Torna

Secció d'atmosfera

Índex de la qualitat de l'aire de les Illes Balears (IQAib)

 

Índex de Qualitat de l'Aire:

índex de les dades horàries no validades en temps real (no verificades i, per tant, provisionals) que les xarxes d'avaluació de la qualitat de l'aire envien oficialment al Ministeri per a la Transició Ecològica, segons Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire.

L'índex defineix 6 categories de qualitat de l'aire: bona, raonablement bona, regular, desfavorable, molt desfavorable, i extremadament desfavorable. A cada estació se li assigna la pitjor categoria en termes de qualitat de l'aire de qualsevol dels contaminants que es tenen en consideració per a la seva estimació, ja siguin dades mesurades o derivades del model CAMS. Els contaminants que es consideren en l'índex són: Partícules en suspensió (PM10), Partícules en suspensió (PM2,5), Ozó troposfèric (O3), Diòxid de nitrogen (NO2) i Diòxid de sofre (SO2).

Aquestes dades es poden consultar en:

 

Visor del Ministeri Visor de l'Agència Europea de Medi Ambient

També es poden consultar amb l'aplicació mòbil de l'Índex europeu de qualitat de l'aire (Android i iOS)

desc_appindexeuropeu.png


Efectes en la salut i ecosistemes


Metodologia del càlcul de l’índex de qualitat de l’aire:

  • Per a l'NO2 i SO2: S'utilitza la concentració mitjana de l'última hora.
  • Per a l'O3: S'utilitza la mitjana mòbil de les concentracions de les últimes 8 hores.
  • Per al PM10 i PM2,5 s'utilitza la mitjana mòbil de les concentracions de les últimes 24 hores.

desc_cuadro_ica_2020.png

Els valors de tots els contaminants de la taula estan expressats en μg/m³

És important assenyalar que l'índex reflecteix la situació de qualitat de l'aire a curt termini i no la situació a llarg termini (període anual), que podria diferir de manera significativa amb el valor de l'índex. D'altra banda, la normativa en matèria de qualitat de l'aire estableix objectius de qualitat a llarg termini que són més estrictes que els objectius a curt termini. És per aquest motiu pel qual l'índex no és una eina dissenyada per a verificar el compliment de la normativa de qualitat de l'aire quant al compliment dels objectius reglamentaris.