Comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears

 

Ximenea

c

c

Què és el comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle


El comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle està regulat per la Llei 1/2005, de 9 de març. Es va iniciar l'1 de gener de 2005, com a mesura fonamental per a reduir les emissions de CO2 en els sectors industrials i de generació elèctrica.

D'acord amb la Llei 1/2005, el Govern espanyol ha d'aprovar un Pla Nacional d'Assignació per a cada període concret. Cada Pla estableix el nombre total de drets d'emissió que s'han d'assignar a Espanya i les regles a aplicar per determinar les assignacions a cada instal·lació. El primer Pla va correspondre al període 2005-2007, el segon a 2008-2012.

A partir d'1 de gener de 2013 desapareixen els Plans nacionals d'assignació, per passar a ser Plans d'àmbit europeu. Així i tot, l'assignació individual a cada instal·lació s'aprova mitjançant resolució de Consell de Ministres. El tercer periode del comerç de drets d'emissió, o fase III, abarca l'interval 2013-2020.c

Pàgina Web Enllaç a la pàgina web del Ministeri sobre comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

c

El quart periode o fase IV correspon a l'interval 2021-2030, que a la vegada es divideix en els períodes 2021-2025 i 2026-2030. Actualment, estan en període de tramitació els expedients que han sol·licitat l'exclusió i assignació gratuïta per al període 2026-2030. Per a més informació es pot consultar el Reial decret 203/2024, de 27 de febrer, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'assignació gratuïta de drets d'emissió per als anys 2026-2030 i altres aspectes relacionats amb el règim d'exclusió d'instal·lacions a partir de 2026.

c

El comerç de drets d'emissió a les Illes Balears


Les instal·lacions de les Illes Balears que, dins el període 2021-2025, estan incloses dins el règim europeu de comerç de drets d'emissió de CO2, són les següents:

TIPUS D'ACTIVITATS
Annex I Llei 1/2005)
CATEGORIA1
(art.19 Reglament UE 601/2012)
INSTAL·LACIÓ
1.a) Combustión en instalaciones con una potencia térmica nominal superior a 20 MW, incluyendo: a) La producción de energía eléctrica de servicio público C

- CT de Cas Tresorer

- CT de Son Reus

B

- CT de Maó

- CT d’Eivissa

- CT d'Alcúdia

A

- CT de Formentera

- Aeroport de Palma de Mallorca

10. Fabricación de cemento sin pulverizar («clinker») en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día B - Fàbrica de ciment clínker de Lloseta
13. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día A

 Cap instal·lació

EXCLOSES DEL COMERÇ

-Ladrillerías Mallorquinas

- Ladrilleras Ibicencas (baixa per finalització de la producció)

- Tejar Balear (baixa per finalització de la producció)

1 Categories:
C: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
> 500.000 tones
B: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
<= 500.000 tones i > 50.000 tones
A: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
<= 50.000 tones

Les instal·lacions de les Illes Balears que han sol·licitat l'exclusió del règim general del comerç de drets d'emissions per al període 2026-2030 es troben en fase d'informació pública. A continuació es pot consultar la documentació relativa a les empreses que ho han sol·licitat:

- Ladrillerías Mallorquinas:

  

A partir del següent enllaç, es pot consultar el llistat d'entitats acreditades com a verificadors de gasos d'efecte hivernacle per l'ENAC:

Altres documents d'interès:fffde


c

 

c

Procediments a realitzar per les instal·lacions incloses dins l'àmbit de la Llei 1/2005 


Podeu accedir als procediments en la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears a través dels següents enllaços: 

c

1. Sol·licitar l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle AEGEH

Segons estableix l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el régimen del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), totes les instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats de l'Annex I de la Llei i que assoleixin els llindars de capacitat especificats, han de tenir una autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (AEGEH). No tenir l'autorització figura tipificat a l'article 29.2 de la Llei 1/2005 com a infracció administrativa molt greu. Els nous entrants no podran iniciar la seva activitat sense que hagi estat emesa l'autorització.


2. Notificar canvis i sol·licitar, en cas necessari, modificació de l'autorització de GEH

D'acord amb l'article 15 del Reglament d'Execució (UE) 2018/2066 de la Comissió de 19 de desembre de 2018 sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE, s'ha de notificar sense demora injustificada a l'autoritat competent les eventuals propostes de modificació del pla de seguiment. Les modificacions significatives del pla de seguiment impliquen una modificació de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.


3. Extinció de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

Segons l'article 7 de la Llei 1/2005, les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte hivernacle quedaran extingides en els supòsits de tancament de la instal·lació, suspensió de l'activitat de la instal·lació durant un termini superior a 1 any, falta de posada en funcionament de la instal·lació, transcorreguts tres mesos des de la data d'inici d'activitat prevista en l'autorització, en els supòsits de sanció relatius a les infraccions molt greus.


4. Sol·licitar l'assignació gratuïta de drets d'emissió

L'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que els titulars de les instal·lacions podran sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 22 mesos abans de l'inici de cada període de comerç. També podrà sol·licitar asignació gratuita un nou entrant.


5. Sol·licitar exclusió del comerç de drets d'emissió

La disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que l'òrgan autonòmic competent pot acordar, previ informe favorable del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, l'exclusió de les instal·lacions considerades petits emissors:

  • amb emissions inferiors a 25 000 tones equivalents de diòxid de carboni, excloses les emissions de la biomassa, per a cada un dels tres anys precedents
  • i que tinguin una potència tèrmica nominal inferior a 35 MW.


6. Presentar documentació en relació a la AEGEH: informe de millora de la metodologia de seguiment, informe sobre canvis de capacitat i/o cessaments d'activitat, actualització de procediments dels Pla de seguiment, altres

El Reglament de Seguiment i Notificació (REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2018/2066 DE LA COMISSIÓ de 19 de desembre de 2018 sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87 / CE de Parlament Europeu i de Consell i pel qual es modifica el Reglament (UE) no 601/2012 de la Comissió) estableix dos requisits relatius a les millores:

  • Els titulars han d'informar sobre el tractament de les irregularitats i recomanacions (si n'hi ha) establertes en els informes de verificació
  • Els titulars han de comprovar regularment, a iniciativa pròpia, si la metodologia de seguiment pot millorar-se, i informar sobre les troballes i el seguiment de aquesta avaluació.


7. Sol·licitar validació i inscripció en el Registre UE de les emissions anuals GEH

Obtenir resolució de valoració de l'Informe verificat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i inscripció de les emissions en el Registre d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de la Unió Europea, per la qual cosa les instal·lacions sotmeses al Règim del Comerç de Drets d'emissió de la Unió Europea (RCDE-UE) lliuraran el formulari sobre la notificació anual d'emissions i la declaració de dictamen sobre l'informe de verificació de la instal·lació.