Torna

Secció d'atmosfera

L'atmosfera

Què és l'atmosfera?

L'atmosfera és l'embolcall gasós que envolta la Terra.

Va començar a formar-se fa uns 4600 milions d'anys amb el naixement de la Terra. La major part de l'atmosfera primitiva es va perdre, però nous gasos es van anar alliberant dels processos magmàtics de les roques que formen el nostre planeta i pels primers organismes vius.

L'atmosfera de les primeres èpoques de la història de la Terra estaria formada majoritàriament per diòxid de carboni (CO2), però amb l'absència d'oxigen.

Era una atmosfera lleugerament reductora fins que l'activitat fotosintètica dels éssers vius va introduir oxigen, i fa uns 1000 milions d'anys l'atmosfera va arribar a tenir una composició semblant a l'actual. 

 

Composició actual de l'atmosfera

GAS

Percentatge (%)

Nitrogen (N2)

78,08

Oxigen (O2)

20,95

Argó (Ar)

0,93

Diòxid de carboni (CO2)

0,04

Altres

<0,001

 

 
 
 

Estructura de l'atmosfera

Un criteri per dividir l'atmosfera en capes es basa en la temperatura.

La temperatura és el paràmetre més important de l'atmosfera i varia amb l'alçada. Així, en funció de l'alçada, tenim les següents capes: 

 

La troposfera (fins als 12 Km)

 

L'estratosfera (entre 12 i 50 Km)

 

La mesoesfera (entre 50 i 85 Km)

 

La termosfera (entre 80 i 500 Km)

 

L'exosfera (a partir dels 500 Km)

atmosfera.jpg

La contaminació atmosfèrica

Podem definir la contaminació atmosfèrica com la presència a l'aire de substàncies o compostos en quantitats que poden ser perjudicials, tant per a la salut de les persones com la del medi natural.

L'origen d'aquestes substàncies contaminants és divers. En trobam que provenen de processos naturals (volcans, fermentacions, etc.) i d'altres que resulten de l'acció de l'home (indústries, trànsit rodat, calefaccions, etc.).

El procés mitjançant el qual els contaminants són alliberats a l'atmosfera s'anomena emissió i aquests contaminants són anomenats primaris. Quan aquests es troben a l'atmosfera poden ser transformats en altres contaminants que són els secundaris. Els processos implicats en aquestes transformacions són reaccions químiques entre els mateixos contaminants induïdes per la llum solar, l'aigua i altres substàncies presents a l'atmosfera. La concentració d'un contaminant, resultant de tots aquests processos en un determinat punt, és el nivell d'immissió o qualitat de l'aire per a aquest contaminant.