Red Española de Ciudades por el Clima

c

c

L'1 d'agost de 2008, per acord del Consell de Govern, es va aprovar el Pla d'Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic com a eina de reducció d'emissions de CO2 per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La mesura 7.5.1 del esmentat Pla fa referència a la creació de la Xarxa Balear de Pobles pel Clima. Aquesta Xarxa va néixer amb la finalitat, entre altres, d'impulsar l'Estratègia Balear contra el Canvi Climàtic a entitats locals, intercanviar informació i incentivar el desenvolupament d'actuacions de lluita contra el canvi climàtic.

Amb l'aparició de la iniciativa europea del "Pacte de Batles i Batlesses" (Covenant of Mayors), la Xarxa Balear de Pobles pel Clima va quedar integrada en un marc més internacional.

Per altra banda, la Red Española de Ciudades por el Clima és la secció de la Federación Española  de Municipios y Provincias (FEMP) que aglutina ciutats i pobles compromesos amb el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.

La finalitat d'aquesta Xarxa d'àmbit estatal és la de convertir-se en un instrument de suport tècnic per a les Corporacions locals oferint-los eines per assolir un desenvolupament sostenible basat en l'eficiència energètica, les energies renovables, l'arquitectura bioclimàtica, etc. El desenvolupament d'aquests sector permetrà a les entitats locals reduir les seves emissions de CO2 i facilitarà el compliment de Protocol de Kyoto.

Guia para el desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático


  PDF  Introducción

  PDF  Normativa sobre eficiencia energética

  PDF  Normativa sobre energía solar

  PDF  Normativa sobre edificación bioclimática

  PDF  Normativa sobre gestión sostenible del agua

  PDF  Directrices para el desarrollo de otras normas

  PDF  Anexos