Torna

Canvi Climàtic

Pla d’Acció de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020

El Pla d’Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013–2020 va ser aprovat per la Comissió Interdepartamental sobre Canvi Climàtic el 9 d'abril de 2014. És la primera acció que marca l'Estratègia balear contra el canvi climàtic 2013-2020.

El Pla estableix mesures concretes i mesurables amb una repercussió directa sobre les emissions GEH. Defineix cada mesura per sector, indicant l’acció, l’indicador de mesura, el responsable de la seva implantació, el cronograma, les variables de sostenibilitat (econòmica, ambiental i social) i el pressupost necessari. A nivell sectorial aborda tant els sectors ETS (activitats sotmeses al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears) com els difusos i les mesures estan encaminades a reduir les emissions tant del productor com del consumidor. 

DOCUMENT

PDF Pla d’Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013–2020

c

Seguiment del Pla d’Acció de Mitigació

L'any 2017 es va fer una avaluació de l'estat d'implementació del Pla d’Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013–2020.

Aquesta avaluació es va recollir a un full excel amb les següents caps per a cada acció:

 • Codi de l'acció
 • Nom de l'acció
 • Tipus d'actuació (actuació concreta, estudis, sensibilització i formació)
 • Àrea d'actuació
 • Resum de l'acció
 • Competència (organisme)
 • Data d'implantació
 • Durada
 • Indicador (descripció)
 • Tipus d'indicador (qualitatiu, quantitatiu)
 • Objectiu de l'indicador
 • Tones de CO2 reduïdes
 • Tipus de mesura segons l'objectiu de reducció de t. CO2 (molt significativa, moderada, simbòlica)
 • Grau d'execució
 • Valor dels indicadors i t. CO2 reduït (anys 2013, 2014, 2015 i 2016)
 • Total de tones reduïdes 
 • % de reducció respecte objectiu
 • Actuacions (Executades, en procés, en tràmit, no iniciades)
 • Fòmula de càlcul
 • Inversió (anys 2013, 2014, 2015 i 2016)
 • Valoració del grau de facilitat d'obtenció dades (1 molt fàcil-3 més díficil)
 • Dada estimada o procedent d'un registre de dades
 • Observacions
 • Enllaços Web relacionats

Tanmateix, a cada acció se li aplica un codi de color on es reflecteix l'estat de l'avaluació que ha estat possible realitzar: 

Fulla de Càlcul Fitxa de seguiment del Pla