La Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears

c

c

c

Què és la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic?


c

L'article 5 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, crea la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic com a òrgan col·legiat del Govern adscrit a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic, per definir i coordinar els objectius i les línies d'actuació marcats en la Llei.

c

                 

c

La creació i el funcionament d’aquesta Comissió es van aprovar en el Consell de Govern al final del mes d’octubre amb el Decret 33/2020 de 26 d’octubre de 2020, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament i composició de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.

Totes les àrees del Govern que tenen relació amb la lluita contra els efectes del canvi climàtic formen part d’aquesta Comissió.

c

Funcions i estructura de la Comissió


c

Correspon a la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic:

  1. Coordinar l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels seus ens instrumentals en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.
  2. Formular la proposta del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, així com les propostes de modificació.
  3. Avaluar les polítiques climàtiques i els diferents plans sectorials des del punt de vista de la seva adequació als objectius i principis establerts en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i en el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic vigent.
  4. Estudiar i debatre, a sol·licitud del conseller competent en matèria de canvi climàtic, les propostes de projectes de reglaments i plans relacionats amb els objectius de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

La Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic està integrada pels consellers i directors generals competents en matèria d’energia, mobilitat, medi ambient, territori, turisme, salut, educació, economia, treball i agricultura, i pels càrrecs de l’Administració de la comunitat autònoma que designi la Presidència del Govern.

S'ha de reunir en sessió ordinària com a mínim un cop al semestre, i totes les vegades que la presidència, per iniciativa pròpia, consideri necessari convocar-la, o a instància d'almenys un terç dels membres.

Pot sol·licitar els informes que consideri necessaris al Consell Balear del Clima, al Consell Assessor de l'Energia, al Comitè d'Experts en Transició Energètica i Canvi Climàtic, així com a la resta d'òrgans de l'Administració del Govern de les Illes Balears.

c

Primera reunió de la comissió interdepartamental de canvi climàtic


c

La Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears va dur a terme, el 27 de novembre de 2020, la seva reunió constitutiva per tal de començar a coordinar les polítiques de l’executiu.

La reunió va estar encapçalada per la presidenta del Govern, Francina Armengol. També hi van participar el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes; el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti, i representants de totes les conselleries del Govern.

L’estat de compliment de la Llei de canvi climàtic i de la Declaració d’emergència climàtica van ser dos temes principals tractats durant aquesta primera trobada. A més, es va aprovar l’esborrany del decret regulador del registre de petjada de carboni.

Pàgina Web Nota de premsa