Informes anuals de la qualitat de l'aire

Aquesta secció inclou els informes següents:

  • Estadístiques qualitat de l'aire de les Illes Balears. S'elaboren durant el primer trimestre de l'any següent i són una primera presentació de les dades obtingudes mitjançant els equips automàtics de seguiment de la qualitat de l'aire de les Illes Balears. Els valors es presenten segregats per illes.
  • Informe anual de la qualitat de l'aire. S'analitzen de forma molt més detallada les dades de l'any anterior per a tots els contaminants reglamentats i per a totes les estacions que formen la Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire, incloent les dades obtingudes per mètodes manuals de mesura. Les dades es presenten segregades per zones segons el Mapa de zonificació de les Illes Balears. En aquest informe s'inclouen també els valors recomanats per la Organización Mundial de la Salud (OMS).
  • Informe de dades manuals. Recull el conjunt de dades obtingudes mitjançant mètodes manuals de recollida de mostra i anàlisis. Es presenten les dades per paràmetre i per estació.

A continuació es poden consultar tots els informes citats disponibles per als anys anteriors: