Torna

Canvi Climàtic

  

Factors d’emissió per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les Illes Balears 

  

  

1. En data 1 de gener de 2022 entra en vigor el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni.


2. Els subjectes indicats en l’article 2.1 del Decret 48/2021 estan obligats a la inscripció de la seva petjada de carboni de l’any natural N-2, sent l’any N l’any en curs.


3. D’acord amb l’article 8.7 del Decret 48/2021, el Govern de les Illes Balears, mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic, ha de determinar els factors d’emissió per a la conversió de les dades de l’activitat en valors d’emissió per a la seva publicació a la Seu Electrònica de la conselleria i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

       

Factors d’emissió necessaris per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts al territori de les Illes Balears l’any 2020 a l’efecte d’aplicar el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni:

Categoria 1 de la petjada de carboni


  

1. Emissions directes a partir de combustió estacionària. Els valors dels factors d’emissió de diòxid de carboni, els poders calorífics inferiors i les densitats dels combustibles a utilitzar pel Registre balear de petjada de carboni són els que s’inclouen en el document Factors d’emissió: registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni, versió 17, publicat a l’abril de 2021 pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Per al càlcul de les emissions de metà i òxid nitrós s’han d’emprar els factors d’emissió de metà i òxid nitrós que es troben en el capítol 2, «Combustió estacionària», volum 2, «Energia, de les directrius de l’IPCC de 2006 per als inventaris nacionals de gasos amb efecte d’hivernacle».

2. Emissions directes a partir de combustió mòbil. Els valors dels factors d’emissió de diòxid de carboni, els poders calorífics inferiors i les densitats dels combustibles a utilitzar pel Registre balear de petjada de carboni són els que s’inclouen en el document Factors d’emissió: registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni, versió 17, publicat a l’abril de 2021 pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Per al càlcul de les emissions de metà i òxid nitrós s’han d’emprar els factors d’emissió de metà i òxid nitrós que es troben en el capítol 3, «Combustió mòbil», volum 2: «Energia, de les directrius de l’IPCC de 2006 per als inventaris nacionals de gasos amb efecte d’hivernacle».

  

3. Emissions fugitives directes causades per pèrdues de gasos fluorats. Els valors dels potencials d’escalfament atmosfèric a utilitzar pel Registre balear de petjada de carboni són els que s’inclouen en el document Factors d’emissió: registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni, versió 17, publicat a l’abril de 2021 pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

En cas de considerar altres gasos purs (fluorats i no fluorats) no inclosos en el document anterior, els valors dels potencials d’escalfament atmosfèric a utilitzar es troben en els annexos I, II i IV del Reglament (UE) 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els gasos fluorats amb efecte d'hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) 842/2006.

  

4. Per obtenir la quantitat equivalent d’emissions de metà en diòxid de carboni, s’ha d’aplicar el potencial d’escalfament atmosfèric següent:

25 kg CH4 / kg CO2eq

  

5. Per obtenir la quantitat equivalent d’emissions d’òxid nitrós en diòxid de carboni, s’ha d'aplicar el potencial d’escalfament atmosfèric següent:

298 kg N2O / kg CO2eq

  

Categoria 2 de la petjada de carboni


  

Per calcular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades a la producció d’energia elèctrica consumida l’any 2020, s’ha d’agafar un valor entre els següents, en funció del tipus d’energia contractada i la seva procedència:

  

1. El factor d’emissió a aplicar al consum d’energia elèctrica produïda en instal·lacions d’autoconsum és:

0,000 kg CO2eq / kW h

  

2. El factor d’emissió a aplicar al consum d’energia elèctrica amb garantia d’origen d’instal·lacions renovables situades a les Illes Balears, el factor d’emissió és:

0,000 kg CO2eq / kW h

  

3. Per la resta de casos, el factor d’emissió a aplicar al consum elèctric és:

0,493 kg CO2eq / kW h

   


     

Pàgina Web

Podeu trobar més informació sobre factors d'emissió de contaminants emesos a l'atmosfera al següent enllaç de la secció d'atmosfera.