Torna

Secció d'atmosfera

Comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears

 

Ximenea

c

c

Què és el comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle


El comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle està regulat per la Llei 1/2005, de 9 de març. Es va iniciar l'1 de gener de 2005, com a mesura fonamental per reduir les emissions de CO2 en els sectors industrials i de generació elèctrica.

D'acord amb la Llei 1/2005, el Govern espanyol ha d'aprovar un Pla Nacional d'Assignació per a cada període concret. Cada Pla estableix el nombre total de drets d'emissió que s'han d'assignar a Espanya i les regles a aplicar per determinar les assignacions a cada instal·lació. El primer Pla va correspondre al període 2005-2007, el segon a 2008-2012.

A partir d'1 de gener de 2013 desapareixen els Plans nacionals d'assignació, per passar a ser Plans d'àmbit europeu. Així i tot, l'assignació individual a cada instal·lació s'aprova mitjançant resolució de Consell de Ministres. El tercer periode del comerç de drets d'emissió, o fase III, abarca l'interval 2013-2020.

c

Pàgina Web Enllaç a la pàgina web del Ministeri sobre comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

c

El quart periode o fase IV correspon a l'interval 2021-2030. Les instal·lacions afectades, totes excepte les centrals tèrmiques, sol·licitaren l'assignació gratuita abans de juny de 2019; el Ministeri estima realitzar l'assignació individual de drets d'emissió a finals de 2020, per tal de poder iniciar la fase IV el gener de 2021.

c

c

El comerç de drets d'emissió a les Illes Balears


Les instal·lacions de les Illes Balears que, dins el període 2013-2020, estan incloses dins el règim europeu de comerç de drets d'emissió de CO2, són les següents:

TIPUS D'ACTIVITATS
Annex I Llei 1/2005)
CATEGORIA1
(art.19 Reglament UE 601/2012)
NOM INSTAL·LACIÓ
1.a) Combustión en instalaciones con una potencia térmica nominal superior a 20 MW, incluyendo: a) La producción de energía eléctrica de servicio público C - CT de Cas Tresorer
B

- CT de Maó

- CT d’Eivissa
- CT de Son Reus
- CT d'Alcúdia

A

- CT de Formentera
- Aeroport de Palma de Mallorca 

10. Fabricación de cemento sin pulverizar («clinker») en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día B - Fàbrica de ciment clínker de Lloseta
13. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día A

- Ladrillerías Mallorquinas

 

EXCLOSES DEL COMERÇ - Ladrilleras Ibicencas (baixa per finalització de la producció)
- Tejar Balear (baixa per finalització de la producció)

1 Categories:
C: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
> 500.000 tones
B: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
<= 500.000 tones i > 50.000 tones
A: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
<= 50.000 tones

c

c

 c

cCO2sect electric.png

CO2sect industria.png

c

Procediments a realitzar per les instal·lacions incloses dins l'àmbit de la Llei 1/2005 


Podeu accedir als tràmit en la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears a través dels següents enllaços: 

c

1. Sol·licitar l'autorització de GEH

Segons estableix l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el régimen del comerç de drets d'emissió de GEI, totes les instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats de l'Annex I de la Llei i que assoleixin els llindars de capacitat especificats en el mateix, han de tenir una autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. No tenir l'autorització figura tipificat a l'article 29.2 de la Llei 1/2005 com a infracció administrativa molt greu. Els nous entrants no podran iniciar la seva activitat sense que hagi estat emesa l'autorització.


2. Notificar canvis i sol·licitar, en cas necessari, modificació de l'autorització de GEH

D'acord amb l'article 15 del Reglament 601/2012 de la Comissió, de 21 de juny, sobre el seguiment i la notificació de les Emissions de gasos d'Efecte d'hivernacle en aplicación de la Directiva 2003/87/CE, s'ha de notificar sense demora injustificada a l'autoritat competent les eventuals propostes de modificació del pla de seguiment. Les modificacions significatives del pla de seguiment impliquen una modificació de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.


3. Extinció de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

Segons l'article 7 de la Llei 1/2005, les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte hivernacle quedaran extingides en els supòsits de tancament de la instal·lació, suspensió de l'activitat de la instal·lació durant un termini superior a 1 any, falta de posada en funcionament de la instal·lació, transcorreguts tres mesos des de la data d'inici d'activitat prevista en l'autorització, en els supòsits de sanció relatius a les infraccions molt greus.


