Torna

Servei de Joventut

Titulacions que habiliten per treballar en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears

En el document adjunt podeu consultar les titulacions que, segons el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure, permeten treballar com: 

- Personal director i monitor en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil 

- Personal director i monitor en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter esportiu

- Personal de supervisió i acompanyament de participants en activitats extraordinàries d'aventura i esports de risc

- Personal de suport a participants amb un grau III de Gran Dependència

Quadres_de_titulacions_del_personal_dirigent_activitats_de_lleure.odtQuadres_de_titulacions_del_personal_dirigent_activitats_de_lleure.odt

Aquest document només fa referència a les titulacions que permeten treballar com a personal monitor i director. Per a qüestions de ràtios exigibles, podeu consultar aquest enllaç.