Torna

Secció d'atmosfera

Registre de mitjanes instal·lacions de combustió (MIC)

Les mitjanes instal·lacions de combustió (MIC), és a dir, les que tenen una potència tèrmica igual o superior a 1 MWt i inferior a 50 MWt, s'han d'inscriure al Registre MIC, segons les disposicions del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjana i pel qual s’actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

Les instal·lacions noves, que són les posades en funcionament a partir del dia 20 de desembre de 2018, s'han d'inscriure al Registre MIC abans de la seva posada en marxa. 

Les instal·lacions existents, posades en funcionament abans de 20 de desembre de 2018, s'han d'incriure al Registre de mitjanes instal·lacions de combustió (MIC) abans de 01/01/2024, si la potència és superior a 5 MWt, o abans de 01/01/2029, si la potència és inferior o igual a 5MWt.

Per registrar una instal·lació MIC s'ha d'utilitzar el formulari que recull la informació de l'annex I del RD 1042/2017.

Fitxer de Mitjanes instal·lacions de combustió registrades a les Illes Balears