Torna

Secció d'atmosfera

Factors d'emissió

Per calcular les emissions de contaminants atmosfèrics podem usar els anomenats factors d'emissió, entre d'altres mètodes com són els basats en mesures o en balanços de matèria o en models informàtics estadístics (per exemple el COPERT pel trànsit rodat).

Les emissions associades al consum elèctric o a l'ús de combustibles en els dispositius més habituals (calderes, motors) o al transport per carretera, utilitzen factors d'emissió per al seu càlcul.

Existeixen diverses guies metodològiques com la europea CORINAIR o l'americana EPA.

Els factors d'emissió s'expressen en grams o kilograms de contaminant (CO2, SO2, NOx, partícules, ...) emès a l'atmosfera per kWh elèctric consumit, o per GJ (gigajoule) d'energia produïda o per kg de combustible consumit. Els valors referits a energia produïda o combustible consumit es calculen experimentalment i són valors estàndard pels combustibles habituals (gasoil, gasolina, GLP). Per altres combustibles no estàndard, com per exemple, la biomassa, s'han de consultar les taules publicades per entitats o organismes especialitzats, que arriben a un alt nivell de detall segons les característiques locals dels combustibles.

A continuació s'adjunta un document pdf, que s'actualitza anualment, amb els factors d'emissió pel consum d'energia elèctrica a les Illes Balears, atenent a les especificitats de la generació elèctrica a Balears tenint en compte l'enllaç del cable amb la península.

PDF Factors d'emissió de contaminants emesos a l'atmosfera (actualització de l'any 2023)

En relació als factors d’emissió associats al consum de combustibles en el equips de combustió (calderes, motors, ...) així com els factors per calcular les emissions pels diferents tipus de vehicles de transport per carretera, s’adjunta l’enllaç a la recerca de factors associats als sectors d’activitat amb codificació NFR/CRF.