Torna

Canvi Climàtic

  

Preguntes freqüents sobre el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni

FAQs


Calendari   

Àmbit d'aplicació

Tràmit telemàtic d'inscripció

Documentació requerida

Verificació de la petjada de carboni

Càlcul de la petjada de carboni

Factors d'emissió

Pla de reducció d'emissions

Projectes d'absorció

    

    

Respostes sobre el calendari 

  

Quina és la data màxima per inscriure o actualitzar la inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear? 


L'article 9 del Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni, estableix que el subjecte inscriptible a la secció 1 del Registre balear procedirà a la presentació, per via telemàtica i abans del 30 de setembre del any en curs, la documentació per a la sol·licitud d'inscripció o l'actualització de la inscripció (en aquest moment, l'any en curs és el 2023 per inscriure la petjada del 2021) .

Si ja es va fer la inscripció de la petjada de carboni l'any 2022 acreditant la coherència del càlcul mitjançant verificació per organisme acreditat, l'any 2023 n'hi haurà prou amb una "Declaració responsable per part de la persona titular de l'organització de la veracitat i fiabilitat dels dades aportades".

Us recordem que per al càlcul de la petjada de carboni cal esperar la publicació, abans del 31 de març del 2023, dels factors de emissió del 2021 que estaran inclosos, alhora, a la calculadora balear de la petjada de carboni.

  

  

Quin és l’any per fer el càlcul de la petjada de carboni a inscriure o actualitzar en el Registre balear?


Sempre se n’anirà dos anys cap enrera respecte a l’any en curs. És a dir, aquest any 2023 s’inscriurà la petjada de 2021, per a 2024, la petjada de 2022, per a 2025, la petjada de 2023 i així successivament. 

  

  

A la secció 1 del registre de petjada de carboni i compromisos de reducció d'emissions de GEH, què cal inscriure? què significa això de N-2? a què es refereix exactament el termini límit del 30 de setembre de l'any en curs de l'art. 9 sobre la sol·licitud d'inscripció o actualització?


L'any en curs (l'any en què estem) s'ha definit com a N, en el nostre cas l'any 2023. Per tant, N-2 correspondria a dos anys menys de l'any en curs, és a dir, 2021.

La petjada a declarar dels centres d'una empresa a les Illes Balears serà la que abasti les emissions difuses alliberades pels aquests centres des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021.

Per calcular i registrar, tindreu fins al 30 de setembre de 2023 per declarar la petjada de carboni de 2021. A cada any de registre de la petjada de carboni es demanarà l'emesa dos anys enrere: si estem el 2023, es demanarà 2021, el 2024 --> 2022, 2025 --> 2023, 2026 --> 2024....N --> N-2 (d'aquí la fórmula).

  

   

Respostes sobre l'àmbit d'aplicació

  

Com puc saber si la meva empresa està obligada a inscriure la seva petjada de carboni en el Registre balear?


S’han de seguir les següents passes:

 1. Mirar l’any en curs N. En l’entrada en vigor del Decret, era 2022. Actualment 2023). Per saber quin any declaram, hem de calcular l'any N-2 (en aquest cas, per a l'any 2023, declararem la petjada de l'any 2021).
 2. Mirar si l’empresa té centres de treball ubicats al territori de les Illes Balears.
 3. Comprovar si a l’any de declaració de la petjada de carboni (N-2), l’empresa compleix un dels següents requisits:
  • Que la suma del personal laboral associat al conjunt de centres de treball situats en el territori de les Illes Balears sigui igual o superior a 50 persones.
  • Que el volum de negocis anual o el balanç general anual de la seu fiscal situada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions d'euros.
 4. Si l’empresa compleix un del requisits de l’apartat anterior, estarà obligada a fer els càlculs de les seves emissions, sotmetre els resultats a una verificació externa i inscriure la seva petjada de carboni mitjançant el tràmit telemàtic que s’habilitarà més endavant.
 5. Si l’empresa no compleix cap dels dos requisits, no està obligada a inscriure la seva petjada de carboni en el Registre balear, encara que ho podrà fer de manera voluntària.  

  

Sobre l'àmbit d'aplicació del Decret 48/2021, com es comptabilitza el personal que treballa a les Illes Balears?


