominació, els números d'inscripció i el domicili de cadascuna de les associacions fundadores (tres com a mínim); el nom, els llinatges, la nacionalitat, el domicili i la resta de dades d'identificació dels seus representants i les seves signatures, i el lloc i la data d'adopció de l'acord de constitució.

S'ha de presentar un exemplar original de l'acta fundacional, amb la signatura de tots els membres fundadors. Així mateix s'ha de fer constar la identificació de les persones i entitats, si s'escau, que exerceixin la representació de la federació, confederació o unió, dels càrrecs que ocupen a la junta directiva o òrgan de representació.

- Còpia de la documentació acreditativa de la identitat dels representants de l'entitat federativa (DNI, NIE o passaport).

- Certificat: cada associació que s'integri a la federació, la confederació o la unió d'associacions ha d'aportar un certificat, que han d'expedir els representants, justificatiu d'haver-se adoptat l'acord d'integració i de la designació de la persona que representa l'associació en l'acte constitutiu de l'entitat federativa, i s'hi ha de fer constar el número d'inscripció en el registre corresponent, la denominació exacta i el domicili social. Ha de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat dels representants.

- Estatuts que formen part de l'acta fundacional i han de contenir els extrems de l'article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

S'ha de presentar un exemplar original dels estatuts signat en totes les pàgines. (En aquest cas seria suficient amb la signatura del president i del secretari).

- Taxes: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes)

- Sol·licitud (original i còpia), formulada pel representant de l'entitat federativa en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI o NIE, domicili i número de telèfon) i la identificació de l'entitat que representa (nom, CIF, número d'inscripció en el Registre d'Associacions i domicili).

La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d'Associacions Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2. 07012 Palma).

INSCRIPCIÓ DE LA IDENTITAT DELS TITULARS DE LA JUNTA DIRECTIVA O ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

Els documents que s'han de presentar per a la inscripció o modificació dels titulars de la junta directiva o l' òrgan de representació són:

- Sol·licitud (original i còpia), formulada per la persona interessada en la qual figurin les dades d'identificació del sol·licitant (nom, número del DNI, domicili i número de telèfon).

- Certificat de canvi de junta directiva o còpia compulsada de l'acta estès per les persones o càrrecs amb facultat per certificar-los pel qual s'hagi elegit o modificat als titulars de la junta directiva o l'òrgan de representació, i també la data en què s'hagi adoptat, amb els noms, els llinatges, el domicili, la nacionalitat, i el número d'identificació fiscal, si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuaran en nom seu; la data del nomenament i, si s'escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i del cessament, si s'escau, dels titulars sortints; les firmes dels titulars i, si s'escau, dels titulars sortints. En tots els casos, és necessària la signatura dels titulars de la nova junta directiva.

Si el canvi o la modificació de la junta s'ha produït per motius diferents a la celebració d'eleccions (cessament, renúncia, dimissió), a més, hi han de constar les signatures dels titulars sortints, o en substitució, escrits de dimissió, renúncia, etc.

- Taxes: ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).

- Còpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat dels membres de la junta directiva de l'associació.


Teniu més informació sobre com crear una associació o federació o sobre altres tràmits relacionats amb el Registre d'entitats jurídiques en aquest enllaç:

Informació sobre associacions