Torna

Secció d'atmosfera

Funcionament OCA Atmosfera

El Decret 104/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula l’autorització i el règim de funcionament dels organismes de control per a l’atmosfera i se’n crea el registre, estableix una sèrie d'obligacions i terminis a complir per part dels OCA en la seva tasca de comprovacions a les instal·lacions amb activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. A continuació es resumeixen els més importants fent referència als articles on es detalla:

  • Les entitats d'inspecció i els laboratoris d'assaig que volen actuar a les lles Balears com a organismes de control per a l'atmosfera (OCA) han de sol·licitar autorització a la Conselleria (art.4).
  • La sol·licitud d'autorització haurà de concretar els camps d'actuació i els tipus d'actuació pels quals se sol·licita l'autorització, segons l'annex I (art.4) així com adjuntar els documents justificatius de l'annex II (art.4).

Enllaç a seu electrònica: Autoritzacions OCA

A l'enllaç trobareu tota la documentació i models:

Model Sol·licitud/Renovació Autorització Organisme de Control
Taxa per primera autorització
Annex I - Camps d'actuació i tipus d'actuació
Annex II - Requisits i documentació OCA

  • La sol·licitud de renovació d'autorització es farà amb el mateix model de la sol·licitud i s'adjuntarà la declaració responsable.

Enllaç a seu electrònica: Autoritzacions OCA

A l'enllaç trobareu tota la documentació i models:

Model Sol·licitud/Renovació Autorització Organisme de Control 
Model declaració responsable - renovació autorització
Taxa per renovacions o modificacions de l'autorització

  • Tota comprovació dels OCA serà comunicada prèviament, mitjançant una Comunicació prèvia tramitada telemàticament amb, al menys, una setmana d'antelació; la comunicació prèvia detallarà, entre d'altres, les comprovacions a fer segons la normativa aplicable i les autoritzacions existents per a la instal·lació; s'usarà el model de l'annex III (art. 13).

Enllaç a seu electrònica: Comunicacions previes OCA

A l'enllaç trobareu tota la documentació i models:

Annex III - Model Comunicació prèvia

  • Cada comprovació efectuada per un OCA es formalitzarà mitjançant una Acta de comprovació, que firmaran l'OCA i el titular de la instal·lació; el seu contingut serà l'especificat a l'annex IV, i s'entregarà en el termini màxim d'un mes (art.15).

Enllaç a seu electrònica: Actes comprovació OCA

A l'enllaç trobareu tota la documentació i models:

Annex IV - Contingut mínim Acta comprovació

  • L'informe de comprovació de l'OCA tendrà el contingut mínim de l'annex V i s'entregarà en el termini màxim de dos mesos des de la darrera comprovació a la instal·lació (art.16). En cas que una instal·lació contengui diverses activitats a comprovar, s'entregaran els corresponents informes i actes de comprovació de les activitats comprovades respectant els terminis màxims assenyalats, sense esperar a disposar de tots els informes de la instal·lació.  

Enllaç a seu electrònica: Recepció d'informes OCA

A l'enllaç trobareu tota la documentació i models:

Annex V - Contingut mínim Informe de comprovació
Taxa per revisió d'un informe d'emissions fet per un organisme de control autoritzat

  • Els OCA, en el primer trimestre de cada any natural, presentaran una memòria de comprovacions de l'any anterior realitzades a les Illes Balears i un informe de l'abast de l'acreditació en vigor (art.17).

Organismes de Control Autoritzats - venciment autorització