Previsió de la Qualitat de l'Aire

La previsió de la qualitat de l'aire permet assignar una qualificació respecte als valors més probables de la qualitat de l'aire per a les diferents zones de les Illes Balears.

Aquesta previsió es realitza per a una data propera i és una eina complementària a l'índex de qualitat de l'aire que es realitza amb les dades temporals mesurades a les estacions automàtiques.

 

Consulta de la previsió:

AEMET: En la pestanya "Qualitat de l'aire" es poden veure els mapes corresponents a les prediccions horàries de les concentracions en superfície de diferents contaminants expressades en micrograms per metre cúbic (µg/m³) amb un abast temporal de 48 hores. Aquestes prediccions són el resultat de la modelització numèrica realitzada amb el model MOCAGE a una resolució de 0.1°, per la qual cosa són representatives de fenòmens a gran escala i perden precisió conforme descendeixen a nivell local. Els valors que es representen han de ser interpretats com a tendències i no en termes absoluts i per tant poden contribuir a conèixer millor la predicció de manera qualitativa però no són vàlids per a determinar una possible superació dels valors legislats.

En la pestanya "Índexs diaris de qualitat de l'aire" es representen, en forma de mapes, els índexs diaris previstos globals i parcials (calculats per a cada contaminant) corresponents al dia en curs i l'endemà. Aquests índexs s'elaboren a partir dels valors horaris previstos en punts de reixeta pel model MOCAGE i, per tant, pateixen de les mateixes limitacions que presenta aquest respecte a la seva representativitat de fenòmens a gran escala i la seva pèrdua de precisió en l'escala local.

En la pestanya "Índexs horaris de qualitat de l'aire" es representen els índexs horaris previstos globals i parcials que es calculen a partir de les sortides post-processades del model de transport químic i aerosols MOCAGE en les estacions de mesura de les diferents xarxes de qualitat de l'aire de les CCAA i EELL amb la tècnica "MOS (Model Output Statistics)". La implementació d'aquest mètode s'ha desenvolupat en el marc del conveni SISPAIR entre AEMET i la Comunitat de Madrid. L'índex previst es calcula i visualitza només per a les estacions de mesura on es mesurin almenys els tres contaminants amb principal impacte en el ICA: ozó, diòxid de nitrogen i alguna de les partícules en suspensió (PM10 o PM2.5). No es mostren prediccions per a les estacions de qualitat de l'aire que mesurin menys d'aquests tres contaminants.

Les categories utilitzades i els seus llindars per al càlcul d'aquests índexs són les de l'actual Índex Nacional de Qualitat de l'Aire.

Enllaç a la darrera previsió de l'AEMET

 

BSC CALIOPE: El sistema de pronòstic de la qualitat de l'aire operacional per a Espanya (CALIOPE) del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), proporciona de manera operacional el pronòstic de la qualitat de l'aire per a Europa i Espanya en alta resolució espacial a través del conjunt de models HERMES, WRF-ARW, CMAQ i BSC-DREAM8b i executats en el supercomputador MareNostrum. Es mostra la darrera predicció del model.

Enllaç a la darrera previsió del Sistema Caliope

 


Efectes en la salut i ecosistemes. Recomanacions sanitàries front a episodis de contaminació atmosfèrica