Torna

Canvi Climàtic

  

Consell Balear del Clima

  

  

Què és el Consell Balear del Clima?


 

L'article 6 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, crea el Consell Balear del Clima com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic, que té com a finalitats primordials assessorar les administracions públiques sobre les polítiques climàtiques i de transició energètica, proposar mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com afavorir la participació dels sectors socials i econòmics de les Illes Balears en aquests àmbits.

  

La creació i el funcionament d’aquest Consell queda regulada en el Decret 38/2021, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament que regula el règim de funcionament i la composició del Consell Balear del Clima, aprovat per Consell de Govern i publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears Núm. 103 de 3 d'agost de 2021.

El Decret 34/2022 de 22 d’agost modifica el Decret 38/2021. En aquest enllaç Pàgina Web podeu accedir a la versió consolidada del decret

  

   PDF Text íntegre del Decret 38/2021                              PDF Decret de modificació 34/2022

  

La creació del Consell Balear del Clima finalitza la creació dels espais de governança de la llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica, entre els quals ja s’han creat el Comitè d’Experts, la Comissió de Construcció sostenible i la Comissió Interdepartamental de canvi climàtic. 

  

 

Funcions i estructura del Consell


 

La composició del Consell Balear del Clima està format per la presidència que l’ostentarà el Vicepresident del Govern Juan Pedro Yllanes com a Conseller competent en matèria de canvi climàtic, la vicepresidència que l’ostentarà el Director General d’Energia i Canvi Climàtic, un tècnic o tècnica de la direcció general competent en matèria de canvi climàtic que actua com a secretari amb veu sense vot, i diversos vocals d’altres conselleries del govern, membres dels Consells Insulars, de la FELIB i altres agents econòmics i socials per tal de donar la màxima pluralitat possible.

 

El Consell Balear del Clima té com a funcions emetre un informe preceptiu sobre els projectes de pla de transició energètica i canvi climàtic i de pla director sectorial energètic de les Illes Balears, així com sobre les seves modificacions; emetre un informe sobre els avantprojectes de disposicions legals o reglamentàries de la comunitat autònoma, en les matèries objecte de la Llei 10/2019, quan ho sol·liciti el conseller competent en matèria de canvi climàtic.

 

A més, té la funció d'elaborar propostes sobre planificació climàtica i sobre els marcs estratègics d'adaptació al canvi climàtic, quan ho sol·liciti el conseller competent en matèria de canvi climàtic i emetre un informe sobre els instruments de planificació territorial i urbanística i sobre els plans d'acció d'energia sostenible i clima, quan ho sol·licitin les administracions territorials de les Illes Balears.

  

Així mateix, és funció del Consell Balear del clima avaluar el desenvolupament i la implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic i, si escau, proposar canvis en la normativa vigent en aquesta matèria a més de promoure l'intercanvi d'informació sobre el canvi climàtic entre els diferents sectors socials i econòmics.