Torna

Canvi Climàtic

Declaració d'emergència climàtica

  

    

  

  

Declaració d'emergència climàtica - 2019


  

El Govern de les Illes Balears declarà, el 8 de novembre de 2019, l’emergència climàtica. El 21 de gener de 2020 ho va fer el Govern d’Espanya.

El Consell de Govern va aprovar, el 8 de novembre de 2019, la Declaració d’emergència climàtica a les Illes Balears i es va comprometre a prioritzar la lluita contra l’escalfament global de manera clara i transversal. Aquesta acció de govern pretén involucrar el conjunt de l’Administració autonòmica. Per això, totes les conselleries hi van fer les seves aportacions i suggeriments, amb l’objectiu d’avançar en la lluita contra el canvi climàtic.

La Declaració inclou el compromís de desenvolupar polítiques d’adaptació al canvi climàtic i de planificar i executar accions en els sectors social, econòmic i territorial.

La Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic serà l’òrgan encarregat de coordinar tots els àmbits de treball en el si del Govern per tal de fer transversal l’acció pel clima.

D’altra banda, el Consejo de Ministros del Gobierno de España va aprovar, el 21 de gener de 2020, l'acord de Declaració davant l'Emergència Climàtica i Ambiental a Espanya, en el qual es compromet a adoptar 30 línies d'acció prioritàries, cinc d'elles en els primers 100 dies, per combatre el canvi climàtic amb polítiques transversals.

L'Executiu declara l'emergència climàtica i ambiental en resposta al consens generalitzat de la comunitat científica que reclama acció urgent per salvaguardar el medi ambient, la salut i la seguretat de la ciutadania, en un context de grans riscos econòmics i socials pels impactes del canvi climàtic, com acaba de reconèixer l'informe anual del Fòrum de Davos.

  

PDF DOCUMENTS

Pàgina Web ENLLAÇOS

Seguiment de la declaració d'emergència climàtica - 2020


  

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, juntament amb el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti, ha valorat en roda de premsa l’alt grau d’execució de les mesures recollides a la declaració d’emergència climàtica del Govern Balear. El vicepresident ha volgut destacar que, tot i la situació de crisi sanitària sobrevinguda, des de l’Administració autonòmica s’ha seguit treballant per donar compliment amb les mesures concretes aprovades i de les quals entre un 60 i un 70 % ja s’han posat en marxa.

La declaració d’emergència climàtica de les Illes Balears va ser aprovada pel Consell de Govern el passat 8 de novembre de 2019, just fa un any. Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat d’establir polítiques reals i eficaces capaces de minimitzar el canvi climàtic sobre la base de l’Acord de París de la Convenció de les Nacions Unides, el qual estableix, entre altres objectius, limitar l’augment de la temperatura del planeta en 1,5ºC i haver descarbonitzat l’economia a mitjan segle XXI.

«S’ha de tenir en compte que les Illes Balears, per la seva condició de territori insular, són més vulnerables als efectes del canvi climàtic, com ara l’increment de la temperatura mitjana, la disminució de la precipitació o l’augment d’esdeveniments extrems, com ara les onades de calor o les pluges intenses. Aquests factors comporten un risc per als sectors de l’aigua, el territori, el turisme i la salut, i també per al medi natural, l’energia i el sector primari», ha destacat Yllanes.

S’ha de destacar que la declaració d’emergència climàtica ha involucrat al conjunt de l’Administració autonòmica. Totes les conselleries han desenvolupat les mesures que varen incloure al document, amb l’objectiu d’avançar en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, Yllanes ha destacat que «ha quedat demostrat que la lluita contra el canvi climàtic és un eix transversal per al Govern i un dels objectius principals a desenvolupar durant aquesta legislatura».

D’altra banda, i tal i com preveu la declaració, ja s’ha constituït la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, que es reunirà en les properes setmanes. Una de les seves tasques serà monitoritzar totes aquestes mesures per avaluar el seu compliment i efectivitat.

A continuació trobareu el document de valoració de les accions realitzades per les diferents conselleries del Govern de novembre de 2020.

  

PDF DOCUMENT -2020

Seguiment de la declaració d'emergència climàtica - 2023


  

Durant la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears, de 27 de novembre de 2021, s’explica que, a més de les diferents iniciatives que apareixen a la declaració d’emergència climàtica, existeixen altres accions que es necessari desenvolupar per continuar avançant en la lluita contra el canvi climàtic. La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic es compromet a fer arribar aquestes accions a les diferents àrees de manera bilateral.

Durant la reunió de la Comissió Interdepartamental de 7 d’octubre de 2021 es va indicar que l’eina normativa essencial de desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (i, per integració, de la Declaració d’emergència climàtica) serà el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic.

A continuació presentem el document de valoració de la declaració d'emergència climàtica des del punt de vista de les accions realitzades per les diferents conselleries i direccions generals del Govern fins a l'any 2022. S'hi inclouen una sèrie d'accions que es preveu proposar per al Pla (a més de les que ja es tenen presents com a accions de la Declaració d'Emergència Climàtica), i altres accions que es van proposar per al 2021, distribuïdes per les diferents direccions generals de les conselleries amb participació activa a la declaració d'emergència climàtica.

   

PDF DOCUMENT - 2023

Seguiment de les actuacions contemplades en la declaració d'emergència climàtica de les Illes Balears