4. Sol·licitar l'assignació gratuïta de drets d'emissió

L'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que els titulars de les instal·lacions podran sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 22 mesos abans de l'inici de cada període de comerç. També podrà sol·licitar asignació gratuita un nou entrant.


5. Sol·licitar exclusió de el comerç de drets d'emissió

La disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que l'òrgan autonòmic competent pot acordar, previ informe favorable del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, l'exclusió de les instal·lacions considerades petits emissors:

 • amb emissions inferiors a 25 000 tones equivalents de diòxid de carboni, excloses les emissions de la biomassa, per a cada un dels tres anys precedents
 • i que tinguin una potència tèrmica nominal inferior a 35 MW.


6. Presentar l'informe de millora de la metodologia de seguiment

El Reglament de Seguiment i Notificació (Reglament de la Comissió (UE) Nº 601/2012 de 21 de juny de 2012) estableix dos requisits relatius a les millores:

 • Els titulars han d'informar sobre el tractament de les irregularitats i recomanacions (si n'hi ha) establertes en els informes de verificació (article 9)
 • Els titulars han de comprovar regularment a iniciativa pròpia, de conformitat amb l'Article 14 (1), si la metodologia de seguiment pot millorar-se, i informar en virtut dels Articles 69 (1) - (3) sobre les troballes i el seguiment de aquesta avaluació.


7. Sol·licitar validació i inscripció en el RENADE de l'Informe anual de EGEH

Obtenir resolució de valoració de l'Informe verificat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i inscripció de les emissions en el Registre de drets d'emissió de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (RENADE), per la qual cosa les instal·lacions sotmeses al Règim del Comerç de Drets d'emissió de la Unió Europea (RCDE-UE) lliuraran el formulari sobre la notificació anual d'emissions i la declaració de dictamen sobre l'informe de verificació de la instal·lació.


8. Presentar l'informe sobre canvis de capacitat i / o cessaments d'activitat

D'acord amb l'article 6 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el titular ha d'informar l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi en el caràcter, el funcionament, la mida de la instal·lació, o d'aquells que suposin ampliació o reducció significativa de la seva capacitat, així com de tot canvi que afecti a la identitat o al domicili de titular.

c

 • Notificació d'ampliacions o reduccions significatives de capactitat
   
  Es considera que una instal·lació ha patit un augment significatiu de capacitat (d'acord amb la definició d'"ampliació significativa de capacitat" de l'apartat i) de l'article 3 de la Decisió 2011/278 / UE) quan es produeixi un augment significatiu de la capacitat instal·lada inicial d'una subinstal·lació en virtut del qual es produeixen les conseqüències següents:
  • Es registren un o més canvis físics identificables en relació amb la seva configuració tècnica i el seu funcionament diferents de la mera substitució d'una línia de producció existent, i;
  • La subinstal·lació pot funcionar amb una capacitat com a mínim un 10% superior a la capacitat instal·lada inicial de la subinstal·lació abans de l'canvi, o;
  • La subinstal·lació que registra el canvi físic té un nivell d'activitat significativament major, que comporta l'assignació de més de 50.000 drets d'emissió addicionals a l'any que representen al menys un 5% de la quantitat anual preliminar de drets d'emissió assignats gratuïtament a la subinstal·lació abans de l'canvi.

Per la seva banda, una reducció significativa de capacitat (en base a les definició de "reducció significativa de capacitat" de l'apartat j) de l'article 3 de la Decisió 2011/278 / UE) s'entén com un o més canvis físics identificables que donen lloc a un descens significatiu de la capacitat instal·lada inicial d'una subinstal·lació i del seu nivell d'activitat la magnitud es correspon amb la que es considera constitutiva d'una ampliació significativa de capacitat (10% respecte a la capacitat instal·lada inicial de la subinstal·lació abans del canvi o més de 50.000 drets d'emissió addicionals a l'any que representen al menys un 5% de la quantitat anual preliminar de drets d'emissió assignats gratuïtament a la subinstal·lació abans del canvi).

c

 • Canvis que no suposin modificació en el nivell d'assignació

Aquelles instal·lacions que presentin determinats canvis efectius o previstos de capacitat, del nivell d'activitat o del funcionament, que no suposin modificació en el nivell d'assignació, de conformitat amb l'article 4.2 paràgraf tercer del RD 1722/2012, presentaran una descripció d'aquests canvis previstos o efectius en un format que permeti identificar clarament la instal·lació a què es fa referència.