Dades de les estacions fixes

Les dades de les estacions de la Xarxa de qualitat de l'aire passen per diversos processos de validació al llarg de l'any, de tal forma que les dades del conjunt d'un any no es poden considerar definitives fins al mes de març de l'any següent.

Es presenta un fitxer Excel amb valors horaris (hora UTC) dels contaminants i dels paràmetres meteorològics. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5, benzè, toluè i xilè apareixen en micrograms per metre cúbic (µg/m³). Les unitats del contaminant CO són mil·ligrams per metre cúbic (mg/m³). Per a cada contaminant s’inclou un “flag” o indicador d’estat, on V significa que la dada és vàlida.

Les dades d'anys finalitzats són dades validades a les quals s'han aplicat els factors de correcció de PM10 i els valors límit de quantificació de cada analitzador. En canvi, les dades de l'any en curs són dades només validades.

Per veure les característiques de cada estació juntament amb les dades dels contaminants analitzats seleccionau una de les següents estacions.

Els mesuraments de les estacions, amb les gràfiques corresponents, també es poden consultar al catàleg de dades obertes del Govern de les Illes Balears.

L'estació Maó - EMEP pertany a la xarxa espanyola EMEP/VAG/CAMP, que està dedicada a l'observació de la composició química de l'atmosfera a escala regional, lluny de fonts contaminants. Les dades d'aquesta estació estan disponibles en temps real i a l'estadística anual corresponent.

Les dades en temps real de les estacions (horàries no validades) es poden consultar al visor del Ministeri per a la Transició Ecològica i al visor de l'Agència Europea de Medi Ambient.Estacions
Parc de Bellver

Foners

Ciutadelladesc_20220303_122817.jpg

Sant Antoni de Portmany

Cases de Menut

Sant Joan de Deu
S'Albufera

Sa Vinyeta d'Inca

Sa Pobla
Alcúdia

Can Llompart

Sant Lluís


desc_Can_Misses_2022.jpg


Pous

Can Misses

Dalt Viladesc_Torrent_2022.jpg

Parc Bit

Hospital Joan March

Torrent

 desc_captadores_cemex_web.jpg

 

Lloseta 

Port de Maó

Maó-xarxa EMEP

Son Llàtzer

La Misericòrdia


Autoritat Portuària de Balears i la Universitat de les Illes Balears han treballat conjuntament en un projecte que permet visualitzar la qualitat de l'aire dels ports de Balears (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina) a través d'un panell de control que s'actualitza cada hora i recull el valor mitjà horari de cada port de cadascun dels paràmetres (CO, NO2, O3, PM10, SO2). Cal mencionar que aquestes mesures són temporals (no validades) i es prenen amb nanosensors (que no són equips de qualitat de l'aire de referència).