La Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears determina que les competències sobre el reconeixement, la inspecció, la sanció i l'expedició de titulacions en relació amb les escoles de formació en el lleure educatiu infantil i juvenil recauen íntegrament en els consells insulars en els seus àmbits territorials respectius.

Normativa

Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears

Vegeu especialment el Títol III (articles 12 a 17), que regula la formació en el lleure educatiu infantil i juvenil.

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure

Vegeu especialment el Títol I, que regula les escoles (articles 2 a 20) i el Títol II, que regula els programes formatius conduents a les titulacions de director/a i de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (articles 21 a 36).

Cens de la xarxa d'escoles de formació en el lleure educatiu infantil i juvenil reconegudes a les Illes Balears

La informació que consta en aquest cens és la facilitada pels consells insulars o bé per part de les escoles que hi figuren. Concretament i d'acord amb l'art. 6.2.h de la Llei 10/2022, els consells insulars han de comunicar a la conselleria competent en matèria de lleure educatiu del Govern de les Illes Balears les inscripcions, les cancel·lacions i les modificacions fetes en els censos insulars anualment en el quart quadrimestre, sens perjudici que el Govern de les Illes Balears pugui reclamar, puntualment, la informació o les dades amb una periodicitat superior.

Cens Escoles Publicable 220131.pdf Cens Escoles.pdf

Enllaços a les pàgines web dels consells insulars

Enllaç a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca (cursos)

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca (escoles) 

Enllaç a la Seu Electrònica Joventut del Consell Insular de Menorca

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera

Altres documents d'interès

Programa curs monitor.pdf Programa curs monitor.pdf Programa complet del curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure educatiu infantil i juvenil.

Programa curs director.pdf Programa curs director.pdf Programa complet del curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure educatiu infantil i juvenil.

Model de conveni de practiques.docx Model de conveni escola-centre de pràctiques.docx. Model de conveni entre les escoles i els centres de pràctiques.

Enllaç a la programació de cursos de monitor/a i director/a 2022-2023.