Compostos orgànics volàtils (COV)

Definició

Els compostos orgànics volàtils són un tipus de substàncies (hidrocarburs) que s'evaporen a la temperatura ambient.

Pel que fa a la seva composició, solen presentar una cadena amb un número de carbonis inferior a dotze i contenen altres elements com a oxigen, fluor, clor, brom, sofre o nitrogen. El seu número supera el miler, encara que els més abundants a l'aire són el metà, toluè, n-butà, i-pentà, propà i etilè. Tenen un origen tant natural (COV biogènics) com a antropogènic (degut a l'evaporació de dissolvents orgànics, a la crema de combustibles, al transport, etc.) participen activament en nombroses reaccions, en la troposfera i en l'estratosfera, contribuint a la formació de l'smog fotoquímic i a l'efecte hivernacle. A més a més, juntament amb els òxids de nitrogen, són precursors de l'ozó troposfèric.

Solen estar presents en els dissolvents emprats en processos de neteja de roba, aplicacions de pintura, neteja de superfícies, impressió, envernissats, aplicació d'adhesius, etc.

Normativa

- Reial Decret 117/2003, que transposa la Directiva 1999/13/CE, sobre limitació d'emissions de COV degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats,sempre i quan es superin els llindars de consum de dissolvents (veure taula activitats afectades)

- Reial Decret 227/2006, pel qual es contempla la disminució de les emissions de COV limitant el contingut de COV en determinades pintures i vernissos i en productes per al repintat de vehicles.

Formularis

S'adjunten el formulari general de declaració de COV i els formularis excel per poder realitzar les declaracions anuals de COV. En primer lloc, el formulari general aplicable al sector d'aplicació de pintures i altres productes que contenen dissolvents. En segon lloc, el formulari específic aplicable al sector de neteja en sec o tintoreries.

Enllaç a seu electrònica: Presentació formulari declaració composts orgànics volàtils (COV)

A l'enllaç trobareu els diferents formularis: 

Declaració COV general

Declaració COV neteja en sec

Documents d'interès

PDF Pla de gestió de dissolvents - neteja en sec

PDF Guía de apoyo para la implantación del RD 117/2003 sobre la limitación de emisiones COV debido al uso de disolventes en determinadas actividades

Activitats afectades

Activitats afectades per l'ús de dissolvents segons l'Annex II del RD 117/2003 

CATEGORIA ACTIVITAT LLINDAR (t/any)
Impressió  Impressió en offset de bobines per assecatge per calor 15
 Rotogravat de publicacions -
 Altres unitats de retrogravat, flexografia, impressió serigràfica rotativa, laminat o envernissat (<15), impressió serigràfica rotativa sobre tèxtil o en cartró / cartolina (<30) 25
Neteja de superfícies  Neteja de superfícies emprant compostos amb frases de risc (R40/45/46/40/60/61) 1
 Altra neteja de superfícies 2
Recobriment  Recobriment de vehicles (<15) i renovació de l'acabat de vehicles 0,5
 Recobriment de bobines 25
 Altres tipus de recobriment inclòs el recobriment de metall, plàstic, teixits, pel·lícula i paper 5
 Recobriment de filferro de bobines 5
 Recobriment de fusta 15
 Recobriment de cuiro 10

Neteja en sec

 Neteja en sec -

Impregnació de fibres de fusta

 Impregnació de fibres de fusta 25

Fabricació de calçat

 Fabricació de calçat 5

Laminació de fusta i plàstic

 Laminació de fusta i plàstic 5

Recobriment amb adhesius

 Recobriment amb adhesius 5

Fabricació de preparats de recobriments, vernissos, tintes i adhesius

 Fabricació de preparats de recobriments, vernissos, tintes i adhesius 100

Conversió de cautxú natural i sintètic

 Conversió de cautxú 15

Extracció d'oli vegetal i greix animal i processos de refinatge d'oli vegetal

 Extracció d'oli vegetal i greix animal i processos de refinatge d'oli vegetal 10

Fabricació de productes farmacèutics

 Fabricació de productes farmacèutics 50

 

Obligacions

Si la instal·lació està afectada per la Llei 16/2002 haurà de disposar d'una autorització ambiental integrada, sinó haurà de notificar l'activitat a l'òrgan competent abans de la seva posada en marxa.

Les instal·lacions han de trametre anualment a l'òrgan competent les dades necessàries perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003.

Les instal·lacions tenen varies opcions per complir amb el que estableix el RD 117/2003:

- Complir els valors límit d'emissió

>  Valors límit d'emissió de gasos residuals i valors d'emissió difusa

>  Valors límit d'emissió total per al global de la instal·lació

- Establir un sistema de reducció d'emissions anuals de COV: l'objectiu és aconseguir, mitjançant altres medis, reduccions d'emissió equivalents a les aconseguides si apliquessin els valors límit d'emissió 

  • El compliment es podrà fer mitjançant un Pla de Gestió de Dissolvents (PGD) que es basa en un balanç de dissolvents en tot el procés de la instal·lació.
  • En el cas que es pugui acreditar que s'està emprant la millor tècnica disponible, la instal·lació quedarà exempta del compliment de determinats valors.
  • Les instal·lacions que emprin substàncies amb frases de risc (R40,R45,R46,R49,R60,R61)han de substituir-les, en la mesura que sigui possible, per altres menys nocius. A més a més, han de complir uns límits d'emissió més restrictius i independentment de que s'estableixi un sistema de reducció d'emissions.