Pla d’Ozó de les Illes Balears

Esborrany Pla d'Ozó de les Illes Balears - febrer 2023

Document Ambiental Estratègic - febrer 2023

Resolució CMAIB Informe ambiental estratègic Pla d'Ozó - agost 2023

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, té per objecte establir les bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica per tal d’evitar i quan no sigui possible disminuir els danys que es deriven per a les persones, el medi ambient i la resta de bens de qualsevol naturalesa. Aquesta Llei 34/2007 té caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, d’acord amb la disposició final sexta.

D’acord amb el disposat al punt 2 de l’article 16, sobre Planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica, de la Llei 34/2007, les comunitats autònomes adoptaran plans per a la millora de la qualitat de l’aire i el compliment dels objectius de qualitat de l’aire en el seu àmbit territorial. L’apartat a) es refereix als plans per poder complir els objectius de qualitat de l’aire en les zones en què els nivells d’un contaminant regulat superi els objectius esmentats.

Per altra banda, el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, detalla el contingut dels Plans de millora de qualitat de l’aire al seu article 24, indicant que les comunitats autònomes aprovaran plans de qualitat de l’aire.

Per al contaminant ozó, el Reial decret 102/2011 estableix un valor objectiu per a la protecció de la salut humana i un valor objectiu per a la protecció de la vegetació (AOT40), els quals no es compleixen en la major part de les zones de les Illes Balears, d’acord amb la zonificació feta segons l’esmentat Reial decret 102/2011. Tant la zonificació com l’avaluació anual de la qualitat de l’aire de la nostra comunitat autònoma de les Illes Balears, estadístiques i informes anuals, es poden consultar a aquesta pàgina web.

Per tant, és necessari elaborar un Pla de millora de la qualitat de l’aire per al contaminant ozó a les Illes Balears. L’instrument jurídic més adequat a través del qual aprovar, per part de la comunitat autònoma, el Pla de millora de la qualitat de l’aire per al contaminant ozó a les Illes Balears, és el decret.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designa la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, com a òrgan competent en matèria de control de la contaminació atmosfèrica, inventaris d’emissions i qualitat de l’aire, entre d’altres matèries .

L’article 55.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració d’un avantprojecte de llei o projecte de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, d’acord amb la normativa bàsica estatal.

L’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que, amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent, amb la finalitat que la ciutadania tengui la possibilitat d’emetre la seva opinió durant un termini adequat a la naturalesa de la matèria i, en tot cas, no inferior a deu dies.

En concret, es preveu que es puguin valorar aquests aspectes de la futura norma:

a) els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa;

b) la necessitat i oportunitat d’aprovar-la;

c) els objectius de la norma;

d) les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

L’article 133.3 de la Llei 39/2015 dicta que la consulta s’ha de dur a terme de tal manera que els destinataris potencials de la norma i els qui facin aportacions sobre aquesta tinguin la possibilitat d’emetre la seva opinió, per a la qual cosa s’han de posar a la seva disposició els documents necessaris, que han de ser clars i concisos i han de reunir tota la informació necessària per poder pronunciar-se sobre la matèria.

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb aquest futur decret es pretén donar seguretat jurídica al Pla de millora de qualitat de l’aire per al contaminant ozó a l’àmbit territorial de les Illes Balears (Pla Ozó), en compliment de les disposicions de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, així com del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.

b) Necessitat i oportunitat d’aprovar-la

El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a òrgan competent per a l’aprovació de plans de millora de qualitat de l’aire d’àmbit territorial autonòmic, com és aquest Pla d’Ozó, ha d’utilitzar l’instrument normatiu més adequat, que en aquest cas és el decret.

c) Objectius de la norma

El decret té com a objectiu donar compliment al punt 2 de l’article 16, sobre Plans i programes per a la protecció de l’atmosfera, de la Llei 34/2007, així com a les disposicions del Reial decret 102/2011 sobre el contingut dels Plans de millora de qualitat de l’aire.

d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Altra solució alternativa és aprovar el Pla d’Ozó mitjançant resolució del Conseller competent en la matèria, o també per Acord de Consell de Govern.

Es decideix per la tramitació via Decret pel fet de donar major participació al document i perquè el compromís que s’establirà finalment afectarà a diverses conselleries.

 

La consulta pública es va realitzar a partir del dia 28 de setembre de 2022 i fins la data 31 d’octubre de 2022. Es va publicar a la pàgina de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) l’enllaç a la consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de Decret d’aprovació del Pla de millora de qualitat de l’aire per al contaminant ozó a les Illes Balears (Decret del Pla d’Ozó) de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Es realitzaren 53 visites i no es feren aportacions.

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic va iniciar la tramitació ambiental en data 08/02/2023, en què, d’acord amb les disposicions de la Secció 2a Procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental estratègic, articles 29 a 32, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, remeté a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) la següent documentació per a la corresponent tramitació ambiental, previsiblement, avaluació ambiental estratègica simplificada:

1. Esborrany del Pla de millora de qualitat de l’aire per a l’ozó a les Illes Balears.

2. Document Ambiental Estratègic.

3. Llista proposada d’administracions públiques afectades i persones interessades.

En data 22/08/2023 la CMAIB va remetre a aquesta Direcció General la Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla de millora de la qualitat de l'aire per al contaminant ozó a les Illes Balears (Pla d’Ozó), desprès d’haver recabat els informes de les administracions públiques i entitats ecologistes consultades.

En aquests moments la DG està elaborant el segon esborrany de Pla d’acord amb les Conclusions de l’Informe ambiental estratègic emès.