Torna

Canvi Climàtic

c

Estratègia balear contra el canvi climàtic 2013-2020

c

PDF Estratègia balear contra el canvi climàtic

c

L’Estratègia Balear del Canvi Climàtic 2013-2020 va ser aprovada per la Comissió Interdepartamental sobre el Canvi Climàtic el 8 d’abril de 2013. Tot i que continua vigent, la major part de les seves accions (com es pot veure a l'apartat de seguiment de l'estratègia) han estat revisades per la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, tal i com s'explica a l'apartat "Què ve després de l’EBCC?"

L’Estratègia es redacta amb la finalitat de plasmar els objectius i les actuacions necessàries per aconseguir reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (emissions GEH) i adaptar-nos als efectes provocats pel canvi climàtic. Per la qual cosa, es segueix el següent esquema:

c

c

c

Seguiment de les accions de l'estratègia


c

ACCIÓ I. Elaboració d’un Pla d’Acció de Mitigació 2013-2020

El Pla d’Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013–2020 va ser aprovat per la Comissió Interdepartamental sobre Canvi Climàtic el 9 d'abril de 2014. 

El Pla estableix mesures concretes i mesurables amb una repercussió directa sobre les emissions GEH. Defineix cada mesura per sector, indicant l’acció, l’indicador de mesura, el responsable de la seva implantació, el cronograma, les variables de sostenibilitat (econòmica, ambiental i social) i el pressupost necessari. A nivell sectorial aborda tant els sectors ETS (activitats sotmeses al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears) com els difusos i les mesures estan encaminades a reduir les emissions tant del productor com del consumidor. 

c

ACCIONS II, III i V. Mecanismes de col·laboració

 La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica defineix, al títol II, els principals organismes per a la governança de la política climàtica a les Illes Balears, que van un passa endavant front als mecanismes de col·laboració previstos a l’EBCC.

 • Es crea la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, com a òrgan col·legiat del Govern per definir i coordinar els objectius i les línies d’actuació.
 • Es crea el Consell Balear del Clima, com a òrgan de consulta i de participació de la societat civil
 • El Comitè d’Experts, que ha d’assessorar el Govern en el disseny i desplegament de les mesures necessàries.
 • D’altra banda, es configura l’Institut Balear de l’Energia, entitat pública empresarial capaç de dur a terme la política energètica de forma activa.

c

ACCIÓ IV. Elaboració d’un Pla d’Acció d’Adaptació 2013-2020.

El Pla d’adaptació serà part del futur Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic previst per la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

c

ACCIÓ VI. Elaboració d’informes de vulnerabilitat sectorials

L’EBCC preveu l’elaboració d’informes de vulnerabilitat sectorials. S’han desenvolupat dos d’aquests informes:

 • Full de ruta per a l'adaptació al canvi climàtic de les Illes Balears. Anàlisi de risc climàtic (Factor CO2, 2016)
 • Estudi sobre vulnerabilitat sectorial i riscos davant dels impactes del canvi climàtic (La Vola, 2018)

c

ACCIÓ VII. Integració de l’adaptació en les polítiques públiques

Aquesta acció s’ha desenvolupat principalment amb el suport al Pacte de Batles i Batlesses a les Illes Balears. La redacció i implementació dels Plans d’acció per l’energia i el clima (PAESC) inclou accions d’adaptació als municipis adherits al Pacte.

D’altra banda, es dona suport als projectes d’adaptació que es desenvolupen a les Illes Balears i se’n fa publicitat a través de la pàgina web d’AdapteCCa.

c

ACCIONS VIII, IX I X

 • VIII. Elaboració d’indicadors per tal de quantificar l’impacte de les mesures desenvolupades
 • IX. Modificació del Decret 60/2005, de 27 de maig, (modificat en el Decret 140/2007, de 23 de novembre) pel qual es crea la Comissió Interdepartamental i el Comitè Tècnic sobre el Canvi Climàtic.
 • X. Signatura d’un conveni de col·laboració amb la UIB i/o IMEDEA amb la finalitat, entre d’altres, de fer projeccions climàtiques locals.

El seu desenvolupament queda supeditat al desplegament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

 

Què ve després de l’EBCC?


Com hem dit abans, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica preveu la redacció d’un Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic.

El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic constitueix el marc integrat i transversal d’ordenació i planificació d’objectius, polítiques i accions que permetin complir amb les finalitats de la llei.

El contingut del Pla ha de determinar-se d’acord amb els objectius i principis de la Unió Europea en matèria de canvi climàtic, la legislació bàsica estatal i l’evolució del coneixement científic, i s’ha d’estructurar en els apartats següents:

 1. El marc estratègic d’adaptació.
 2. Els objectius de reducció d’emissions i dels pressuposts de carboni en el marc de la planificació estatal.
 3. Els objectius d’estalvi i eficiència energètica i penetració d’energies renovables.
 4. Les línies estratègiques d’actuació sectorials i territorials de transició energètica, i de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 5. El procediment per a la seva avaluació, seguiment i pròrroga.

Així mateix ha d’incloure, en annexos que poden revisar-se periòdicament per ordre del conseller competent en matèria de canvi climàtic, els indicadors de referència per a la reducció d’emissions difuses que han de complir les grans i mitjanes empreses en els termes de la legislació vigent.

El Pla de Transició Energètica ha de contemplar una inversió pública anual i plurianual mínima per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres fonts d’energia renovable a terrenys i edificis de titularitat pública mitjançant l’Institut Balear de l’Energia.

El Pla s’aprova, a proposta vinculant de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, mitjançant un decret del Govern de les Illes Balears, amb informes previs del Consell Balear del Clima i del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic.