Torna

Canvi Climàtic

Estudis de vulnerabilitat front al Canvi Climàtic de les Illes Balears

c

L’Estratègia Balear de Canvi Climàtic preveu l’elaboració d’informes de vulnerabilitat sectorials.

S’han desenvolupat dos d’aquests informes que us presentam a continuació.

  • El primer informe, de 2016, es desenvolupa per encàrrec del Govern de les Illes Balears.
  • El segon informe és un projecte que reb fons del PIMA ADAPTA a través de la Fundació Biodiversitat (del llavors anomenat Ministeri d'agricultura y Pesca, Alimentació i Medi Ambient). El projecte dóna continuïtat a un estudi de vulnerabilitat al canvi climàtic dels municipis de Catalunya realitzat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i La Vola (Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic, 2016).

 

Full de ruta per a l'adaptació al canvi climàtic de les Illes Balears. Anàlisi de risc climàtic (Factor CO2, 2016)


Amb l’objectiu d’identificar quins àmbits poden ser els més rellevants per a l’actuació en matèria d’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears, aquest document presenta l’anàlisi de riscos climàtics sobre les set àrees d’actuació identificades com les més rellevants

  • Energia. Sector centrat principalment en la generació elèctrica.
  • Medi natural. Àmbit que inclou tant la biodiversitat terrestre com la marina i la fluvial.
  • Primari. Sector que inclou les activitats d’agricultura, de ramaderia, de pesca i forestals.
  • Salut. Àmbit enfocat a la salut humana i a les infraestructures per al seu servei.
  • Territori. Àmbit que fa referència a les zones urbanes i rurals i a les infraestructures associades a aquestes, però també a les pautes seguides per ordenar els usos del sòl.
  • Turisme. Sector que inclou l’activitat del turisme, principal motor econòmic de les Illes Balears.
  • Aigua. Sector que inclou tant el recurs hídric com les infraestructures associades a la gestió de l’aigua.

DOCUMENTS

PDF Full de ruta per a l'adaptació al canvi climàtic de les Illes Balears

PDF Full de ruta per a l'adaptació al canvi climàtic de les Illes Balears. ANNEXOS

PDF Full de ruta per a l'adaptació al canvi climàtic de les Illes Balears. PRESENTACIÓ

c

Estudi sobre vulnerabilitat sectorial i riscos davant dels impactes del canvi climàtic (La Vola, 2018)


L'Anàlisi de la vulnerabilitat sectorial al canvi climàtic en els municipis de les Illes Balears té com a principal objectiu analitzar la vulnerabilitat sectorial al canvi climàtic dels municipis de Catalunya i les Illes Balears, davant diferents riscos relacionats amb l'increment de temperatura , sequera i pluges fortes i inundacions, en els sectors de l'agricultura i ramaderia, la biodiversitat, la gestió de l'aigua, la gestió forestal, la indústria, serveis i comerç, l'energia, el turisme, l'urbanisme i habitatge, la salut i benestar, la mobilitat i infraestructures de transport.

c

DOCUMENTS

PDF Estudi sobre vulnerabilitat sectorial i riscos, 2018

c