c

Treball tècnic, debat i participació

c

c

Treball tècnic prèvi

- Estudis de vulnerabilitat

- Simulació d’electrificació de transport i contaminació

- Comparativa amb normatives a nivell europeu

c

Procés de participació pública

- Pla de Participació Pública de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

- Conclusions del Procés de Participació Pública

- Fase d'al·legacions

c

Cicle de jornades

c

c

Treball tècnic prèvi


c

- Estudis de vulnerabilitat

L’Estratègia Balear de Canvi Climàtic preveu l’elaboració d’informes de vulnerabilitat sectorials. S’han desenvolupat dos d’aquests informes que han servit de base per a la justificació i redacció de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

 • Full de ruta per a l'adaptació al canvi climàtic de les Illes Balears. Anàlisi de risc climàtic (Factor CO2, 2016)
 • Estudi sobre vulnerabilitat sectorial i riscos davant dels impactes del canvi climàtic (La Vola, 2018)

c

- Simulació d’electrificació de transport i contaminació

Com a part dels estudis que es redacten paral·lalament a la redacció del Pla director sectorial de mobilitat.

c

- Comparativa amb normatives a nivell europeu


PDF Dictamen sobre l'adequació al dret espanyol i europeu de l'Avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears

Amb data 8 de febrer de 2018, la secretaria general de la Conselleria de Territori,Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears va aprovar el contracte amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), mitjançant la FURV,  pel qual s’encarrega un Dictamen sobre l’adequació al dret espanyol i europeu de l’Avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica de les IllesBalears.

Concretament, l’encàrrec preveia el següent:

1) Determinar l’adequació general del text projectat als ordenaments constitucional i europeu.

2) Determinar la viabilitat jurídica de les principals prescripcions relatives als punts següents:

 • Marc estratègic de referència per a la definició de plans i mesures d’adaptació al canvi climàtic.
 • Establiment de pressuposts de carboni.
 • Inventari d’emissions de CO2 d’àmbit autonòmic.
 • Objectius autonòmics vinculants de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • Limitació progressiva i planificada de l’entrada i circulació a les Illes Balears de vehicles contaminants.
 • Limitacions als propietaris d’edificis en relació al consum energètic.
 • Limitacions als titulars de grans infraestructures pel que fa al consum energètic i a l’ús d’energies renovables.

Als aspectes concrets indicats, el Dictamen n’afegeix alguns altres que es van considerar especialment rellevants en el context de l’objectiu general de l’encàrrec.

c

c

Procés de participació pública


c

c

La participació ciutadana pot definir-se com el procés pel qual les persones prenen part en la resolució dels problemes, aportant els seus punts de vista, els seus coneixements i recursos, i compartint la responsabilitat en la presa de decisions.

Per abordar l’elaboració d’una llei i uns plans és imprescindible la implicació de les associacions, ciutadans i agents econòmics i socials en les fases més primerenques del mateix. Per a això es de planteja una metodologia amb un seguit d’activitats a realitzar que donaran com a resultat les diferents estratègies de lluita contra el canvi climàtic, tant en mitigació de gasos d’efecte hivernacle com a adaptació als seus efectes, des del punt de vista dels seus propis ciutadans.

La utilització dels processos de participació pública tindrà per objecte:

 • Incentivar la participació dels agents territorials i la població en general.
 • La consecució de la transparència del procés i implicació dels interessats.
 • L’obtenció de valuosa informació aportada pels ciutadans.
 • Fer partíceps als ciutadans en la presa de decisions

c

Pla de Participació Pública de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

El Pla de Participació Pública s’identifica com el document que defineix les diferents estratègies de participació i que ha d’acompanyar a l’instrument de planejament, en aquest cas, la Llei de Canvi Climàtic, el Pla de Mitigació de Gasos d’Efecte Hivernacle i el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic.

La proposta per dur a terme el procés de participació es planteja tenint en compte tres enfocaments diferents:

a) Representativitat: s’executaran estratègies que garantiran la participació i representativitat de tot el teixit social de les Illes Balears i de totes les illes.

b) Accessibilitat: es facilitaran diferents eines per a l’accessibilitat de qualsevol persona, associació o interessat, independentment del seu lloc de residència dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

c) Dinamització: s’efectuaran diverses accions que dinamitzaran el procés de participació, amb el propòsit d’incrementar la implicació dels components de les xarxes socials i econòmiques.

El Pla de Participació garantirà la participació activa dels ciutadans, establint mecanismes adequats per a l’accés a la informació i línies directes d’intervenció ciutadana.

Entre les principals finalitats del Pla de Participació es troben els següents aspectes:

a) Fer accessible la informació rellevant sobre els objectius del Govern de les Illes Balears de desenvolupar una  Llei de Canvi Climàtic, així com de  Plans de Mitigació i d’Adaptació.

b) Recollir les principals prioritats i sensibilitats dels diferents sectors de la societat balear de cara a futura legislació i iniciatives públiques en matèria de canvi climàtic.

c) Proporcionar informació que permeti definir l’abast de futura legislació en matèria de canvi climàtic.

d) Informar del dret a participar a aquest procés i de la forma en què es pot exercir aquest dret.

e) Reconèixer el dret a formular observacions i comentaris en aquelles fases inicials del procediment en què estiguen obertes totes les opcions.

f) Justificar l’opció adoptada i la forma en què s’ha desenvolupat el tràmit de la participació.

c

Objectius

L’objectiu principal del Pla de Participació és recollir la voluntat del poble per a la lluita en la mitigació de gasos d’efecte hivernacle i l’adaptació als seus efectes.

Objectius Específics

El projecte pretén consensuar una visió de futur en la lluita contra el canvi climàtic a través de la informació, la formació i la creació d’espais per a la deliberació.

Una informació de doble sentit. Una informació dirigida cap a la població que faci accessible les implicacions de les decisions. Però també una informació dirigida cap a l’Administració que reflecteixi les inquietuds, suggeriments, observacions, comentaris, percepcions de la població.

Una formació que aporti els elements de judici i les eines bàsiques per col·laborar i participar.

La creació d’espais on coincideixin diferents grups d’interès que habitualment no confronten sensibilitats i idees. Espais on la societat civil, els sectors econòmics i professionals, la ciutadania associada i els grups polítics deliberin, debatin i s’arribi a un acord pel que fa a les propostes per a la lluita contra el canvi climàtic.

c

Conclusions del Procés de Participació Pública

c

El procés participatiu ONLINE és plantejat sota una metodologia bàsica que agrupa el debat bilateral entre l’administració i els diferents agents participants amb la difusió i implementació d’una campanya a través de la pàgina web http://canviclimatic.caib.es, on s’ha pogut donar resposta a una sèrie de formularis elaborats en base al perfil del responent, i els perfils socials de Facebook: Canvi Climàtic IB, i al twitter: @TerritoriIB.

L’acceptació d’aquesta dinàmica a través de la resposta als formularis online, va ser bastant bona, amb un nombre de 698 participants.

Pel que fa al PROJECTE PRESENCIAL del procés participatiu, entre els mesos de juliol del 2016 i el març de 2017 es van realitzar un seguit de meses sectorials i tallers de debat ciutadà arreu de l’arxipèlag, on es van recollir les principals opinions i punts de vista sobre quin és el concepte pel qual s’ha de generar una llei de canvi climàtic a nivell autonòmic.

Dins aquest marc d’actuació es van realitzar 6 tallers de debat ciutadà i 9 meses sectorials amb representants de les principals institucions polítiques, turisme i sector serveis, empreses, sector energètic, ciència i innovació, ONG’s i el sector agrari.

c

PDF Memoria sobre la participació de la Llei PDF Resum executiu sobre la participació de la Llei

c

Fase d'al·legacions

D’acord amb el que disposen els articles 43, 44 i 45 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, l’esborrany d’avantprojecte es va sotmetre al tràmit d’audiència a les entitats interessades i al tràmit d’informació pública.

L’avantprojecte de llei s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant la Resolució del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 23 de febrer de 2018 (BOIB 029, de 6 de març de 2018), durant un termini d’un mes, superior als quinze dies legalment establerts.

PDF Informe d'al·legacions

c

c
Cicle de jornades