1. La inscripció al Registre balear de petjada de carboni, a les seccions previstes a l'article 6, és obligatòria per als subjectes següents:

Les grans i mitjanes empreses que desenvolupin la seva activitat totalment o parcialment a les Illes Balears i a) compleixin una de les condicions següents a l'any corresponent a la petjada de carboni a declarar:

 • Que la suma del personal laboral associat al conjunt de centres de treball situats al territori de les Illes Balears sigui igual o superior a 50 persones.
 • Que el volum de negocis anual o balanç general anual de la seu fiscal ubicada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions deuros.

[…]

Per quantificar el nombre de persones empleades en una empresa, l'organització identificarà cadascun dels seus centres de treball associats i situats a les Illes Balears. El codi de compte de cotització de la Seguretat Social referent a cada centre de treball determinarà el nombre de persones treballadores afectades al càlcul del personal laboral.”

_________________

Quant a si una empresa està subjecta o no a les obligacions del Registre balear de petjada de carboni sobre el nombre de treballadors:

 • Primer cal mirar quins centres de l'empresa estan ubicats al territori de les Illes Balears.
 • Després, cada centre de treball al territori balear tindrà associat una quantitat de treballadors.

Si sumam tots els treballadors associats als diferents centres de treball de l'empresa situats en territori de les Illes Balears i la suma és 50 o superior, llavors l'empresa està obligada al registre de petjada de carboni. Aquesta condició s'ha de complir l'any a registrar, actualment l'any 2021. Si aquesta condició no es compleix el 2021, no seria obligatòria la inscripció.

Un altre cas seria que, encara que l'empresa no arribi al nombre de treballadors fixat en territori balear, l'empresa tingui la seu fiscal a Illes Balears i el volum de negocis anual o balanç general anual sigui superior a 10.000.000 €, l'any a registrar (2021). Si compleix aquesta condició, independentment del nombre de treballadors en territori balear, hauria de fer la inscripció al Registre balear.

  

  

Què és el volum de negocis anual d’una empresa? I el balanç general anual?


El volum de negocis o xifra de negocis són els ingressos nets. Comprèn el total d’imports facturats per l’empresa durant el període de referència (en aquest cas, l’any de la petjada de carboni a declarar) per les vendes de béns i serveis subministrats a tercers, considerant tant els realitzats directament per la mateixa empresa com els procedents d’eventuals subcontractacions. Aquest valor es correspon amb la casella 255 del Model 200 de l'Agència Tributària: IS. Impost sobre Societats i Impost sobre la Renta de no Residents.

El balanç general o balanç de situació financera és la situació econòmica i financera d’una societat en una data determinada. Es compon de la part activa, la part passiva i el patrimoni net, i tenen la següent relació:

Actiu = Patrimoni net + Pasiu

El valor a considerar per al registre de la petjada de carboni ha de ser el valor de l’actiu o el valor del pasiu més el patrimoni net (els quals han de coincidir) en data de 31 de desembre. Aquests valors es corresponen amb les caselles 180 i 252, respectivament, del Model 200 de l'Agència Tributària: IS. Impost sobre Societats i Impost sobre la Renta de no Residents.

  

Una entitat o organizació sense ànim de lucre, està obligada a inscriure la seva petjada de carboni segons el Decret 48/2021?


Una entitat o organització, independentment de la seva forma jurídica, està obligada a realitzar la inscripció de la seva petjada de carboni al Registre balear si exerceix activitat econòmica al territori balear i compleix una de les següents condicions l'any corresponent a declarar:

 • Que la suma del personal laboral associat al conjunt de centres de treball situats en el territori de les Illes Balears sigui igual o superior a 50 persones.
 • Que el volum de negocis anual o el balanç general anual de la seu fiscal situada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions d'euros.

  

Què passa amb empreses que van tenir baixa activitat econòmica durant el 2020 a causa de la pandèmia?


Algunes empreses van estar tancades el 2020: encara que hi havia algú treballant, la majoria de personal estava en ERTE a causa de la pandèmia. Si l'empresa va estar tancada (sense activitat econòmica), han de presentar igualment la petjada de carboni de 2020?

