Pla de millora de la qualitat de l'aire de Palma 2008

Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, en col•laboració amb les direccions generals de Mobilitat, i de Salut Pública i Participació, per part del Govern, i les Regidories de Medi Ambient, Economia i Treball, Sanitat, i Mobilitat i Seguretat Ciutadana, de l’Ajuntament de Palma, es va elaborar el Pla de millora de qualitat de l’aire de Palma 2008 en compliment de l’article 16 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, que regula el Plans i programes per a la protecció de l’atmosfera i per minimitzar els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica.

Com a resultat de l’avaluació anual de la qualitat de l’aire a les Illes Balears corresponent a l’any 2006 es posà de manifest una superació del valor límit anual, més el seu marge de tolerància, per a la protecció de la salut humana, pel contaminant diòxid de nitrogen, NO2, a la zona de Palma. Aquesta superació va ser mesurada a l’estació del carrer de Foners, qualificada com urbana de trànsit.

Una vegada tramitat el Pla de millora de qualitat de l’aire de Palma 2008, incloent la participació pública segons el disposat a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, es va aprovar mitjançant Resolució del Conseller de Medi Ambient, de 9 de novembre de 2009.

PDF Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Palma 2008

PDF Seguiment global Pla 2008

PDF Resum del Pla 2008