Projectes de compensació de carboni

   

  

  

D'acord amb el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni i per afavorir el compliment de les obligacions de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH), s'obre aquest espai d'informació sobre les tipologies de projectes admesos d'absorció i reducció d'emissions perquè les persones físiques i jurídiques interessades puguin mostrar els seus projectes com a opcions de compensació d'emissions a emprar per les entitats subjectes a les obligacions del Decret.

Categories de projectes de compensacióA contiuació, es mostra un llistat no exhaustiu dels possibles projectes que poden ser inscrits:

 

Projectes d'absorció:
 

 • Repoblacions forestals amb canvi d’ús de sòl.
 • Actuacions en zones forestals incendiades.
 • Aforestació.
 • Replantació de praderies de la planta marina posidònia (Posidonia oceanica).
 • Protecció i gestió d’ecosistemes.
 • Projectes agraris.
 • Captura i emmagatzematge de gasos amb efecte d’hivernacle en un embornal biològic.
   

Projectes de reducció:
 

 • Projectes d’energia solar.
 • Projectes d’energia eòlica.
 • Projectes hidroelèctrics.
 • Projectes d’eficiència energètica.
 • Energia del biogàs.
 • Energia de la biomassa.
 • Manipulació i eliminació de residus.
 • Reducció de gas N2O.
 • Substitució de combustibles fòssils.
 • Reducció d’emissions en el transport.
 • Gestió de refrigerants.
 • Demanda i gestió de l’ús de l’energia.
   

Inscripció i actualització d'un projecte de compensació


1. Metodologia de càlcul

En cas que es faci ús d'una metodologia que difereixi de la publicada pel Govern de les Illes Balears, ha de ser proposada i acceptada prèviament mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de canvi climàtic.

Per a això, cal sol·licitar la seva acceptació a través d'una instància genèrica a l'Administració Autonòmica de les Illes Balears.

Un cop accedit al tràmit, s'exposa a continuació un exemple d'alguns dels camps que cal indicar:

- Conselleria: Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia.

- Destí: Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic.

- Expòs: Es proposa la metodologia "Títol de la metodologia", la que té com a objectiu "Explicar el propòsit de la metodologia i el tipus de projecte al que s'aplicarà".

- Sol·licit: L'acceptació, per part de la direcció general competent en matèria de canvi climàtic, de la metodologia proposada.

- Adjunts: Metodologia de càlcul d'absorcions/reduccions, que consistirà en un document que justifiqui la selecció o l'establiment de criteris, així com procediments o metodologies que es seguiran per quantificar les absorcions/reduccions generades per un projecte. Aquesta metodologia ha de permetre fer els càlculs ex ante i ex post, així com determinar la línia base.

2. Projecte de compensació

La inscripció d'un projecte de compensació a la secció 2 del Registre balear requereix presentar per via telemàtica la documentació que s'indica a la Guia de la tramitació electrònica de la inscripció d'un projecte de compensació. Per a això, s'accedirà al Tràmit específic d'inscripció d'un projecte de compensació.

Per altra banda, l'actualització de qualsevol projecte registrat requerirà presentar per via telemàtica la documentació que s'indica a la Guia d'actualització d'un projecte de compensació. Per a això, s'accedirà al Tràmit específic d'actualització d'un projecte de compensació

Propostes de projectes de compensació


A continuació, es mostren diferents propostes de projectes que ens han fet arribar i que estan a l'espera a què s'aposti per ells per tal de ser inscrits.

Si teniu una proposta de projecte i voleu fer-ne difusió a través de la nostra web, ompliu el Editor de Text següent formulari i enviau-lo al correu electrònic canviclimatic@energia.caib.es.

   

1. Projecte COS

  

Títol del projecte: PROJECTE COS

Tipus de projecte (absorció, reducció o combinat): Absorció

Ubicació del projecte: Municipi de Petra (Mallorca)

Superfície total: 28,87 ha

Vigència del projecte: x anys

Propòsit i objectiu del projecte: Aquest projecte d’agroforesteria promou l'ús de pràctiques agrícoles sostenibles, l'augment de la biodiversitat i el retorn de la vegetació a les zones degradades. Al mateix temps, millora el paper del sòl com a embornal de carboni i la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic.

Breu descripció del projecte:

Càlcul ex ante de les absorcions de CO2 (t CO2): No disponible. Encara que el potencial d'eliminació de carboni, reduccions d'emissions i protecció de les reserves de carboni existents varia segons les condicions  bioclimàtiques, les condicions del lloc com la topografia, el tipus de sòl o les pràctiques d'ús del sòl passades i actuals, els valors més habituals que suggereix la literatura científica (Lal, 2013) se situen entre:

 • 500-1000 kg/ha/any a terres de cultiu
 • 50-500 kg/ha/any a terres de pasturatge
 • 500-1000 kg/ha/any en boscos
 • 5-10 kg/ha/any de carbonats pedogènics a terres àrides

Càlcul ex ante de les absorcions de CO2: No disponible

Data per a la qual es realitza el càlcul ex post: 2026

Absorcions disponibles per a compensació: 0 t CO2

Absorcions cedides per a compensació: 0 t CO2

CONTACTE: proyectocos@gmail.com