  

Desglossam dos casos que poden sorgir a causa de la pandèmia de Covid de 2020:

 • 1er CAS. Una empresa no ha tingut volum de negoci o balanç superior a 10 M € a la seva seu fiscal el 2020 a les Illes Balears, o ha tingut 49 treballadors o menys en actiu durant l'any al global dels seus centres de treball de les Illes Balears . L'empresa no haurà d'inscriure la petjada de carboni del 2020.
 • 2on CAS. Una empresa ha tingut volum de negoci o balanç superior a 10 M € a la seva seu fiscal el 2020 a les Illes Balears, o ha tingut 50 treballadors o més en actiu durant l'any al conjunt global de centres de les Illes Balears, però alguns centres de treball situats allà han tingut activitat mínima. L'empresa registrarà la petjada de carboni de 2020 de TOTS ELS SEUS CENTRES a les Illes Balears, independentment que hagin tingut més o menys activitat econòmica. En el cas dels centres de treball amb activitat mínima, s'inscriuran les emissions que s'hagin pogut produir pel mateix manteniment de l'edifici, consum energètic, etc.

Cal tenir en compte que l'activitat econòmica es considera a nivell dempresa que declara les emissions dels seus centres de treball a les Illes Balears, no per centre de treball.  

  

  

Respostes sobre el tràmit telemàtic d'inscripció

  

Com puc inscriure la petjada de carboni en el Registre balear?


Per a la inscripció de la petjada de carboni existeix un tràmit telemàtic específic. No s’admetrà altra mena d’enviament de la documentació adient per al registre a través d’altres mitjans telemàtics o presencials.

Per al tràmit d’inscripció es recomana la utilització de Mozilla Firefox, Google Chrome o Microsoft Edge. Internet Explorer està generant molts problemes per pujar els documents adjunts i finalitzar el tràmit (Microsoft va anunciar que posaria fi a Internet Explorer el 15 de juny de 2022, encaminant els seus usuaris a mudar-se al seu cercador Edge, que va ser llançat el 2015, per això probablement no funciona adequadament).

Un cop hagueu finalitzat el tràmit d’inscripció de la vostra petjada de carboni us podreu descarregar el justificant de registre que us confirma que heu acabat amb el tràmit.

D’acord amb l’article 19 del decret, transcorregut el termini de dos mesos sense que s'hagi emès i notificat la resolució d'inscripció de la petjada de carboni, la inscripció s'entendrà efectivament realitzada, sens perjudici que us poguem sol·licitar algun document que manqui o alguna correcció sobre les dades rebudes.

 

  

Es pot fer un registre en representació d'un client? En el mitjà d’acreditació de la representació, què significa el selector REA?


Mentre s'acrediti la representació, no hi ha cap problema en què una altra entitat faci el tràmit.

El Registre Electrònic d’Apoderaments (REA) és el registre que permet la inscripció de les relacions de representació entre persones físiques o jurídiques, tant si la representació es confereix mitjançant un apoderament «apud acta» com si s’ha conferit mitjançant un poder notarial o un document privat signat electrònicament.

Abans de seleccionar l'opció REA heu d'assegurar-vos que l’empresa està inclosa en aquest registre, i que la persona que fa el tràmit de registre hi figura com a representant de l'empresa.   

  

Quin és el procediment per al registre voluntari?


Es realitza al mateix enllaç que el registre obligatori, però al formulari hi ha un selector anomenat “Tipus Entitat” on si es marca “Altres”, el tràmit tracta la inscripció com a voluntària i no es paga taxa (en cas de ser subjecte obligat d'inscripció sempre és necessari pagar la taxa). 

Per al registre voluntari no existeix límit de data de presentació de la documentació i la verificació de la petjada de carboni mitjançant un organisme verificador extern és opcional. En el cas de no aportar la verificació, es requerirà una declaració responsable durant el tràmit. 

  

El temps límit per fer el tràmit d’inscripció no és suficient, què es pot fer?


El temps màxim per dur a terme el procediment complet d’inscripció de la petjada de carboni és de 30 minuts. Si se sobrepassa aquest temps, s'ha de començar el tràmit de nou.

En cas de requerir més temps per poder inscriure tots els centres associats, es poden realitzar tantes inscripcions com calguin per poder introduir la informació de tots els centres i al final de cada tràmit introduir el mateix justificant de pagament.

Per exemple, si una empresa disposa de 50 centres de treball, es poden fer tres inscripcions: dos inscripcions introduint 20 centres i una darrera, amb els 10 centres que manquen.

En aquests casos, es recomana fer el pagament previ mitjançant la pàgina web de l'ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears), al següent enllaç Pàgina Web, per així obtenir el justificant de pagament. 

  

  

Respostes sobre documentació requerida

  

Quina documentació necessit per inscriure la petjada de carboni en el Registre balear?


