Torna

Canvi Climàtic

  

Registre balear de petjada de carboni

  

c

c

  

  

  

  

  • Factors d’emissió necessaris per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts al territori de les Illes Balears a l’efecte d’aplicar el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni

c

c

Per què un registre balear de petjada de carboni?

c

En setembre de 2017, el Consell de Govern de les Illes Balears va acordar adherir-se als objectius i les línies d'actuació de l'Acord de París de la Convenció de les Nacions Unides, així com fomentar les polítiques autonòmiques necessàries per a l'adaptació del territori i dels sectors econòmics de les Illes Balears als impactes del canvi climàtic.

En aquest marc d'actuació, s'aprova la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, dirigida a facilitar el compliment dels objectius internacionals de lluita contra el canvi climàtic assumits des del govern central , la instauració a la comunitat d'un nou model autonòmic sostenible i baix en carboni, estructurat en accions cap a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.

Així, la Llei 10/2019, de cara a garantir el compliment dels objectius marcats i contribuir a la reducció progressiva de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears, crea el Registre Balear de Petjada de Carboni, remetent la seva concreció a un desenvolupament reglamentari posterior.

La inscripció de la petjada de carboni és obligatòria per a les grans i mitjanes empreses que operen a les Illes Balears, i voluntària per a la resta del teixit empresarial i ciutadania.

El registre permetrà al Govern disposar d'una informació precisa sobre les emissions difuses i no difuses que hi ha a les illes i establir els mecanismes necessaris per a la seva reducció a través de plans i de l'elaboració d'uns pressupostos de carboni que permetran determinar i establir compromisos de reducció per sectors d'activitat.

La Llei 10/2019 estableix, al seu torn, la necessitat de compatibilitzar el registre Balear amb el Registre voluntari de l'Estat de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març , de cara a la transmissió, traçabilitat i gestió de les dades de les emissions i el seu control.

Principis d’actuació en la reducció d’emissions

(Article 24 de la Llei 10/2019)

c

  1. Tothom està obligat a col·laborar en les polítiques públiques de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en el marc de la legislació estatal bàsica i dels instruments de planificació prevists en aquesta llei.
  2. L’Administració de la comunitat autònoma ha d’impulsar la reducció d’emissions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears i ha d’incentivar-la en tots els sectors de l’activitat econòmica.
  3. L’Administració de la comunitat autònoma ha de posar a l’abast dels sectors públic i privat guies tècniques i eines per facilitar els càlculs de petjada de carboni i d’absorció de gasos amb efecte d’hivernacle així com les actuacions per assolir reduccions d’emissions.

c

c