Registre PRTR-AIRE

Què és el PRTR?

El E-PRTR és el Registre Europeu d'Emissions i Transferències de Contaminants (European Pollutant Release and Transfer Register) , aprovat, per la Comissió Europea el febrer de 2006, amb el Reglament (CE) 166/2006, relatiu a l'establiment d'un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants, pel qual es modifiquen les directives 91/689/CEE i 96/61/CE. Aquest registre substitueix l'inventari EPER (European Emissions Register), amb el qual s’ha cobert sis períodes anuals (de 2001 a 2006), i amplia el seu camp d'actuació pel que fa a les activitats afectades i als contaminants. A més, afegeix emissions al sòl i també transferència de residus

A l'Estat Espanyol, el Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades (BOE, núm. 96 de 21-4-2007). Aquest Reial Decret especifica:

 • Les activitats afectades pel nou registre E-PRTR (Annex I): són 59 activitats industrials de la Llei 16/2002(IPPC) més 11 de noves (explotacions mineres subterrànies, a cel obert (>25 ha), depuradores urbanes (>100.000 hab. eq.) o industrials(10.000 m³/dia), piscifactories (capacitat >1.000 t/any de peixos o crustacis), entre d'altres.
 • La llista de substàncies que s'han de notificar (Annex II). Pel que fa a les emissions a l’aire són un total de 68 contaminants:
  • les del Reglament 166/2006 i
  • també el carboni orgànic total (COT), les partícules sòlides totals (PST) i els metalls Tali(Tl), Antimoni (Sb), Cobalt (Co), Manganès (Mn) i Vanadi (V) del RD 653/2003, sobre incineració de residus
 • La informació que s'ha de declarar de l'establiment i dades d'emissions (Annex III). Les empreses afectades tenen l'obligació de notificar anualment les seves emissions en el registre estatal E-PRTR. Quan es superin els llindars de notificació especificats en el Reglament PRTR i en el RD 508/2007 aquestes emissions passen a informació pública.
Procediment de notificació i validació PRTR
 • Els complexos industrials han de notificar anualment les emissions que generen
 • Les autoritats competents i els Estats membres han de validar la informació
 • S’ha de garantir l’accés del públic a la informació

Les emissions atmosfèriques de l’any anterior notificades per les instal·lacions, en el període de gener a març, són validades durant els mesos d’abril a juny per l'autoritat autonòmica competent. Les dades de totes les comunitats autònomes són recopilades i revisades pel Ministeri i quan les notificacions superen els llindars de notificació fixats a l'Annex II del Reglament 166/2006 es poden consultar lliurement a la pàgina web del PRTR, la qual cosa no vol dir que es superin els límits d'emissió permesos.

Qui ha de notificar les emissions al PRTR?

Les activitats afectades per la Llei 16/2002 queden classificades en 11 grups (capítol I de l'annex del RD 508/2007):

 • Instal·lacions de combustió.
 • Producció i transformació de metalls.
 • Indústries minerals.
 • Indústries químiques.
 • Gestió de residus.
 • Indústria del paper i cartró.
 • Indústria tèxtil.
 • Indústria del cuiro.
 • Indústries agroalimentàries i ramaderes.
 • Consum de dissolvents orgànics.
 • Indústria del carboni. 

Altres activitats no afectades per la Llei 16/2002, les quals s'agrupen en els següents (capítol IIde l'annex I del RD 508/2007): 

 • Sector energia.
 • Indústria mineral: explotacions subterrànies i pedreres de més de 25 ha.
 • Indústria química: fabricació de productes pirotècnics.
 • Gestió de residus: depuradores públiques o privades.
 • Fabricació i transformació de fusta.
 • Ramaderia i aqüicultura intensiva.
 • altres activitats: drassanes per vaixells de 100 m d'eslora.
Informació a introduir en la declaració
 • Quantitat en kg/any i tres dígits significatius.
 • Tipus de mètode M/C/E.
  • Origen del mètode.
  • Mètode analític o de càlcul.
  • Norma associada.
  • -- Normes incloses en Guia E-PRTR.
  • -- Altres
  • Fonts de factors de càlcul.

Mètode per obtenir la dada d'emissió (M/C/E)

 • Mesurada (M): a partir de mesures de les concentracions dels contaminants en els focus emissors obtingudes amb mètodes normalitzats o acceptats.
 • Calculada (C): càlculs a partir de mètodes d’estimació (balanç de matèria) o factors d’emissió acceptats nacional o internacionalment representatius del sector industrial.
 • Estimada (E): a partir d’estimacions no normalitzades fonamentades en hipòtesis òptimes o en previsions d’experts.
PRTR a les Illes Balears

A les Illes Balears, 18 instal·lacions industrials han notificat les dades d'emissions corresponent a l’any 2013 en el registre E-PRTR: 13 de Mallorca, 3 d’Eivissa i 2 de Menorca. A continuació es desglossa les empreses segons l’epígraf PRTR

Epígraf PRTR

Descripció

Núm. d’empreses que notifiquen

1.c

 Instal·lació de combustió  > 50 Mw.

5

3.c.i

 Fabricació de ciment > a 500 t/dia

1

3.g

 Fabricació de productes ceràmics, teules …  > 75 t/dia

2

4.a.ii

 Hidrocarburs oxigenats, cetones, estèrs, etc. (Fabricació de biodiesel).

1

4.f.2

 Fabricació de productes pirotècnics

1

5.a

 Valorització o eliminació de residus perillosos

1

5.b

 Incineració dels residus municipals, d’una capacitat de més de 3 t/h

1

5.d

 Abocadors de tot tipus

4

5.f

 Tractament aigües residuals urbanes (> 100.000 hab. Equiv)

2