A través del tràmit telemàtic habilitat específicament, s’haurà d’emplenar un formulari de sol·licitud i aportar la següent documentació:

 

 • Sol·licitud específica per a la secció 1 degudament emplenada, d'acord amb el formulari que correspongui segons la disposició transitòria segona. El formulari s'ha d'omplir de manera online a través del tràmit telemàtic habilitat Pàgina Web 

 • Informe de la petjada de carboni que justifiqui l'origen de les emissions dels centres de treball. Aquest informe ha de contenir la següent informació:
  • Descripció de l'organització que realitza l'informe.
  • Any que cobreix l'informe.
  • Documentació dels límits d'organització (és el conjunt d'activitats o instal·lacions sobre les quals l'organització té control).
  • Documentació dels límits d'informe (emissions directes i indirectes causades per les activitats i instal·lacions de l'organització), incloent-hi els criteris establerts per l'organització per a definir les emissions significatives.
  • Emissions directes de GEH quantificades per separat per cada gas i en tones de CO2 eq.
  • Emissions indirectes quantificades per GEH i en tones de CO2 eq.
  • Referència als factors d'emissió utilitzats (els del Govern balear). 

 • Acreditació de la integritat i coherència del càlcul de la petjada de carboni. Es fa a través de l'informe de petjada de carboni.

 • Informe de la verificació de la petjada de carboni per entitat externa acreditada (només subjectes obligats segons el Decret 48/2021).

 • Dictamen de la verificació de la petjada de carboni per entitat externa acreditada (només subjectes obligats segons el Decret 48/2021).

En el cas de subjectes no obligats a inscriure la seva petjada de carboni en el Registre balear, bastarà una declaració responsable que substituirà tant a l’informe com al dictamen de verificació a l’hora d’acreditar la validesa dels càlculs fets.

  

Quin ha de ser el contingut de l'informe de petjada de carboni?


 L'informe ha de contenir la següent informació:

 

 • Descripció de l'organització que realitza l'informe.
 • Any que cobreix l'informe.
 • Documentació dels límits d'organització (és el conjunt d'activitats o instal·lacions sobre les quals l'organització té control).
 • Documentació dels límits d'informe (emissions directes i indirectes causades per les activitats i instal·lacions de l'organització), incloent-hi els criteris establerts per l'organització per a definir les emissions significatives.
 • Emissions directes de GEH quantificades per separat per cada gas i en tones de CO2 eq.
 • Emissions indirectes quantificades per GEH i en tones de CO2 eq.
 • Referència als factors d'emissió utilitzats (els del Govern balear).  

  

Per a les empreses obligades a registrar la seva petjada de carboni...Quina taxa s'aplica? Com es pot realitzar el pagament de la taxa?


 Les taxes per a la inscripció de la petjada de carboni o pla de reducció d’emissions de les grans i mitjanes empreses al Registre balear de petjada de carboni es van publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) Núm. 4, de 6 de gener de 2022

   

Conceptes Euros
1.1 Inscripció petjada de carboni  50,17 €
1.2 Entrega pla de reducció d’emissions  50,17 €

  

En cas de ser subjecte obligat d'inscripció sempre és necessari pagar la taxa.

Hi ha dues formes de fer el pagament de la taxa:

1.    Pagar la taxa dins el mateix tràmit telemàtic d'inscripció de la petjada de carboni.

2.    O pagar la taxa mitjançant el següent enllaç Pàgina Web de l'Agència Tributària de les Illes Balears i aportar posteriorment el justificant de pagament dins el tràmit telemàtic d'inscripció de la petjada de carboni.   


   

Si ja he fet el registre, com puc presentar documentació complementària? com inscric el dictamen de verificació per organisme acreditat extern que tenia pendent del 2022?


El tràmit per a la presentació posterior de la documentació s'ha de fer a través de l'apartat "Esmenes a la sol·licitud d'inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni" dins del mateix tràmit telemàtic on es va fer a la inscripció. 

En el cas que el resultat final de la verificació emesa per l'organisme verificador sigui diferent a l'inicialment previst per l'entitat a la sol·licitud d'inscripció, aquestes dades s'han d'actualitzar d'acord amb el dictamen i l'informe de verificació. 

  

  

Què són els indicadors d’activitat associats a una organització?


L'empresa haurà d'aportar dos indicadors d'activitat, un seleccionat de l'Annex 6 del Decret 48/2021 i un altre, proposat per l'empresa que millor defineixi la seva activitat econòmica.

