Pla de millora de la qualitat de l'aire de Maó 2021

Des del Consell Insular de Menorca, en sessió extraordinària del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera de dia 27 de juliol de 2020, i des de l’Ajuntament de Maó, per Decret de Batlia de dia 10 d’agost de 2020, s’ha aprovat el “Conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat de l’aire i de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica», signat per les parts implicades a Maó en data de 30 de setembre de 2020.

Aquest conveni sorgeix de la voluntat de donar forma al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Maó, establint i executant accions concretes per treballar vers la protecció de l’atmosfera, la salut de les persones i del medi ambient, d’una manera coordinada des de les diverses administracions atenent a les competències de cadascuna.

La Comissió de Seguiment del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Maó aprovà, en la seva reunió de dia 24 de setembre de 2021, una proposta definita del mateix, una vegada efectuat el tràmit de participació pública entre els dies 7 de juny de 15 de juliol de 2021.

A continuació es poden consultar el text del Pla, una presentació-resum, l'informe de resposta a les al·legacions presentades, així com la Resolució del Conseller d'aprovació del Pla.

PMQA Maó 2021

Presentació-resum PMQA Maó 2021

Informe resposta al·legacions participació pública

Resolució del Conseller