Pla de millora de la qualitat de l'aire de Palma 2021

Des de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en col·laboració amb les Direccions Generals de Mobilitat i Transport Terrestre, de Salut Pública i Consum i de la Direcció General de Salut Pública i Participació, així com dels Departaments de Mobilitat i Infraestructures, de Territori i de Sostenibilitat i Medi Ambientdel Consell de Mallorca i de les Regidories de Mobilitat Sostenible, d'Infraestructures i Accesibilitat i de Medi Ambient i Benestar Animal, s’ha elaborat aquest Pla de millora de la qualitat de l'aire de Palma 2021 com a actualització dels anteriors Plans de 2008 i 2011.

Durant la reunió ordinària de la Comissió de Seguiment de 10 de març de 2020 es va acordar per totes les parts implicades la redacció d'un nou Pla de millora de la qualitat de l'aire, recuperant totes les mesures implementades pels anteriors Plans i afegint tot un conjunt de noves mesures. 

La principal motivació que va comportar el disseny i aprovació dels anteriors Plans de 2008 i de 2011-2015 va ser la superació a l'estació de Foners dels valors legislatius dell limits anuals per a la protecció de la salut per al contaminant diòxid de nitrogen, NO2. Durant els últims anys la qualitat de l'aire de la ciutat de Palma ha millorat significativament de forma que no s'han tornat a superar el valor límit indicat anteriorment a l'estació de Foners, encara que sí es considera que pot haver-hi zones en les quals sí se supera i, per tant, es fa necessari continuar establint mesures per a la millora de la qualitat de l'aire, principalment en aquestes zones.

El document que es presenta, aprovat per la Comissió de seguiment del Conveni, en sessió de 24 de setembre de 2021, consta de 71 mesures agrupades en en 5 blocs, que són mobilitat terrestre, eficiència energètica, reducció d’emissions en episodis d’alta contaminació, altres mesures i mobilitat aeroportuària.

La Comissió de Seguiment del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Palma aprovà, en la seva reunió de dia 24 de setembre de 2021, una proposta definita del Pla, una vegada efectuat el tràmit de participació pública entre els dies 11 de juny i 15 de juliol de 2021, sense que s’hagin fet al·legacions.

A continuació es poden consultar el text del Pla, la presentació-resum,així com la Resolució del Conseller d'aprovació del Pla.

PMQA Palma 2021

Presentació-resum PMQA Palma 2021

Resolució del Conseller