Un indicador d'activitat és una mesura que utilitza una empresa per a avaluar el seu propi desenvolupament econòmic.

Aquests indicadors serveixen per a calcular els indicadors d'emissions que permetran comparar valors entre els diferents anys i avaluar el comportament de l’empresa durant un període determinat.

Per al primer indicador s’ha d’aportar la XIFRA i la UNITAT. Per exemple, si una empresa hotelera ha tingut durant l’any de declaració 10.000 estades turístiques, hauria d’indicar 10.000 al camp XIFRA i estada al camp UNITAT.

El mateix per a una empresa de vi que ha produït 15.000 botelles de vi: 15.000 al camp XIFRA i botella de vi al camp UNITAT.

Per al segon indicador, a més, de la XIFRA i la UNITAT, s’ha d’aportar una petita descripció de la nova unitat proposada.

  

  

  

Respostes sobre la verificació de la petjada de carboni

  

Només es pot verificar segons la norma ISO 14064-1?


Segons el Decret 48/2021 només s’admet verificació per norma UNE-EN-ISO 14064-1 i d’acord amb la metodologia i procediment de càlcul en base a la norma UNE-EN-ISO 14064-3.

Durant els tres primers anys (fins a l’any 2024, és a dir, quan s’hagi d’inscriure la petjada de 2022) es pot verificar també amb EMAS.

  

Quins són els organismes de control acreditats a efectes de verificar l'informe de petjada de carboni de l'organització per presentar-los posteriorment al Registre balear de petjada de carboni?


Segons el Decret 48/2021 regulador del Registre balear de petjada de carboni, un organisme de verificació és aquell organisme que realitza activitats de verificació d'acord amb el decret i que està acreditat d'acord amb la norma ISO 14065 per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) o per qualsevol altre organisme europeu d'acreditació designat d'acord amb el Reglament (CE) núm. 765/2008, pel qual sestableixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93.

El llistat d'entitats acreditades per ENAC és a la seva pàgina web. La resta d'organismes europeus d'acreditació disposen dels seus propis llistats a la pàgina web corresponent. Per consultar el llistat d'ENAC només cal seguir el següent enllaç:    

Pàgina Web https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/buscador-de-acreditados

 • Allà hi ha l'opció "Cerca per productes i serveis".
 • En prémer sobre ella, apareix una nova pantalla on, sota "Esquema d'acreditació", cal seleccionar al desplegable l'opció "Verificadors de gasos d'efecte hivernacle".
 • Un cop realitzat això, apareix el llistat d'empreses verificadores i es pot consultar les dades de contacte al "Llistat detallat".

 

  

Es obligatori calcular l’abast 3 per complir amb la norma ISO 14064-1?


L'abast 3 en cap cas serà obligatori. La verificació subjecta al Decret 48/2021 únicament requereix la verificació de les emissions d'abast 1 i 2, encara que la norma ISO 14064-1 exigeix incloure totes les emissions directes i indirectes

Si l’empresa vol certificar el seu compliment de la NORMA ISO 14064-1, si que haurà d’incloure, a més, l’abast 3 i tots els aspectes que indiqui la norma però per al Registre Balear de Petjada de Carboni no és necessari.

 

    

Càlcul de la petjada de carboni

  

És obligatori emprar i aportar la calculadora de petjada de carboni de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic com a eina justificativa de càlcul de la petjada de carboni de l’empresa?


Es recomana emprar i aportar la calculadora de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic pels següents motius:

 • Facilitarà la inscripció automàtica de les emissions dins l’aplicació informàtica del Registre balear de petjada de carboni.
 • La calculadora de la DG Energia i Canvi Climàtic ja conté els factors d’emissió pertinents.
 • Mitjançant la calculadora de la DG Energia i Canvi Climàtic es podrà comprovar i comunicar més ràpidament a l’empresa sol·licitant la validesa de la inscripció de les seves emissions en el Registre balear.

No obstant això, s’admetran altres eines de càlcul sempre i quan proporcionin la informació de les emissions per centres de treball de les Illes Balears, i fent servir els factors d’emissió corresponents a les Illes Balears i a l’any de declaració de la petjada de carboni.

  

  

Com s’ha de comptabilitzar el consum d’un edifici quan aquest és compartit i només es disposa d’un rebut compartit?


