Assegurament i Control de la Qualitat en les mesures de contaminants

Els equips automàtics de mesura de la qualitat de l'aire, així com els mètodes manuals de mesura de contaminants, estan sotmesos a un estricte control de qualitat per tal d'obtenir dades fiables amb una incertesa i uns límits de detecció/quantificació coneguts. Aquests mesuraments han de complir amb l'Annex V d'Objectius de Qualitat de les Dades del Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Addicionalment el Reial Decret 102/2011 obliga, en cas de no utilitzar el mètode de referència, a demostrar que el mètode analític utilitzat és equivalent o, en el cas de les partícules, que guarda relació coherent amb el mètode de referència.

S'exposen aquí tots els càlculs dels factors de correcció disponibles respecte els paràmetres PM10 i PM2.5, a més dels càlculs i resultats dels límits de detecció i quantificació i de les incerteses segons les normes EN de referència en la seva versió 2012.

Els càlculs dels factors de correcció es presenten com informes anuals que inclouen totes les estacions, en canvi els càlculs sobre les incerteses en presenten com un informe anual per estació.

Factors de correcció relatius al PM10 i al PM2.5 de les estacions

Estacions del Govern Balear:

Parc de Bellver

Parc de Bellver

PDF Informe incerteses

Foners

Foners

PDF Informe incerteses

Ciutadella

Ciutadella

PDF Informe incerteses

Sant Antoni de Portmany

Sant Antoni de Portmany

PDF Informe incerteses

Estació mòbil CAIB

Estació Mòbil CAIB

PDF Informe incerteses

 

Estació del Consell de Mallorca:

Hospital Joan March

Hospital Joan March

PDF Informe incerteses

Estacions de GESA-ENDESA:

Can Llompart

Can Llompart

PDF Informe incerteses

Sa Pobla

Sa Pobla

PDF Informe incerteses

S'albufera

S'albufera

PDF Informe incerteses

Alcúdia

Alcúdia

PDF Informe incerteses

Parc Bit

Parc Bit

PDF Informe incerteses

Sant Lluís

Sant Lluís

PDF Informe incerteses

Pous

Pous

PDF Informe incerteses

Can Misses

Can Misses

PDF Informe incerteses

Dalt Vila

Dalt Vila

PDF Informe incerteses

Torrent

Torrent

PDF Informe incerteses

   

PDF Document explicatiu