c

Inventaris d'emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes Balears

c

Inventaris d'emissions a l'atmosfera


c
La realització d'inventaris d'emissions resulta fonamental per poder establir polítiques de mitigació, ja que en aquests es dóna informació de la quantitat de tones dels diferents gasos d'efecte hivernacle (GEH) emesos i desagregats en sectors.

Les substàncies que contribueixen a l'efecte hivernacle són diverses: el vapor d'aigua, l'ozó, el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), l'hexafluorur de sofre (SF6), els halocarbons, així com partícules suspeses en l'atmosfera.

No obstant, els gasos d'efecte hivernacle el control del qual s'ha marcat la comunitat internacional en la Convenció de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i en el protocol de Kyoto són: CO2, CH4, N2O, SF6, i halocarbons. Aquests són també els que es consideren a la llei 1/2005 per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió dels gasos d'efecte hivernacle.  

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, estableix en el seu article 27, denominat "Sistema espanyol d'informació, vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica", que "l'administració general de l'estat elaborarà i actualitzarà periòdicament els inventaris espanyols d'emissions i altres informes que l'Estat hagi de complimentar a fi de complir les obligacions d'informació assumides per aquest en el marc de la normativa comunitària i internacional, així com per disposar d'una font essencial d'informació per al coneixement de l'estat del medi ambient [...] sense perjudici que les comunitats autònomes puguin elaborar els seus propis inventaris autonòmics ".

Des del Ministeri de Transició Ecològica, s'elaboren anualment els inventaris d'emissions contaminants a l'atmosfera, recalculant les dades des de l'any 1990. Es recullen les emissions pels diferents sectors segons la nomenclatura SNAP de EMEP-CORINAIR, per al total nacional i per comunitats autònomes. En el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podeu descarregar els inventaris a continuació:

Fulla de Càlcul ods Emissions GEH BALEARS 1990-2022 sectorització SNAP

Fulla de Càlcul ods Emissions GEH BALEARS 1990-2022 sectorització CRF

Podeu trobar més informació dels inventaris al següent enllaç:

Pàgina Web Inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de les Illes Balears

 

Inventari de referència d’emissions (IRE) associat al Pacte de Batles i Batlesses


c

L'Inventari d'Emissions de Referència és un càlcul de la quantitat de CO2 emesa en el territori del signant del Pacte durant un any que es pren com a referencia (any 2005). Permet identificar les principals fonts d'emissions de CO2 i el seu respectiu potencial de reducció. Per a la seva elaboració existeixen eines basades en fulls de càlcul que es poden adaptar a cada territori i que hauran de ser validats.

Podeu accedir als inventaris d'emissions IRE actualment disponsibles al següent enllaç:

Pàgina Web Inventaris IRE