En el cas que un edifici és compartit entre diverses empreses i només es té una factura, s'han de repartir els consums de manera proporcional al nombre de treballadors de cada una o seguint algun altre criteri adient per aquest repartiment.

  

Com es poden afegir files a les diferents taules de la Calculadora de Petjada de Carboni?


El procediment s'explica en el següent document PDF. Per a més informació sobre la Calculadora de Petjada de Carboni podeu accedir al següent enllaç Pàgina Web

  

  

Respostes sobre els factors d'emissió

  

Quins factors d’emissió he d’emprar per calcular i inscriure la petjada de carboni en el Registre balear?


  

Sempre s’han de fer servir els factors d’emissió publicats per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear i corresponents a l’any de declaració de la petjada de carboni. No s’admetran factors d’emissió ni d’altres administracions públiques o entitats ni d’altres anys que no es corresponguin amb l’any de declaració.

Heu de tenir en compte que per actualitzar els factors d'emissió de les Illes Balears es necessita la informació que elabora i actualitza l'Administració General de l'Estat, d'acord amb La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (articles 5 i 27), sobre els inventaris espanyols d'emissions. Aquesta informació es rep devers el mes de març, data a partir de la qual es poden publicar els factors d'emissió de les Illes Balears de 2021.

Això vol dir que fins a finals de març no es penja a la pàgina web la versió actualitzada dels factors d'emissió i de la calculadora de petjada de carboni de l'any corresponent

  

Ja teniu disponible la calculadora de petjada de carboni de 2021.   

  

Quin factor d’emissió he d’escollir si tenc un Certificat de Garantia d’Origen Renovable (GdO)?


Per calcular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades a la producció d’energia elèctrica consumida, s’ha d’agafar un valor entre els següents, depenent de la procedència de l’energia:


1. El factor d’emissió a aplicar al consum d’energia elèctrica produïda en instal·lacions d’autoconsum és:

0,000 kg CO2(eq) / kWh

També es podrà utilitzar aquest factor en cas de disposar d’un contracte bilateral amb una empresa productora d’electricitat a partir de fonts renovables que hagi ubicat la seva instal·lació al territori balear.


2. Per la resta de casos, el factor d’emissió a aplicar al consum elèctric és el factor d’emissió del mix elèctric balear. L’any 2021, aquest valor va ser:

0,457 kg CO2(eq) / kWh


En el cas de disposar de certificats de Garantia d’Origen Renovable (GdO), s’ha d’utilitzar el factor d’emissió del mix elèctric de les Illes Balears. Per emprar el valor de 0,000 kg CO2eq / kWh, s’ha de justificar que la instal·lació associada a la CUPS del certificat està situada a les Illes Balears.

  

  

Respostes sobre el pla de reducció d'emissions

  

El pla de reducció d'emissions difuses de GEH s'ha d'inscriure obligatòriament a partir del 01/01/2025? Abans no?


  

Sobre el pla de reduccions, és cert que el seu lliurament és obligatori a partir de l'1 de gener de 2025. Durant el 2022, el 2023 i el 2024 només és obligatori inscriure el càlcul de petjada de carboni...

Però es pot registrar abans el pla de reduccions si ho desitja l'empresa. Aquesta decisió es deixa a la seva voluntat.

  

  

Respostes sobre projectes d'absorció

   

La inscripció a la secció 2 de projectes d'absorció de diòxid de carboni és obligatòria o voluntària? quins avantatges té?


 • Què és exactament això de l'art. 12.1 sobre “que siguin titulars de projectes d'absorció o de reducció de diòxid de carboni situats al territori de les Illes Balears”?

Si l'empresa disposa o és titular de projectes d'absorció o reducció de CO2 al territori de les Illes Balears, els ha d'inscriure a la secció 2 del Registre balear. Si no en teniu cap, no us obligueu a la vostra disposició o titularitat.

 

 • Quins avantatges té per a una empresa participar en aquests projectes d'absorció de CO2 o de reducció d'emissions de GEH? "Únicament" el lliurament d'un distintiu gràfic oficial?


Els avantatges que un projecte d'absorció o de reducció de CO2 suposa per a l'empresa són, d'una banda, poder ajudar l'empresa a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i arribar als objectius de reducció que imposarà més tard el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic i, per altra banda, poder comercialitzar l'absorció d'emissions que altres empreses obligades puguin necessitar per reduir-ne les emissions, a més de la millora de la imatge comercial de l'empresa en contribuir en la lluita contra el canvi climàtic.