Normativa i documents d'interès

Normativa:

Llei_5_2022,_de_8_de_juliol,_de_politiques_de_joventut_de_les_Illes_Balears.pdfLlei 5/2022, de 8 de juliol, de politiques de joventut de les Illes Balears

Acords de l’assemblea general constituent del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB): nou Reglament de Funcionament Intern i la composició de la nova comissió permanent del CJIB (BOIB núm. 78, d’13 de juny de 2023)

ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

Reglament de funcionament intern del CJIB 

Model per designar representants al Ple del CJIB

Nomemanet de representants actua. odt.odtNomenament de representants.odt 

Models de document necessaris per sol·licitar formar part del CJIB:

Sol·licitud ADMISSIO Associació de joves.odtSol·licitud ADMISSIÓ Associació de joves.odt

Sol·licitud ADMISSIO Federacio associacions.odtSol·licitud ADMISSIÓ Federacio associacions.odt

Sol·licitud ADMISSIO Seccions juvenils.odtSol·licitud ADMISSIÓ Seccions juvenils.odt

Sol·licitud ADMISSIO Entitats prestadores de serveis a la joventut.odtSol·licitud ADMISSIÓ Entitats prestadores de serveis a la joventut.odt

Sol·licitud ADMISSIO Consell de la Joventut insular.odtSol·licitud ADMISSIÓ Consell de la Joventut insular.odt

Sol·licitud ADMISSIO Consell de la Joventut local.odtSol·licitud ADMISSIÓ Consell de la Joventut local.odt