Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic

Objecte del projecte de decret


  

Aquest projecte de decret té per objecte l’aprovació del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, que es configura com el principal instrument de planificació que haurà d’emparar les mesures necessàries per lluitar eficaçment contra els efectes del canvi climàtic, sempre respectant les estratègies i els objectius determinats per la Unió Europea i la legislació bàsica estatal.

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica té per objecte el compliment dels compromisos internacionals que emanen de l’Acord de París mitjançant l’ordenament de les accions encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en les Illes Balears, així com la transició a un model energètic sostenible, socialment just, descarbonitzat, intel·ligent, eficient, renovable i democràtic. Les determinacions d’aquesta llei són vinculants per a totes les polítiques i les activitats, públiques i privades, en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic constitueix el marc integrat i transversal d’ordenació i planificació d’objectius, polítiques i accions que permetin complir amb les finalitats de la Llei 10/2019. El capítol I del títol III de la llei fa referència al contingut que ha de presentar el Pla.

El contingut del Pla ha de determinar-se d’acord amb els objectius i principis de la Unió Europea en matèria de canvi climàtic, la legislació bàsica estatal i l’evolució del coneixement científic, i s’ha d’estructurar en els apartats següents:

 1. El marc estratègic d’adaptació.
 2. Els objectius de reducció d’emissions i dels pressuposts de carboni en el marc de la planificació estatal.
 3. Els objectius d’estalvi i eficiència energètica i penetració d’energies renovables.
 4. Les línies estratègiques d’actuació sectorials i territorials de transició energètica, i de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 5. El procediment per a la seva avaluació, seguiment i pròrroga.

Així mateix ha d’incloure, en annexos que poden revisar-se periòdicament per ordre del conseller competent en matèria de canvi climàtic, els indicadors de referència per a la reducció d’emissions difuses que han de complir les grans i mitjanes empreses en els termes de la legislació vigent.


El Pla de Transició Energètica ha de contemplar una inversió pública anual i plurianual mínima per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres fonts d’energia renovable a terrenys i edificis de titularitat pública mitjançant l’Institut Balear de l’Energia.


El Pla s’aprova, a proposta vinculant de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, mitjançant un decret del Govern de les Illes Balears, amb informes previs del Consell Balear del Clima i del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic. Abans de l’aprovació del Pla és preceptiva l’obertura d’un període d’informació pública amb el termini i els requisits exigits per la normativa general de procediment administratiu.


El Pla ha de preveure inicialment una vigència temporal d’almenys deu anys i s’ha de revisar almenys cada cinc per concretar les determinacions que s’han d’aplicar en els períodes quinquennals següents. En el procés de revisió, s’ha de tenir en compte la coherència amb els plans, estudis, guies i indicadors disponibles en l’àmbit autonòmic, estatal, europeu o internacional que siguin rellevants. Anualment s’ha de fer pública l’evolució del compliment dels objectius establerts en el Pla.


El marc estratègic d’adaptació


  
El marc estratègic és el conjunt de principis bàsics d’actuació en matèria d’adaptació al canvi climàtic i ha de tenir el contingut mínim següent:

 1. Els escenaris climàtics de referència, partint de les projeccions climàtiques disponibles en cada moment.
 2. L’anàlisi dels principals impactes prevists en els escenaris climàtics.
 3. Els riscs i les possibles vulnerabilitats de la ciutadania i dels diferents sectors i ecosistemes davant el canvi climàtic, així com una anàlisi de la seva capacitat d’adaptació.
 4. Les línies generals d’adaptació per reduir la vulnerabilitat i augmentar la resiliència als canvis prevists que siguin viables des d’un punt de vista econòmic, social i ambiental.
 5. Els indicadors mínims de vulnerabilitat i adaptació.

Objectius de reducció d’emissions i pressuposts de carboni


  
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de preveure les quotes quinquennals de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a fi d’assolir progressivament, prenent com a base de càlcul l’any 1990, els objectius següents:

 • El 40 % per a l’any 2030.
 • El 90 % per a l’any 2050.

Aquests objectius tenen caràcter vinculant per a les emissions difuses i indicatiu per a les no difuses.


Els pressuposts de carboni tenen la finalitat de definir el repartiment, entre els diferents sectors d’activitat econòmica, dels objectius de reducció d’emissions difuses i no difuses, i de marcar la quantitat total d’emissions per al conjunt de les Illes Balears a aquest efecte.


Els pressuposts de carboni s’han de fixar de forma quinquennal i s’han de prendre com a base per a la fixació d’objectius d’eficiència energètica i reducció d’emissions, que s’han de complir progressivament per sectors.


Per establir cada pressupost de carboni s’han de tenir en compte, entre altres factors, els impactes sobre els diferents sectors i els potencials de reducció de cada un, les circumstàncies econòmiques i socials, la competitivitat i la política energètica.


Objectius d’estalvi i eficiència energètica i penetració d’energies renovables

El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de concretar quotes quinquennals d’estalvi i eficiència energètica i ha de prendre com a base el consum primari registrat en l’exercici 2005 per assolir els objectius de reducció en el consum primari següents:

 • El 26 % per a l’any 2030.
 • El 40 % per a l’any 2050.

Així mateix, el Pla ha d’establir els criteris mínims d’eficiència energètica que han
de complir les infraestructures i instal·lacions públiques.


El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de preveure les mesures necessàries per avançar cap a la major autosuficiència energètica, de manera que l’any 2050 hi hagi la capacitat per generar al territori de les Illes Balears, mitjançant energies renovables, almenys el 70 % de l’energia final que es consumeixi en aquest territori.


El Pla ha de preveure quotes quinquennals de penetració d’energies renovables, per tecnologies, a fi d’assolir progressivament els objectius següents, definits com a
proporció de l’energia final consumida en el territori balear:

 • El 35 % per a l’any 2030.
 • El 100 % per a l’any 2050.

Els objectius de la planificació en matèria climàtica establerts en els apartats precedents tenen caràcter de mínims, si bé s’han d’adaptar al que determinin en cada moment les institucions de la Unió Europea o els instruments de planificació corresponents aprovats per l’Estat. Aquests objectius s’han d’ajustar a les particularitats de cada illa.


Les línies estratègiques d’actuació sectorials i territorialsEl Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de definir les línies estratègiques d’actuació mínimes que han de seguir les diferents polítiques en els diferents sectors de l’acció pública. Aquestes línies estratègiques han de tenir associats uns indicadors clars i mesurables que permetin avaluar el compliment dels objectius establerts.